Izpitna vprašanja

prof. dr. Miha Juhart

Moderatorji: Zmajsasho

Odgovori
mandy
Prispevkov: 73
Pridružen: 05. Okt 2008 09:39

Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a mandy » 10. Okt 2008 15:08

Ima kdo na računalniku, papirju, v glavi ali kje drugje zbrana izpitna vprašanja za stvarno pravo? ;)

Uporabniški avatar
Umagaan
Prispevkov: 20
Pridružen: 12. Nov 2008 09:19

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Umagaan » 12. Nov 2008 09:34

Vprašanja za dvojček stvarno/dedno:

junij 2005
stvarno:
užitek (razmerje med užitkarjem in lastnikom, obveznosti, pravice)
primer v zvezi z hipotekami in vrstnim redom
posebnosti pri prodaji zemljišč kjer je potrebno soglasje drž. organa; v katerih primerih je to
primer z etažno lastnino (odločanje pri poslih)
ostalo je blo za obkroževat

dedno:
oklicni oz. ediktalni postopek
ali ZD dosledno izpeljuje pravilo da so dedne pogodbe neveljavne
za obkroževat sta ble dve nalogi; ena v zvezi z dediščinsko tožbo, druga z dediči
za dopolnjevat v zvezi z kolacijo
+ primer

Izpit dedno- marec 2006
1. Za obkroževat - o tem kdaj se darila vračunajo (ali se darila, ki so bila dana tistemu, ki je postal dedno nevreden/umrl, vračunajo dedičem takega dediča)
2. Za obkroževat - Separatio bonorum (ali ZD ureja ta institu, ali ga upošteva samo praksa, kaj je)
3. Kaj je komorienca in kako je urejena (če je) v naši zakonodaju?
4. Kdaj ima preživeli zakonec pravico do užitka po ZDKG?
5. Ustavne določbe, ki upravičujejo zakonsko ureditev, da se pomoč, ki jo daje država ali lokalna skupnost izloči iz premoženja.
6. Primer (Zapustnik je napisal oporko v kateri vse zapušča sosedu Bju. Naložil mu je volilo, naj neki vredno knjigo izroči prujateljici C. Prijateljica umre pred zapustnikom. Ima pa hčerki D in E. Ali lahko uveljavljata in po kakih delih volilo?)
7. Primer- neki v zvezi s polbrati in polsestrami

Zelo rad ma kataster in primerjavo z zemljiško knjigo - na ustnem. Na pisnem bo pa zihr kakšno vprašanje iz ZK; glede zakona je treba pa kar dost vedet, tko da si poglej roke, definicije,...

dedno:
1. obkroži pravilne trditve v zvezi s kolacijo(2t)
2. za obkrožit glede separatio bonorum(2t)
3. ustavnopravna podlaga za zahtevo izločitve iz zapuščine vrednost prejete socialne pomoči(3t)
4. kdaj lahko preživeli zakonec zahteva užitek na zaščiteni kmetiji(3t)
5. institut komorience, kako je urejeno v sloveniji(4t)
6. primer ko Z zapusti volilo A, pa ta umre pred Z in nato hčerki od A zahtevata volilo na podlagi vstopne pravice(2t)
7. še en primer, ko zahtevata oče in brat od Z nujni delež - pogoji(2t)
8. se pa ne spomnim vec..(2t)
skupaj je blo 20 tock, 11 za pozitivno.

Stvarno:
1. Načelo vseobsežnosti in nedeljivosti hipoteke. (1 točka)
2. Definicija stvarnega bremena. (1 točka)
3. Pravne posledice stečaja prenosnika, če je bila lastninska pravica prenesena v zavarovanje. (1 točka)
4. Definicija posameznega dela in skupnih delov v pravnem razmerju etažne lastnine. (1 točka)
5. Upravljanje s stvarjo v solastnini in skupni lastnini. (2 točki)
6. Predlog za vknjižbo stvarnopravne pravice v zemljiško knjigo (vlagatelji, vsebina, oblikovi pogoji). (2 točki)
7. Zmanjševanje vrednosti zastavljene stvari in njene posledice pri ročni zastavi, neposredni zastavni pravici in hipoteki. (2 točki)

