OPPD - izpitna vprašanja

prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, prof. dr. Peter Grilc, prof. dr. Miha Juhart

Moderatorji: Zmajsasho

ACER
Prispevkov: 1
Pridružen: 08. Jan 2009 23:45

OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a ACER » 08. Jan 2009 23:48

8.1.2009

1. Ključ v roke pri gradbeni pogodbi! Fiksno plačilo pri gradbeni pogodbi!
2. Garancija za brezhibno delovanje stvari po OZ in ZVPot!
3. Razlike med agentom in posrednikom ( 5 alinej )!
4. Obveznosti prodajalca pri akreditivnem kupu!
5. Kdaj so agent, komisionar, posrednik upravičeni do plačila provizije ? argumentirajte!
6. Definicija leasing pogodbe. Pravna narava leasing pogodbe.
7. Causa darilne pogodbe..
8. Funkcije menice. Funkcije čeka. Razlike?
9. Kaj je to del credere riziko? Posledice del credere odgovornosti? Višja provizija, solidarna odgovornost s 3. Osebo. Pri katerih pogodbah jo je mogoče dogovoriti? Posledice neizpolnitve.. Kakšna odgovornost..
10. Kaj je to recta klavzula? Na kateri strani VP se zapiše? Kdo jo zapiše?
11. Kdaj špediter ne odgovarja za culpa in eligendo, ampak za delo?
12. Vrste menice glede na dospelost.
13. INCOTERMS.
14. Pogodbena teorija o nastanku obveznosti iz VP. Slabosti.
15. Konstitutivni VP. Deklaratorni VP. Opredelite stvarnopravne VP.

Uporabniški avatar
buttercup
Prispevkov: 253
Pridružen: 29. Apr 2009 09:26

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a buttercup » 18. Maj 2010 12:32

Posebni del

2. Dokumentarni akreditiv (kam spada, razloži pojem, katere so stranke, prednosti pred drugimi podobnimi posli)
skripta str. 10

4. Teorije o nastanku VP (naštej, komentiraj)

skripta str. 9 (kreacijska, emisijska in pogodbena teorija)


5. En primer z darilom za primer smrti + a je pogodba veljavna?

Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa in listina o sklenjeni pogodbi mora biti izročena obdarjencu.


10. Ali lahko komisionar sklene kupoprodajno pogodbo sam s sabo + pod katerimi pogoji
11. Kaj je intuiti personae pri societeti

Pravno razmerje med družbeniki velja kot strogo osebno, zato nobena družba ne traja več generacij. Če preostali družbeniki po smrti družbenika nadaljujejo z družbo, gre za novo družbo.


14. Kupnina pri prodajni pogodbi (kaj je če ni določena, kaj je če je določena dnevna cena, kaj je če je prepuščena v določitev tretjemu).

Če je kupnina nedoločena v običajnih pogodbah, pogodba ni nastala. Če je kupnina nedoločena v gospodarskih pogodbah, se plača 1. običajna kupnina (kupnina, ki jo prodajalec običajno zaračuna ob sklenitvi pogodbe), 2. primerna kupnina, če ni običajne - dnevna cena ali cena, ki jo ugotovi sodišče. Dnevna cena se določa na 2 načina:
- kupnina, ugotovljena z uradno evidenco na trgu prodajalčevega kraja v času, ko bi izpolnitev morala biti opravljena
- kupnina, določena na podlagi običajnih elementov za določitev cene na trgu (če ni uradne evidence).
Če je kupnina prepuščena v odločitev tretjemu: 3. os. noče ali ne more določiti kupnine - pogodbenika se o kupnini ne sporazumeta, vendar ne razvežeta pogodbe. Šteje se, da je določena primerna kupnina.

Buzzard
Prispevkov: 4
Pridružen: 10. Jun 2010 23:38

Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a Buzzard » 12. Jun 2010 15:51

Vprašanja+nekateri odgovori z majskega izpitnega roka:

OPPD-17.5.2010

1.) A) V katerem primeru pri špediciji ni relevantna culpa in eligendo, pač pa odgovornost za uspeh posla?
Pri fiksni špediciji.

B) Zakaj takšna rešitev - argumentiraj!

Ker se je špediter sam odločil za tako obliko prevozov in je sam izbiral podizvajalce brez posebnega pooblastila naročitelja.

2.) Umesti dokumentarni akreditiv med podobne instrumente, navedite udeležence v njem, definirajte dokumentarni akreditiv in povejte kakšne so njegove prednosti proti drugim instrumentom?

