Izpit

prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Klemen Podobnik

Moderatorji: ZmajbajnaJure

Odgovori
bisernica
Prispevkov: 4
Pridružen: 05. Okt 2008 11:57

Izpit

Odgovor Napisal/-a bisernica »

Ima kdo stara izpitna vprašanja za gospodarsko pravo in jih je pripravljen delit? :oops:

Pa še: ali lahko nekdo napiše kaj točno pride v poštev za izpit?

lp
mandy
Prispevkov: 73
Pridružen: 05. Okt 2008 09:39

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a mandy »

1.) Zloraba prevladujočega položaja
2.) Rule of reason
3.) block exemptions
4.) Nastanek škode (dejanska škoda ali izgubljeni dobiček) je pogoj za obstoj nelojalne konkurence
a.) da
b.) ne
c.) pogojno, s tem da je pogoj naslednji
5.) pivo carlsberg reklamirajo s sloganom » najbrž najboljše pivo na svetu!«. Pravno kvalificiraj to dejanje in kratko obrazloži.
6.) kartelni sporazumi so
a.) sporazumi, s katerimi se omejuje konkurencxa
b.) sporazumi na podlagi katerih se kršijo dobri poslovni običaji
c.) sporazumik, ki jih med seboj sklepajo podjetja ali njhova združenja o pogojih poslovanja na trgu, njihov cilj pa je omejitev konkurence med udeleženci sporazuma pri prometu blaga ali opravljanju storittev
d.) sporazumi, s katerimi se izkorišča neredno stanje na trgu zaradi pridobivcanja nedovoljene premoženjske koristi, če tako ravnanje povzroči ali utegne povzročiti motnje na trgu li povečanje cen ali motnje pri preskrbi
7) terija ultra vires in njena uporaba v slovenskem pravu
8.) če prokurist sklene pogodbo, ki je po sklepu o podelitvi prokure ne bi smel, je pogodba veljavna
a.) če je omejitev vpisana v sodni register
b.) če je tretja oseba za omejitev vedela ali bi morala vedeti
c.) vedno
d.) nikoli
e.) samo če gre za skupno prokuro
9.) če neglasovalne prednostne delnicee ne prinesejo vc statutu določene prednosti:
a.) se spremenijo v navadne delnice
b.) lahko njhovi imetniki iztožijo prednost
c.) pridobija glasovalno pravico
d.) lahko delničaji odpokličejo nadzorni svet
e.) lahko delničaji odpokličejo upravo
10.) vsebinski in oblikovalni pogoji za prenos deleža v d.o.o.
11.) s kakšno večino odloča skupščina d.d.
12.) razlika v pravnem položaju komanditista in komplementarja je v tem, da:
a.) komanditist odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, komplementar pa ne
b.) je komanditist razviden iz firme, komplementar pa ne
c.) je za komanditista predpisanje minimalni kapitalski vložek, za komplementarja pa ne
d.9 je komplementar vpisan v sodni rehgister, komanditist pa ne
e.) je komanidittist naveden v objvi vpisa, komplementar pa ne
f.) komplementar odgpvarja za obveznosti družbe, komanditist pa ne
13.) v pogodbi o ustanovitbi d.o.o. je določeno, da družbenik A vloži denar v znesku 800 000sit, družbenik B denar v znesku 600 000sit in stvarni vložek v vrednosti 400 000sit, družbenik C pa stvarni vložek v višini 500 000sit.
Navedite katere in kolokšne vloke morajo minimalno posamezni družbeniki dejansko vložiti pred objavo za vpis v sodni register (mogočih je več kombinacij)
14.) upnik lahko uveljavlja svojo terhatev do družbe z neomejeno odgovornostjo proti nenim družnbenikom;
a.) vedno
b.) nikoli
c.) če je prej tožil družbo in mu je bila terjatev prisojena, pa izvršba ni bila uspešna
č.) če je prej neuspešno opomnil družbo
d.) samo, če je dkupaj tožil družbo in družbenike
e.) samo, če je tako določeno v družbeni pogodbi
15.) v času ko je vpisana v register nameravana firma, vloži pred rugim registrskim sodiščem v Sloveniji druga družba predlog za vpis firme, ki je nameravani firmi tako podobna, da sta zamenljivi. Kako mora odločiti registrsko sodišče?
16.) kdaj se v pravu gospodarskih družb uporabljajo špravila o civilnopravni družbeni pogodbi in kje jo najdemo?
17.) kako se prenašajo delnice?
18. Prevladujoč položaj?
19. Rule of reason?
20. Superlativna reklama, razlogi za njeno (ne)dopustnost?
21. Kriteriji za ugotavljanje koncentracij?
22. Sklic skupščine d.d.?
23. Pravni položaj komanditista?
24. Razlika v pravnem položaju uprave in poslovodje?
25. D.d. --- d.o.o. razlike (ustanovni akt, minimalni kapital, min. število ustanoviteljev, pravna osebnost………..)
26. Prenos deleža v d.o.o. (oblikovni in vsebinski pogoji)
27. Zakaj GIZ ni gospodarska družba?
28. Načelo paritete in izjeme od načela?
29. Načelo publicitete?
30. Nameravana firma?