STVARNO PRAVO – ustni
Izročitev
Pridobitev (omejitev) lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih
Priposestvovanje
Stavbna pravica
Pridobitev lastninske pravice od osebe brez razpolagalne pravice (pridobitev lastninske pravice od nelastnika)
Zaznamba vrstnega reda v zemljiški knjigi
Užitek
Služnosti
Predzaznamba
Stvarne služnosti
Razlastitev; kakšen je postopek razlastitve, kako se določa odškodnina pri razlastitvi
Posest
Zemljiški dolg
Načelo zemljiškoknjižnega prednika
Vknjižba v zemljiško knjigo
Zemljiški kataster
Nujna pot
Izročitev; kateri so 3 načini izročitve
Prodaja (prenos lastninske pravice) kmetijskih zemljišč
Verzijski zahtevki; kdaj zastarajo zahtevki
Komisorna klavzula
Zaznamba izvršbe
Ročna zastava
Imisije; posledice imisij
Zaznamba spora; kakšne učinke ima

DEDNO PRAVO – ustni
Razlaga oporoke v dvomu
Substitucije
Kakšen je naš sistem dedovanja? Način sprejemanja dediščine. Do kdaj se dedič lahko odpove dediščini? Do konca zapuščinske obravnave.
Kdo se ne more odreči dediščini?
Prirast pri oporočnem dedovanju
Kdaj se opravi nova zapuščinska obravnava? Če se najde novo premoženje.
Dedna transmisija
Skrbnik zapuščine
Ustna oporoka
Dedna pravica
Lastnoročna oporoka
Vstopna pravica pri oporočnem in zakonitem dedovanju
Dediščinska tožba
Kdaj se v zapuščinskem postopku napoti na pravdo?
Vrste zahtevkov. 2 vrsti. Katerega lahko naperiš samega in kdo ga lahko naperi? Ugotovitveni rabi pravni interes, ne zastara.
Dedovanje denacionaliziranih zemljišč; razlogi za spremembe, čas uvedbe...
Mnenje ustavnega sodišča in prakse glede veljavnosti oporok za denacionalizirana zemljišča.
Kdaj zakonec/zunajzakonski partner nima dedne pravice? Kdaj jo izgubi?

1. Mobiliarna hipoteka
2. Obvezen rezervni sklad
3. Stavbna pravica (za obkrozit)
4. Vpis etazne lastnine v zemljisko knjigo
5. Nastanek stvarne sluznosti
6. primer (Mojca najde diamantno ogrlico, kaj mora storiti, ali lahko pridobi lastninsko pravico )
7. primer ( A ima v dobroverni posesti zemljisko parcelo ze 15 let, trenutno je kot lastnik v zemljisko knjigo vpisan B. Ali in kako lahko A doseze vpis lastnine? B je prodal zemljisce dobrovernemu kupcu, kdo ima lastninsko pravico- A, B ali kupec-razlozi.

1)Javno dobro 1t
2)zaznamba vrstnega reda 1t
2)Imisije+pravna sredstva 2t
3)Negativna sluznost(kaksna je razlika glede na pozitivno) 1t
4)Posli rednega in izrednega upravljanja 2t
5)Pridobitev lastninske pravice od nelastnika 2t
6) Nedeljivost hipoteke 1t