3.) Kupnina je s kupnino pri prodajni pogodbi: a.)Kaj če kupnina ni določena; b) kaj, če je dogovorjena dnevna cena; c) kaj, če je določitev kupnine prepuščena 3-jemu

a.) Če je kupnina nedoločena v običajnih pogodbah, pogodba ni nastala. Če je kupnina nedoločena v gospodarskih pogodbah, se plača 1. običajna kupnina (kupnina, ki jo prodajalec običajno zaračuna ob sklenitvi pogodbe), 2. primerna kupnina, če ni običajne - dnevna cena ali cena, ki jo ugotovi sodišče.
b.) Dnevna cena se določa na 2 načina:
- kupnina, ugotovljena z uradno evidenco na trgu prodajalčevega kraja v času, ko bi izpolnitev morala biti opravljena
- kupnina, določena na podlagi običajnih elementov za določitev cene na trgu (če ni uradne evidence).
c.) Če je kupnina prepuščena v odločitev tretjemu: 3. os. noče ali ne more določiti kupnine - pogodbenika se o kupnini ne sporazumeta, vendar ne razvežeta pogodbe. Šteje se, da je določena primerna kupnina.

5.) Naročitelj pri posredniški pogodbi (za obkrožt):

-pravilni rešitvi: -da se ni treba spustit v pogajanje
-naročnik ni zavezan sklenit pogodbe

5.) Navedi in definiraj teorije o nastanku vrednostnih papirjev ter opredeli pozitivne in negativne plati vsake od njih!
KREACIJSKA TEORIJA: za nastanek obveznosti iz VP zadostuje enostranska ustvaritev papirja z njegovo izpolnitvijo. Slabosti: teorija ne daje pravnega varstva izdajatelju, saj je ta zavezan tudi v primeru kraje, pridobitve po nedobroverni osebi...
TEORIJA LASTNINE: kdor uveljavlja pravico iz papirja mora biti njegov lastnik, kar predpostavlja dobroverno pridobitev papirja. Prednosti: odpravlja slabosti čiste kreacijske teorije.
TEORIJA POŠTENJA: pravico ima le lastnik, ki je do VP prišel po pošteni poti. Prednosti: odpravlja slabosti čiste kreacijske teorije.
EMISIJSKA TEORIJA: za nastanek obveznosti iz VP je potrebno, da izdajatelj zavestno in prostovoljno da papir iz rok. slabosti: teorija odpove v primeru pridobitve VP po 3. dobroverni osebi: izdajatelj naj ne bi bil zavezan, saj papirja ni dal iz rok zavestno.
POGODBENA TEORIJA: za nastamek obveznosti iz VP je potrebno, da izdajatelj VP preda 3. os. na podlagi veljavnega pr. akta = pogodbe. Slabosti: prenos VP na pridobitelja brez pogodbe - pridobitelj nima terjatve.
TEORIJA PRAVNE FIKCIJE: za nastanek obveznosti iz VP je potrebna pogodba o izročitvi, če pa je papir pridobila 3. dobroverna os., pa tudi ta ni potrebna. Izdajatelj je zavezan, saj se predpostavlja, da je s hoten izročitvijo VP sklenjena tudi pogodba o izročitvi.

6.) A) Kaj je odgovornost del credere? B) Posledice del credere odgovornosti C) V katerih pogodbah jo je mogoče dogovoriti?
A:-Del credere odgovornost je jamstvo sopogodbenika, da bo 3. oseba izpolnila obveznost iz pogodbe.
B:-1) Višja stopnja odgovornosti, ker pogodbenik ne odgovarja le za izbiro, temveč tudi za izpolnitev. Če 3. oseba ne izpolni, lahko upnik terja del credere jamčevalca.
2) Posebna del credere provizija.
C:-1) Komisijska pogodba.
2) Agencijska pogodba.
3) Špedicijska pogodba (ni del credere v pravem smislu).
4) Pogodba o factoringu.


7.) Skupne značilnosti posredniške in agencijske pogodbe (za obkrožt)
-pravilna rešitev: skupni pogodbeni temelj

8.) Ali lahko komisionar sklene kupoprodajno pogodbo sam s seboj. Če lahko-pod katerimi pogoji?
1) Blago kotira na borzi ali na trgu.
2) Komitent to dovoli.
3) Po ceni, ki velja ob izvršitvi posla.
Če se borzna / tržna cena in cena, ki jo je določil komitent, ne ujemata, mora komisio-nar-kupec plačati večjo ceno, komisionar–prodajalec pa ima pravico do manjše cene.

9.) A obljubi sliko prijateljici, ki pa jo lahko odnese iz hiše, šele ko A umre (darilna pogodba za primer smrti)

10.) Bianco menica- kaj je, zakaj se uporablja, kaj je pooblastilo za izpolnitev. Podobnosti z bančnim akreditivom
Bianko menica je menica, ki nima nekaterih bistvenih sestavin. Obstaja namen, da se manjkajoče sestavine kasneje vnesejo. To stori remitent ali oseba, ki jo remitent pooblasti. Namena bianko menice sta:
(1) zavarovanje prihodnjih investicij, katerih obseg in vsebina v času izdaje nista določeni;
(2) zavarovanje potrošniških in mednarodnih kreditov, ker ob sklenitvi kreditne pogodbe ni gotovo, kdaj in ali sploh bo kreditojemalec padel v zamudo.


11.) Kaj je vinkuliranje vrednostnega papirja. Pri katerih vrednostnih papirjih uporabljamo vinkulacijsko klavzulo. Ali je prepoved prenosa absolutna + napiši vinkulacijsko klavzulo

12.) Naštej in obrazloži posebnosti oziroma značilnosti gospodarskih pogodb na temelju 13. člena OZ
Od klasičnih tipov pogodb se razlikujejo glede posebnosti: obresti, grajanje in jamčevanje za napake, višja stopnja skrbnosti, dolžnost sklepanja pogodb, zastavna pravica, zastaralni roki, določitev kupnine, domneva solidarnosti pri deljivih obveznostih.


13.) Razlike med garancijo in poroštvom

GARANCIJA
1(G) Gre za dodatno jamstvo prodajalca za brezhibno delovanje.
2.(G) Nastane po samem zakonu.
3.(G) Subsidiarnosti ni -> kupec lahko direktno uveljavlja sankcije iz garancije za brezhbno delovanje.
4.(G) Akcesornosti ni.
5.(G) Garant prevzame objektivno odgovornost.

POROŠTVO

1. Ne gre za garancijo za delovanje, ampak za jamsvto za tuj dolg - utrditev obveznosti.
2. Nastane po volji strank.
3. Subsidiarnost -> upnik lahko zahteva izpolnitev od poroka šele, če je brez uspeha terjal glavega dolžnika.
4.Akcesornost je.
5. /


14.) Intuitu personae pri družbeni pogodbi. V čem je viden?


15. ) Opredeli pojem pogodbe o izročitvi ključa (ključ v roke)!
Izvajalec se zavezuje izvesti vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega objekta.

16.) Odpravnina pri agencijski pogodbi

Buzzard
Prispevkov: 4
Pridružen: 10. Jun 2010 23:38

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a Buzzard » 12. Jun 2010 15:55

OPPD-marec, 2010

1.) Parcialni posel. Kaj je in navedi primere.
2.) Kaj je back to back akreditiv in revolving akreditiv.
3.) Kaj je pogodba o nameri in »v kakšni obliki-pravna narava-je lahko sklenjena«.
4.) Posebnosti gospodarskih pogodb +kratko obrazloži
5.) Razlike med posojilno in posodbeno pogodbo
6.) Kdaj nastane obveznost plačila provizije pri zastopniški, in kdaj pri posredniški pogodbi?
7.) Kavza pri komisijski, posredniški, zastopniški in prodajalni pogodbi
8.) Kaj je barirani ček? Kdaj ga uporabimo.
9.) Emisijska teorija+slabosti
10.) Razlike med poroštvom in garancijo
11.) Bistvene sestavine prodaje na obroke. Kaj se zgodi če ena manjka?
12.) kaj je dokumentarni akreditiv

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a Jemc » 13. Jun 2010 17:35

Ustni/majski rok-OPPD (Grilc):