1. Obračunska vrednost zapuščine= ___________+__________
Razpoložljivi del zapuščine=_____________-___________
Čista zapuščina=(enako)___________-___________-_________
2. Katere so absolutno nesposobne priče pri pisni oporoki pred pričami?
3. Obkroži pravilne trditve (več jih je)
-pog. o dosmrtnem preživljanju je dedne narava
-izročilna pogodba nima dednopravnih posledic
-simulirana oporoka je nična
-simulirana oporoka je spodbojna
-nična so določila, ki jih oporočitelj nakloni relativnim pričam
-vulgarna substitucija je, da oporočitelj postavi dediča svojemu dediču
4.A vse svoje premoženje zapusti Bju, sestrični C pa zapusti, ker je strastna zbirateljica znamk, svoj album znamk. C umre pred Ajem, kdo in koliko/kaj deduje?
5.Kdo so nujni dediči po ZDKG
6.za obkrožit pravilne trditve, glede dediščinske tožbe
7.Primer 3prijateljice A,B,C vsaki je oporočitelj namenil 1/3. C se odpove dedovanju. Kdo deduje, če je oporočitelj zapustil ženo D, očeta E, mačeho F, sestro G in brata H
8. 4. trditve za dopisat, če držijo ali ne
-ali mora nalog izpolnit obremenjenec v korist tretje osebe,
-ali je stečaj možen glede zapuščine,
-ali se postavi začasnega skrbnika zapuščine, če dediči nočejo upravljat z zapuščino
-ali lahko dediči izočijo zapustnikovim upnikom zapuščino za poplačilo svojih terjatev

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 14. Jan 2009 18:04

Folk ka ma še kej izpitnih vprašanj za stvarno pravo, bi toplo prosu, da jih obelodani tudi drugim.
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 15. Jan 2009 23:50

Od kolega sm dubu neki uporabnih stvari.

V eni datoteki mam še primer Zemljiškoknjižnega izpiska-sam ga nism mogu sm gor vržt, ka mi je napisal, da je omejitev za fajle 2mb. Zato sm ga dov na stran student-infa.
Priponke
FORUM-Psilon=stvarno pravo.doc
(96 KiB) Prenešeno 1337 krat
Izpitna vprašanja - Stvarno pravo.doc
(104 KiB) Prenešeno 1510 krat
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 22. Jan 2009 00:00

STVARNO PRAVO – 20.1.2009

1. Zastavna pravica/indosament (za dopolnit mankajoče besede)

ZA OBKROŽVT:
2. Nedobroverni posestnik mora vrniti lastniku: …

OBKROŽI NAJBOLJ PRAVILNO TRDITEV
3. Posestno varstvo ima…
a.) vsak posestnik;
b.) dobroverni posestnik;
c.) vsi posestniki, razen tistih, ki so dobili posest s silo;
d.)vsi posestniki, razen tistih, ki so v slabi veri)

4. Neposestna zastavna pravica pri premičninah se lahko ustanovi,…
a.)le 1x; -
b.)neomejenokrat;
c.)z dovoljenjem upnika;
d.)z obvestilom upnikov

5. Katera opravila lahko opravlja upravnik: 118/4 SPZ
(a.)vzdrževanje in skrb za obratovanje solastnine; b.)sklepanje pogodb v imenu etažnih lastnikov; c)odločanje o obnovi; d.)razdeljevanje bremen med solastnike in e.)skrb za iztožitev teh bremen;…

6. Zaznamba vrstnega reda pridobitve lastninske pravice (pogoj vpisa, namen, posledice, pogoj vpisa zaznamovanega vrstnega reda)

7. A je prodal premičnino B-ju. Stvar mu izroči, a s pridržkom lastninske pravice dokler mu B ne odplača kupnine. Preden B poplača ves svoj dolg, premičnino proda C-ju. Z njim sklene najemno pogodbo in B obdrži posest stvari kot najemnik. Kdo je lastnik? Obrazloži?

A ostane lastnik; povdart je blo pa treba da B ni pridobil lastninske pravice (ker ni izpolnil odložnega pogoja poplačila celotne kupnine/ C pa ne od B-ja, ker pride pri posestnem konstitutu, do prenosa lastninske pravice šele ob dejanski izročitvi premičnine v neposredno posest

8. Zastavna pravica na terjatvi-razlike in podobnosti z odstopom terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) /za tale vprašanje nism čist zih, če se ga prov spomnem

9. UU se dogovori z DD-jem, da mu neobrestno posodi 30 000 evrov. Posojilo zapade 30.3.2009. V zavarovanje terjatve se dogovorita, da bo DD na svoji nepremičnini par. št. 124, k.o. Vuko jebina, ustavnil hipoteko v korist UU-ja. Zapiši ZK dovolilo. Ali mora biti v tem primeru ZK dovolilo sklenjeno kot notarska listina ali je dovolj overjen podpis notarja.