1.) prenumerandni kup- kupčevo plačilo v naprej pred dobavo blaga;
2.) gradbena pogodba; odgovornost za napake (odg. za solidnost gradnje)
3.) menjalna pogodba
4.) zastavna pravica špediterja
5.) pridržna pravica (splošno)
6.) prodaja s specifikacijo (če K ne specificira, kdo ima potem to pravico
7.) bančni denarni depozit
8.) depozit vrednostnih papirjev
9.) prehod nevarnosti po Dunajski konvenciji
10.) indosament
11.) kontrola kakovosti in količine blaga (kontrola blaga in storitev)
12.) kako prenesemo ordrski vrednostni papir (indosament+tradicija)
13.) s katero klavzulo je bistveno omejen ordrski prenos (podvprašanja,…)
14.) Back to back akreditiv=podakreditiv: upravičenec iz prvega neprenosnega akreditiva odpre drugemu subjektu, drug akreditiv pri banki, kateri glavni akreditiv služi kot kritje
15.) leasing
16.) zahtevki pri garanciji
17.) rabokup (najem)
18.) faktoring (D.C.), splošno, odgovornost pri faktoringu; pogodbe povezane z njim
19.) protest (3 vrste:-zaradi neakceptiranja, -zaradi neplačila, -zaradi nevarnosti stečaja); akcept
20.) kar je bilo v testu narobe
21.) gospodarske pogodbe
22.) kreditni kup, kreditna prodaja
23.) podšpedicija (odgovornost za uspeh)
24.) odgovornost podizvajalca pri gradbeni pogodbi (regresni zahtevek)
25.) causa pri mešanem darilu
26.) vinkulacija (imenski vrednostni papir; prepove, bistveno oteži prenos)
27.) del credere odgovornost pri kontroli blaga (da bo stvar določen čas delovala)
28.) revolving akreditiv (stalna poslovna zveza; kot K=>zaporedne obveznosti, in ta akreditiv se obnavlja)
29.) prevozne klavzule (kere klavzule so za prevoznika najboljše; katera je najboljša za U in Voznika) *bolj iz poslovnega vidika
30.) Komisijska, starinarska pogodba
31.) vrste dokumentarnih akreditivov
32.) turistična pogodba (ko sam posreduje, pa ne sklepa; kdo odgovarja in na kakšen način)
33.) incotermsi
34.) prikrito poroštvo
35.) certifikat pri obveznosti preverjanja
36) prodajna pogodba (vse)
37.) Dunajska konvencija
38.) poroštvo pri menici
39.) cirkularni ček
40.) inkaso, akreditivna, remitentska banka
41.) zastavna pravica v gospodarskih poslih
42.) primerjava nakazila in menice
43.) starinarska pogodba, komisijska in posredniška pogodba
44.) primerjava komisijske in starinarske pogodbe
45.)opredeli menico
46.) pravi faktoring
47.) delovršna pogodba
48.) podjemna pogodba=>kaj če stranka da material
49.) razlike med menico in čekom
50.) kateri dokumenti so pri akreditivu (da morajo biti čisti)
51.) mešano darilo
52.) čisti dokumentarni akreditiv
53.) pogodbe po OZ v povezavi z DEDNIM
54.) Dedno-pravne pogodbe, mešano darilo=> povezava (zakaj darilo za primer smrti ne more biti enako drugim darilom-listina, ki nadomesti izročitev)
55.) odgovornost za stvarne napake pri licitaciji
56.) licitacija
57.) odgovornost za podizvajalca
58.) odgovornost podizvajalca pri gradbeni pogodbi
59.) katere pogodbe izvirajo iz delovršne
60.) katere pogodbe izvirajo iz komisijske pogodbe
61.) skladiščnica
62.) prokurni indosament
63.) causa pri prodajni pogodbi s specifikacijo
64.) prodaja na obroke (temeljne sestavine)
65.) lombardni indosament

*Vprašanja nism nič ureju, tako da sm jih podov v tej obliki kot so se pojavljala. Torej so vmes tud podvojena vprašanja-ki pač kažejo na njihovo pogostost.
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a baby™ » 14. Jun 2010 19:05

6. 10. 2009

1.Edicijska dolžnost pri mandatu(za obkrožit)
2.Pismo o nameri(def. in napiši ga)
3.Splošni pogoji poslovanja(def. in teorije)
4.Pogodba o kontroli blaga in storitev-odgovornost vršilca kontrole in pravna narava te pogodbe
5.Mešano darilo, darilo z bremenom, darilo za primer smrti, darilo za nagrado
6.Kdaj dobi plačilo zastopnik in kdaj posrednik ter zakaj taka razlika?
7.Akreditivni kup/prodaja-pravice in obveznosti strank
8.Če se prodajalec in kupec ne dogovorita za kraj in čas izročitve stvari, kje/kdaj se izroči stvar in plača kupnina?
9.Kdaj preide nevarnost naključnega uničenja na kupca?
10.Lombardni kredit-pravice in obveznosti strank
11.Bianko menica(def., kdaj se uporablja, pooblastilo za izpolnitev)
12.Teorije o nastanku vrednostnih papirjev(prednosti in slabosti vsake)
13.Prednosti uporabe dokumentarnega akreditiva
14.Del credere odgovornost(def., pri katerih pogodbah, kaj če ne pride do izpolnitve pogodbe, odgovornost zavezanca)

17. 5. 2010

1. Bianko menica (kaj je, zakaj se uporablja, kaj je pooblastilo za izpolnitev)
2. Dokumentarni akreditiv (kam spada, razloži pojem, katere so stranke, prednosti pred drugimi podobnimi posli)
3. Kaj je vinkuliranje vrednostnega papirja + napiši vinkulacijsko klavzulo
4. Teorije o nastanku VP (naštej, komentiraj)
5. En primer z darilom za primer smrti + a je pogodba veljavna?
6. Za obkrožt kaj mata skupnega posredniška in zastopniška pogodba
7. Odpravnina pri agencijski pogodbi
8. Del credere klavzula (kaj je to, v katerih pogodbah jo najdemo, kaj se zgodi v primeru neizpolnitve, pa se mi zdi da je blo tut za kakšno odgovornost gre)
9. Primerjaj poroštvo in garancijo
10. Ali lahko komisionar sklene kupoprodajno pogodbo sam s sabo + pod katerimi pogoji
11. Kaj je intuiti personae pri societeti
12. Posebnosti gospodarskih pogodb po 13. členu OZ
13. Pri kakšni špedicijski pogodbi špediter odgovarja za uspeh posla + zakaj
14. Kupnina pri prodajni pogodbi (kaj je če ni določena, kaj je če je določena dnevna cena, kaj je če je prepuščena v določitev tretjemu).

14. 6. 2010

1. primer, ko Barbara (my favourite name... NOT) gre s priznano agencijo na dopust v neko deželo in ji prijatelji rečejo, naj bo pozorna pri hrani... mela je dva tedna dopusta, četrti dan se je pa zastrupla s hrano in preostali cajt preležala v pojstli, revca zamudila je vse dogajanje, jokala in stokala... vprašanje je, ali lahko toži zaradi nepremoženjske škode?
2. podobnosti in razlike med skupnostjo in družbeno pogodbo
3. pogodba o dosmrtnem preživljanju - pojem; pravice, obveznosti strank; v keri obliki je pogodba
4. špedicijska pogodba - kavza; vrste špredicije, odgovornost špediterja pri vsaki
5. modalitete prodajne pogodbe; naštej in opiši vsako
6. klavzule incoterms, kje se pri vsaki nahaja kritična točka
7. akreditivni kup - pojem; obveznosti strank
8. mešano darilo - pojem; pravna narava; napiši primer
9. kaj je depositum irregulare (za obkrožit)
10. pogodba o factoringu - sestavine; vrste factoringa in zaveze strank
11. menični protest - pojem; vrste protesta; pogoji zanj
12. lombardni kredit - pravice, obveznosti strank
13. teorije o splošnih pogojih poslovanja
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
buttercup
Prispevkov: 253
Pridružen: 29. Apr 2009 09:26

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a buttercup » 16. Jun 2010 14:44

moje ugotovitve: ko prideš enkrat na ustnega, si pomoje že skor naredu (97%). Ocenjevanje pisnega izpita ni preveč strogo - mojemu skromnemu pisanju navkljub sem dobila 7. Grilc me je na ustnem vprašal ključ v roke pri gradbeni pogodbi ter plačilo pri dvojnem posredovanju (od vsakega dobi samo pol), tko da res ni težko. če želite kakšno visoko oceno, najbrž pridejo tudi težja vprašanja. dost je dans spraševal alotmajsko pogodbo in kje se pojavlja del credere odgovornost. tudi pomaga in je zelo prijazen. srečno vsem!

medvedka
Prispevkov: 112
Pridružen: 04. Feb 2009 16:31

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a medvedka » 16. Jun 2010 14:55

Mene je vprašal:
- dokumentarni inkaso
- skladiščnica
- kaj pomeni "brez protesta ni regresa"
- pogodba o sefu.

Je pa to zelo prijeten ustni izpit.

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 01. Sep 2010 11:22

Še nekaj izpitnih vprašanj:

OPPD-PISNA IZPITNA VPRAŠANJA

Posebni del

1. Kdaj lahko darovalec preklice darilo?
2. Kaj je del credere provizija in katere pogodbe jo poznajo?
3. Kdaj pri prodajni pogodbi preide nakjucno unicenje; zakonska ureditev kupceve zamude; kako je pri genericnih stvareh?
4. Agencijska pogodba (pojem)
5. inkoterms – klavzula CIF opredeli
6. vrste menice glede na dospelost
7. gradbena pogodba – ce je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila (za obkrozit)
8. Darilna pogodba sklenjena: z izjavo darovalca, da podari doloceno stvar, njena izrocitev pa je odlozena do darovalceve smrti. Kaksna je ta pogodba?