Dovolj je le overjen podpis.
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

SCUD
Prispevkov: 3
Pridružen: 23. Apr 2009 00:40

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a SCUD » 26. Apr 2009 00:37

STVARNO PRAVO-23.3.2009

1. Za katero stvarno pravico gre, če je lastnik določene nepremičnine zavezan lastniku sosednje nepremičnine v zimskem času odstraniti sneg:
a.) pozitivno stvarno služnost
b.) nepravo stvarno služnost
c.) osebno služnost
d.) stvarno breme

2. Obkrožite točno trditev:
a.) vindikacijska tožba nikoli ne zastara in ne ugasne
b.) vindikacijska tožba zastara v splošnem zastaralnem roku, ki teče od dneva odvzema stvari
c.) vindikacijska tožba ne zastara, vendar ugasne z izgubo lastninske pravice
d.) vindikacijska tožba zastara v splošnem zastaralnem roku, ki teče od dneva izgube lastninske pravice

3. Vpis zaznambe vrstnega reda za prenos lastninske pravice se v zemljiško knjigo vpiše na podlagi:
a.) pravnega posla, na katerem ni overjenega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
b.) overjenega predloga osebe, v korist katere se vpiše zaznamba
c.) predloga lastnika nepremičnine, na kateri se vpiše zaznamba
d.) overjenega predloga lastnika nepremičnine, v korist katere se vpiše zaznamba

4.
Lastnik nepremičnine je sklenil pogodbo o prodaji nepremičnine. Kupec je v dogovorjenem roku plačal celotno kupnino in od prodajalca zahteval, da mu izroči overjeno zamljiškoknjižno dovolilo. Ker prodajalec tega ni hotel prostovoljno storiti, je kupec proti prodajalcu vložil tožbo na izročitev zemljiškoknjižnega dovolila. Ali lahko kupec poleg tožbe predlaga kakšen vpis v zemljiško knjigo?
a.) vpis predznambe pridobitve lastninske pravice
b.) vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice
c.) vpis zaznambe spora
d.) vpis zaznambe prepovedi obremenitve in odsvojitve prodane nepremičnine
e.) K ne more uspeti z nobenim vpisom v zemljiško knjigo, ker nima listine, ki bi izpolnjevala pogoje za vpis.

*c ni prov

5.Za dopolnt:
Če zakon ne določa drugače, je lahko predmet stvarnih pravic samo individualno določena samostojna stvar. To načelo imenujemo načelo specialnosti.

6. Pravne posledice gradnje čez mejo nepremičnine.

7. A, B in C so lastniki nepremičnine (zemljišče s hišo) po enakih deležih. Nepremičnino v celoti uporablja solastnik A. Orkanski veter je močno poškodoval streho hiše in potrebna je zamenjava celotnega ostrešja. A je od ostalih solastnikov zahteval, da vsak od njih nosi sorazmeren del popravila, B in C pa sta temu nasprotovala. Solastnikom pojastnite njihov pravni položaj.

8. Razlike med hipoteko na podlagi pravnega posla in zemljiškim dolgom

9. Zakonita predkupna pravica pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini10. Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana


Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek

Nancy
Prispevkov: 22
Pridružen: 20. Nov 2008 11:35

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nancy » 25. Maj 2009 09:51

a lahko kdo napiše še majski izpit PROOOOSIIIM

hvala

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 25. Maj 2009 16:59

Pri enem vprašanju za obkrožvat na majskem roku, je bilo vprašanje katera trditev, ki se nanaša na stavbno pravico, je najbolj pravilna.
Jst sm biv sigurn, da morš tuki le eno, najbolj pravilno trditev obkrožt, sm pa po ustnih vidu pr eni kolegici, da je blo za pravilno rešitev potrebn dva odgovora obkrožt. Glede na to, da so skor vsi ka sm z njimi govoru, bli prepričani, da morš tuki le eno tridtev obkrožt, bi predlagu unim, ka grejo jutr na ustnga oz na vpogled, da opozorite Juharta, da je to navodilo zavajujoče in da je pršlo do nesporazuma, sej smo skor vsi bli prepričani, da mormo le eno trditev obkrožt. Torej da bi blo prov, da vam da piko oz vsaj pol pike, če ste obkrožl eno od obeh pravilnih rešitev, ki sta bili: -da stavbna pravica preneha po preteku dogovorjenega časa, če ta ni daljši od 99 let
-da stavbna pravica preneha po preteku dogovorjenega časa, a lastnik lahko zahteva predčasno prenehanje, če imetnik ne plačuje nadomestila
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 26. Maj 2009 00:19

Glede tega vprašanja sem pisu Juhartu in odgovoru mi je, da je pri tej kolgici mogl pridt do napake pri popravljanju, in da je pravilen odgovor pri tem vprašanju le eden, in sicer da je najbolj pravilna trditev -da stavbna pravica preneha po preteku dogovorjenega časa, a lastnik lahko zahteva predčasno prenehanje, če imetnik ne plačuje nadomestila
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 26. Maj 2009 01:22

Ustni pri stvarnem pravu (25.5.2009):
-zemljiški dolg
-zaznamba spora
-zaznamba izvršbe
-zaznamba vrstnega reda
-predznamba
-kataster
-posest (kaj je posest, vrste posesti)
-max. hipoteka
-stvarno breme
-užitek
-UREDITEV MEJE (preden gre zadeva na sodišče): ureditev meje v geodetskem postopku/postopek za ureditev meje (za koliko lahko odstopa meja od podatkov v katastru; kakšno možnost imajo sosedje, če ne pride do sporazuma;...)
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

SCUD
Prispevkov: 3
Pridružen: 23. Apr 2009 00:40

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a SCUD » 02. Jun 2009 00:54

IZPIT iz STVARNEGA PRAVA (MAJ 2009)

1. Dopolnite besedilo:
Lastnik nepremičnine ima pravico _________in si __________ veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga __________ in če tega ______________________. (2t)

2. Tat, ki mora vrniti ukradeno stvar lastniku, lahko os lastnika zahteva povrnitev:
a) vseh potrebnih stroškov
b) tistih potrebnih stroškov, ki bi nastali tudi lastniku
c) vseh koristnih stroškov, ki objektivno povečajo vrednost stvari
d) koristnih stroškov, ki povečajo vrednost stvari za lastnika
e) nobenih stroškov

3. Oseba A je z osebo B sklenila najemno pogodbo in je B-ju izročila stvar v posest. Najemna pogodba je vsebovala določbo, da lahko najemodajalec sam vzame stvar nazaj, če mu jo najemnik ne vrne. B po preteku najema stvari ni vrnil A-ju in A jo je vzel sam. B je proti A-ju vložil tožbo zaradi motenja posesti in zahteval vrnitev stvari. Katere od naštetih ugovorov lahko A uspešno uveljavlja v posestni pravdi:
a) ugovor, da ima pravico do posesti iz lastninske pravice
b) ugovor neizpolnjene najemne pogodbe
c) ugovor samopomoči
d) ugovor, da motilno ravnanje ni protipravno
e) nobenega od njih

4. Na podlagi ustnega dogovora o prodaji nepremičnine lahko K zahteva:
a) vpis predznambe pridobitve lastninske pravice
b)vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice
c) vpis zaznambe spora na sklenitev pisne pogodbe in izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila
d) K ne more uspeti z nobenim vpisom v zemljiško knjigo, ker nima listine, ki bi izpolnjevala pogoje za vpis