POSEBNI DEL
-kritna prodaja
-abstraktnost bancne garancije
-klavzula 'ne po nalogu' pri menici
-zapadlost menice
-kaj so posledice,ce kupec ne graja pravnih napak pri prod.pogodbi
-kdaj lahko narocitelj pri mandatu odstopi od pogodbe
-jamcenje za napake pri gradbeni pogodbi
-shranjevalna pogodba
-P/N sistem (napisi ali je prav ali ne)-vec vprasanj

Op-posebni del
1. Kaj lahko stori predkupni upravičenec, če prodajalec sklene pogodbo z 3-osebo(kaj lahko zahteva, časovni okvir)
2. Kaj pomeni pri delovršni pogodbi klavzula ''izračun z izrecnim jamstvom''?
3. Kaj lahko napravi najemodajalec, če najemnik stvar uporablja v nasprotju s pogodbo?
4. primer: Tone se odpravlja na počitnice in shrani avtomobil pri sosedu Gregorju v njegovi garaži. Gregor želi prepleskati garažo in avto umakne na cesto. Ponoči tatovi vlomijo v avtomobil in ukradejo avtoradio. Gregor se izgovarja da je bila pogodba neodplačna in da bi se zgodilo isto. če bi Tone imel avto na cesti, tako kot po navadi.
-Kdo ima prav?
-Kaj pa če bi strela udarila v garažo in uničila avtomobil? Ali Gregor odgovarja

obligacije posebni del

-Razlike med posodbeno in posojilno pogodbo
-Obveznosti kupca in prodajalca pri dokumentarnem akreditivu oz. akreditivnem kupu
-kdaj dobita zastopnik in posrednik plačilo in zakaj taka razlika
-kaj pomeni vinkulacija
-causa družbene pogodbe
-razlike agencijske in po+sredniške pogodeb
-primer glede neizpolnitve pogodbe
-vrste in učinki/funkcije indosamentov
-pogoji pisma o nameri
-kakšne vrste tenderja oz. koliko možnih oblik je v Zoru
-pogodba na obroke, sestavine pogodbe
-kdo odgovarja za garancijo v zakonu in sodni praksi
-slabosti pogodbene teorije o nastanku VP
-kaj je paricijski posel
-kdaj lahko komisionar proda/kupi blago od komitenta

September 2005 – CIVIL POSEBNI DEL

1. pravna ureditev prodajne pogodbe po OZ in ZVPot
2. popolna, fiksna in zbirna špedicija
3. za obkrožit; altomajska pogodba
4. za obkrožit:depositum irregulare
5. ?dogovorjena cena, cena na posamezno enoto, ključ v roke – gradbena pogodba
6. skladiščnica
7. prenehamje najemne pogodbe za nedoločen čas
8. pogodba o delu, roki za grajanje in uveljavljanje sodnega varstva
9. prodajna pogodba – kdaj je možen odstop od pogodbe pri stvarni napaki
10. prodajna pogodba – pravna napaka, roki, pogoji, posledica
11. možen preklic izročilne pogodbe
12. diskont menica, aval?
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a legally blond » 01. Sep 2010 14:06

Mi en lepo prosim odgovori na vprašanji:

2. Pismo o nameri(def. in napiši ga)
3. Napiši vinkulacijsko klavzulo


Najlepša hvala

mayamaya
Prispevkov: 30
Pridružen: 18. Avg 2010 08:44

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a mayamaya » 01. Sep 2010 16:14

Pismo o nameri je zapis v pogajalski fazi. do njega pride,ko pogodba še ni formalno sklenjena. Namen je zavarovati tista pogodbena določila,ki so že razčiščena.
Razdelimo ga v nekaj skupin: pogojno sklenjena pogodba,predpogodba,dokument o dodelitvi vpisa, sporazum o stopnji soglasja,opcija,pogodba (to je v skripti na začetku),

hm...zapis vinkulacijske klavzule :?: -ta pa tut mene zanima ;)

[email protected]
Prispevkov: 219
Pridružen: 20. Okt 2008 20:46

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a [email protected] » 01. Sep 2010 18:57

vinkulacijska klavzula je klavzula na imenskem vrednostnem papirju, s katerim se bistveno ali v celoti omejuje prenos vrednostnega papirja.

Mam pa naslednja vprašanja:
-definiraj : back to back ,revolving akreditiv, darilo z bremenom, darilo za nagrado
-teorije o splošnih pogojih poslovanja
-kauza pri preužitku

Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a legally blond » 02. Sep 2010 07:20

Jst definicije že vem, bolj me zanima del vprašanja ki zahteva da napišeš pisamo o nameri, vinkulacijsko klavzulo. Torej KAKO IZGLEDA :)

Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a legally blond » 02. Sep 2010 07:51

Back to back = podakreditiv; v poslovnem življenju je bolj znan kot back-to-back credit. Uporablja se zaradi podobnih razlogov kot prenosni akreditiv. Izvoznik (posrednik) si želi zagotoviti financiranje zunanjetrgovinskega posla in se morda s kupcem ni mogel dogovoriti za prenosni akreditiv. Zato bo moral uporabiti bolj zapleteno pot, ki bo pripeljala do enakega rezultata. ,
Revolving akreditiv = obnavljajoči se akreditiv. Revolving akreditiv je zvrst, ki jo redko uporabljamo. Pri njem se akreditivni znesek po vsakokratnem izčrpanju obnovi na prvotno višino. To se dogaja tako dolgo, dokler ni porabljen vnaprej določen globalni znesek ali dokler ni izvršeno določeno število ponavljanj. Obnavljanje akreditiva je lahko dnevno, tedensko ali mesečno.
Darilo z bremenom = Darilo s pogojem da mora odbarjenec nekaj storiti ali opustiti, to pa mora biti manjše vrednosti kot darilo.
Darilo za nagrado = darilna pogodba iz hvaležnosti; pogodba, ki jo sklene darovalec iz hvaležnosti ali kakšne druge moralne odveznosti, če obdarjenec ni imel pravice s tožbo zahtevati darila.

Teorije o splošnih pogojih poslovanja
Teorija o pogodbeni naravi - splošni pogoji poslovanja so del pogodbe.
Teorija korporacij - splošni pogoji poslovanja spadajo med pravo gospodarskih subjektov.
Normativna teorija - zakonodajalec je delegiral svojo pristojnost podjetjem.
Teorija običajev - pri splošnih pogojih poslovanja gre za poslovne običaje.

kauza pri preužitku - nimam pojma

Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a legally blond » 02. Sep 2010 08:55

Pa še tole me zanima...
pravna ureditev prodajne pogodbe po OZ in ZVPot

hvala

[email protected]
Prispevkov: 219
Pridružen: 20. Okt 2008 20:46

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a [email protected] » 02. Sep 2010 16:07

tnx legally blond! primer vinkulacijske klavzule : namesto po mojem nalogu, plačajte po nalogu osebe Y.

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: Izpitna vprašanja-Posebni del

Odgovor Napisal/-a proton » 07. Sep 2010 08:42

Jemc napisal/-a:Ustni/majski rok-OPPD (Grilc):

27.) del credere odgovornost pri kontroli blaga (da bo stvar določen čas delovala)

39.) cirkularni ček
Čeprav med odgovori na vprašanje, pri katerih pogodbah je mogoče dogovoriti del credere odg., nisem zasledil pogodbe o kontroli blaga in storitev, je 878. člen OZ kar jasen: v kolikor vršilec kontrole zaupa dogovorjeno kontrolo drugemu, je odgovoren za njegovo delo.
Del credere odgovornost pri tej pogodbi torej ni to, da bo stvar določen čas delovala (to je garancija!).

Še eno vprašanje s čekom! Sicer pa cirkularni ček izda banka uporabniku na podlagi prej položenega kritja. Z njim pozove vse svoje enote, pravne osebe ali podružnice, naj plačajo koristniku čekovno vsoto. Od ostalih čekov se razlikuje tako, da pri tem banka sama, pri kateri ima oseba kritje, pozove v korist te osebe. (drugje trasant pozove trasata). Koristnik tako pride do denarja znotraj mreže banke.

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 07. Sep 2010 11:54

[email protected] napisal/-a:tnx legally blond! primer vinkulacijske klavzule : namesto po mojem nalogu, plačajte po nalogu osebe Y.

a ni tole primer indsamenta?
Kako izgleda vinkulacijska klavzula pa nimam pojma! Na naetu je nisem našel, prav tako ni nobenega primera napisanega v knjigi Pravo vrednostnih papirjev. Sem vidno razočaran nad takimi vprašanji, o katerih ni bilo govora na predavanjih/seminarjih in jih tudi ni v knjigi.

Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a legally blond » 07. Sep 2010 13:13

vinkulacijska klavzula – na papir vpisana klavzula, ki prepoveduje ali bistveno omejuje prenos. Kot primer je dana menica z vpisano recta klavzulo.
Torej? Še zmer ne vem kako jo napisat.