5. Obkrožite najbol pravilno trditev:
a) stavbna pravica vselej preneha s potekom dogovorjenega časa
b) stavbna pravica preneha s potekom dogovorjenega časa, če ta čas ni daljši od 99 let
c) stavbna pravica fizične osebe preneha z njeno smrtjo, pravne osebe pa s potekom dogovorjenega časa, ki ni daljši od 30 let
d) stavbna pravica preneha s potekom dogovorjenega časa, vendar lahko lastnik zemljišča zahteva predčasno prenehanje, če imetnik ne plačuje nadomestila
e) stavbna pravica preneha s potekom dogovorjenega časa, vendar lahko lastnik zemljišča zahteva predčasno prenehanje, če nepremičnino sam nujno potrebuje

6. Zaznamba spora (pojem, pravni učinki, vrste sporov, ki jih je dopustno zaznamovati). (3t)

7. Oseba L je prijatelju P 15.maja 2006 posodil svoje kolo. P je še istega dne kolo podaril svojemu nečaku N za rojstni dan in mu rekel, da je kolo kupil na bolšjem sejmu. Nečak N je 15. maja 2008 kolo prodal kupcu K in mu kolo ob tem tudi izročil. 21. maja 2009 je oseba L srečala kupca K, spoznala svoje kolo in ga od njega zahteval nazaj. Kako je prehajala lastninska pravica na kolesu? Ali je zahtevek utemeljen? (3t)

8. Izključitvena tožba v pravnem razmerju etažne lastnine. ( 2t)

9. Na nepremičnini v lasti D d.o.o. ima upnik A vpisano pogodbeno hipoteko z dnem vknjižbe 1.2.2005, upnik B zemljiški dolg z dnem vknjižbe 1.6.2005 in upnik C hipoteko na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dnem vknjižbe 1.9.2005. Vsi trije upniki so v stečaju D d.o.o. prijavili svoje terjatve. Kdo od naštetih upnikov je v stečaju pridobil izločitveno in kdo ločitveno pravico? Po kakšnem vrstnem redu dobo našteti upniki poplačani? Kaj se bo zgodilo, če vrednost nepremičnine ne zadošča niti za poplačilo prvega upnika? (3t)

10. Oseba Janez Novak je lastnik nepremičnine parcelna številka 123 k.o. Krene. Nepremičnino sta od njega kupila zakonca Janez in Marija Oblak, ki želita na nepremičnini pridobiti solastninsko pravico tako, da bi Janez Oblak postal solastnik do 1/3, Marija Oblak pa do 2/3. Napišite zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bi lahko dosegli vpis solastnine.
Lastnik takšnega zemljiškoknjižnega dovolila noče izdati, ker je v nasprotju z ZZZDR, ali ima prav? (3t)

Nancy
Prispevkov: 22
Pridružen: 20. Nov 2008 11:35

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nancy » 07. Jun 2009 17:49

hej ful hvala!!

kakšen nasvet - poudarek pri učenju?

kako ocenjuje, kaj pa na ustnem?

kaj vzpodbudnega prosim :))

Nancy
Prispevkov: 22
Pridružen: 20. Nov 2008 11:35

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nancy » 08. Jun 2009 17:43

KAJ JE RAZLIKA MED LOČITVENO IN IZLOČITVENO PRAVICO??
ter
ALI IMA TO, DA JE HIPOTEKA V OBLIKI IZVRŠLJIVEGA NOTARSKEGA ZAPISA, KAKŠNO VLOGO PRI DOLOČANJU VRSTNEGA REDA PPLAČILA??