Brez veze :roll:

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 07. Sep 2010 13:21

legally blond napisal/-a:vinkulacijska klavzula – na papir vpisana klavzula, ki prepoveduje ali bistveno omejuje prenos. Kot primer je dana menica z vpisano recta klavzulo.
Torej? Še zmer ne vem kako jo napisat.


Brez veze :roll:
Bistveno je, da se z vinkulacijsko klavzulo omejuje/prepoveduje prenos imenskih VP!! Menica z vpisano rekta klavzulo pa se prenaša kot imenski VP (s cesijo). Kako pa napisat vinkulacijsko klavzulo pa bomo očitno izvedeli na rešitvah izpita :lol:

gagi
Prispevkov: 107
Pridružen: 05. Feb 2010 00:09

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a gagi » 07. Sep 2010 13:34

v izp. vprašanjih sem prebrala ( če je prov pa nevem) da se z vinkulacijsko klavzulo prinosniški papirji spremnijo v imenske?!
Se pravi da vinkulacijska klavzula ne omejuje prenosa ABSOLUTNO? Ali nej bi bilo to da jo omejuje bistveno oz. v celoti mišljeno kot ABSOLUTNO?! Upam da me kdo razume, kaj me matr... :cry:

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 07. Sep 2010 14:37

gagi napisal/-a:v izp. vprašanjih sem prebrala ( če je prov pa nevem) da se z vinkulacijsko klavzulo prinosniški papirji spremnijo v imenske?!
Se pravi da vinkulacijska klavzula ne omejuje prenosa ABSOLUTNO? Ali nej bi bilo to da jo omejuje bistveno oz. v celoti mišljeno kot ABSOLUTNO?! Upam da me kdo razume, kaj me matr... :cry:
Rešitve iz kopirnice so precej napačne... V knjigi nič ne piše o tem, o čemer ti govoriš :P Samo to, kar sem zgoraj napisal.

Uporabniški avatar
Biba
Prispevkov: 66
Pridružen: 09. Okt 2008 20:10

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Biba » 07. Sep 2010 15:24

proton napisal/-a:
gagi napisal/-a:v izp. vprašanjih sem prebrala ( če je prov pa nevem) da se z vinkulacijsko klavzulo prinosniški papirji spremnijo v imenske?!
Se pravi da vinkulacijska klavzula ne omejuje prenosa ABSOLUTNO? Ali nej bi bilo to da jo omejuje bistveno oz. v celoti mišljeno kot ABSOLUTNO?! Upam da me kdo razume, kaj me matr... :cry:
Rešitve iz kopirnice so precej napačne... V knjigi nič ne piše o tem, o čemer ti govoriš :P Samo to, kar sem zgoraj napisal.
Gagi verjetno misli na izpitno vprašanje ki je objavljeno tudi tuki na forumu in sicer " Kaj je vinkuliranje VP. Pri katerih VP uporabljamo vinkulacijsko klavzulo. Ali je prepoved absolutna+ napiši vinkulacijsko klavzulo. " ?

Vinkuliranje VP= prenos VP je pogojen s soglasjem družbe, to se uresniči z vinkulacijsko klavzulo, ki je klavzula na imenskem VP s katero se bistveno ali v celoti omeji prenos VP. Najbolj pogosta je uporaba vinkulacijske klavzule pri imenski delnici, kjer je prenos pogojen z soglasjem družbe. Če se prenese brez soglasja družbe nima pravnih učinkov za družbo, učinkuje pa proti 3. osebi. Če družba kasneje, da soglasje, to učinkuje ex tunc, kot da bi bilo dano že ob prenosu, od začetka. Iz tega sklepam, da prepoved prenosa ni absolutna. To sm v skripti našla pa mal skup pokombinirala. :| A te je to zanimal gagi ?
Življenje ni cvetoče polje.

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 07. Sep 2010 15:38

Še vedno ne vem, kako izgleda vinkulacijska klavzula in pismo o nameri! :oops:

Uporabniški avatar
Biba
Prispevkov: 66
Pridružen: 09. Okt 2008 20:10

Re: OPPD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Biba » 07. Sep 2010 15:49

Glede pisma o nameri tuki je mal bolš pojasnen kaj je to
http://www.pravozatelebane.com/pogodbe/ ... edice.html

Lah v google probaš vpisat "letter of intent" pa ti pol vrže miljon enih obrazcev kako lahko izgleda pismo o nameri, nimam pa pojma kako bi ga lahko na izpitu napisal... :?
Življenje ni cvetoče polje.

Odgovori

Vrni se na