9. Na nepremičnini v lasti D d.o.o. ima upnik A vpisano pogodbeno hipoteko z dnem vknjižbe 1.2.2005, upnik B zemljiški dolg z dnem vknjižbe 1.6.2005 in upnik C hipoteko na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dnem vknjižbe 1.9.2005. Vsi trije upniki so v stečaju D d.o.o. prijavili svoje terjatve. Kdo od naštetih upnikov je v stečaju pridobil izločitveno in kdo ločitveno pravico? Po kakšnem vrstnem redu dobo našteti upniki poplačani? Kaj se bo zgodilo, če vrednost nepremičnine ne zadošča niti za poplačilo prvega upnika? (3t)

Uporabniški avatar
AzzQim
Prispevkov: 18
Pridružen: 26. Jan 2009 15:41
Kontakt:

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a AzzQim » 18. Jun 2009 01:31

Nihče nima izločitvene pravice, ker ni nobenega lastnika, imajo pa vsi trije ločitveno pravico. Mislim pa, da se poplačajo po vrstnem redu vpisa, ker sva s kolegico sklenila, da notarski zapis nima posebne vrednosti pri vrstnem redu (ne me pa držat za besedo; bi rad slišal popravek, če se motim :)) Če pa se prvi ne more poplačat, se tudi naslednji ne bodo, ker pač ni dovolj cekina za vse. :ugeek:

april
Prispevkov: 4
Pridružen: 29. Maj 2009 23:07

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a april » 22. Jun 2009 17:57

Kaj se na ustnem sprašuje?

Nancy
Prispevkov: 22
Pridružen: 20. Nov 2008 11:35

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nancy » 23. Jun 2009 13:14

se pridružujem vprašanju :)

Uporabniški avatar
Biba
Prispevkov: 66
Pridružen: 09. Okt 2008 20:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Biba » 13. Sep 2009 20:53

Ok eno neumesno vprašanje: a še komu v e-študentu kaže kot da ni prjavlen na izpit? Jst sm se zihr prjavla, pa mi ne kaže nobenih odprtih prijav... ??? wtf jutr pa izpit :evil: :shock: :roll:
Življenje ni cvetoče polje.

saaks
Prispevkov: 9
Pridružen: 12. Feb 2009 17:52

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a saaks » 13. Sep 2009 21:09

js sm glih gledla pa mi kaže, da mam odprto prijavo. sej čene pa zjutri pred izpitom pejt v referat, vem da enkrat v drugem letniku so tut hodli pa so jim pol tam pogledli da so res prijavljeni.

Burton
Prispevkov: 31
Pridružen: 21. Apr 2009 11:43

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Burton » 26. Sep 2009 23:23

A se morda kdo še spolne vprašanj iz septemberskega izpitnega roka od Stvarnega prava :?:
Pravnik s srcem...

mng
Prispevkov: 13
Pridružen: 20. Jul 2009 15:16

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a mng » 01. Maj 2010 20:45

mi lahko prosim kdo pove natančen link kje najdem primer zemljiškoknjižnega izpiska? Na student info ga ne najdem...

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a flafi » 01. Maj 2010 21:23

It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

pikopelini
Prispevkov: 50
Pridružen: 06. Mar 2009 19:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a pikopelini » 01. Jun 2010 21:00

ola. a kdo mogoče ve če kej ne pride v poštev v knjigi...ene stvari se mi zdijo zlo podrobne...?

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 02. Jun 2010 17:17

Jaz sem Juharta vprašal na predavanjih in je rekel, da je knjiga kar relevantna, edino pri fiduciarnih zavarovanjih je malo preveč - tam naj bi bila dovolj splošna načela + da veš osnove zakaj se gre. Se strinjam - stvarnega je veliko ;)

Mjau
Prispevkov: 166
Pridružen: 05. Sep 2009 17:41

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Mjau » 02. Jun 2010 19:54

Pa meni se zdi, da je poudarek na zemljiški knjigi. No vsaj, ko sem bila jaz na izpitu, so bila kar 3 vprašanja iz te snovi + na ustnem je vsak dobil vprašanje glede zaznamb ali predznambe. Tako, da se to snov splača dobro naštudirat. ;)

Uporabniški avatar
proton
Prispevkov: 433
Pridružen: 17. Nov 2008 15:19

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a proton » 03. Jun 2010 22:02

Kakšna vprašanja pa so bila na tem roku?

Odgovori

Vrni se na