MAREC 2006
1. Tipicni primeri zlorabe prevladujočega polozaja!
2. Generalna klavzula nelojalne konkurence, kako je urejena v Sloveniji?
3. Definiraj pojme:
- negativni izvid
_ zakonske rezerve
_ menjalno razmerje
_ sluznostno primerjanje..neki tazga-baje je z neko reklamo povezan..
- predatorske cene
- pravilo de minimis
4. Obkrozi pravilno trditev:
- kapitalske druzbe se ne smejo preoblikovat v dvojno druzbo
- dvojna druzba ne sme biti k.d.
- dvojna druzba je osebna druzba
- dvojna drizba je lahko komplementar v drugi dvojni druzbi.
5. Negativni vidiki koncentracije!
6. Katere delnice poznamo in s cim se prenasajo, katere prednostne pravice imajo, omejitve prenosa..!
7. Usklajeno ravnanje!

MAREC 2005
1. Primerjalna reklama (kako urejena v ZKV) 2t
2. Kaducitetni postopek 1t
3. Pravica do informacij (družbenika v d.o.o.) 1t
4. Poročilo o stvarnih vložkih (d.o.o.) 1t
5. Dejanski koncern 1t
6. Tržni delež in tržna moč (vpliv na konkurenco) 1t
7. Prokura 1t
8. Relevantni trg 1t
9. Imenovanje in odpoklic uprave 1t

MAJ 2005
Gospodarsko:
1.) Premijski posli v naši zakonodaji
2.) Prednostne delnice-ureditev v ZGD
3.)Izključitev družbenika d.n.o
4.)Pravica do informacij v d.o.o.
5.)Pozitivni vidiki koncentracij
6.)Ustanovitveno poročilo pri sukcesivni ustanovitvi d.d.
7.)Križna elastičnost in zamenljivost produktov-pojem in uporaba v konkurenčnem pravu

MAJ 2008
1.premijski posli
2.za obkroževat pri prokuri
3.izključitev manjšinskih delničarjev
4.teorija ultra vires
5.razlike in podobnosti med nadzornim svetom in upravnim odborom
6. usklajena ravnanja
7.sporazumi podjetniških združenj (ali sporazumi o omejevanju konkurence?)
8.institut razrešnice

JUNIJ 2008
zgodbica
primerjalna reklama
prednostne delnice
prenos deleža v doo
en za obkrozvt
dvojna družba

JANUAR 2008
1. posredne omejitve
2. Šokantna reklama
3. razrešnica (294. ZGD)
4. dvojna družba,značilnosti
5. firma kapitalske+načela
6. usklajena ravnanja in ureditev v SLO
7. izključitev manjšinskih delničarjev
ureditev dobrih poslovnih običajev v ZVK

SEPTEMBER 2007
1. Dejanski koncern
2. Kaducitetni postopek v d.o.o.
3. Premijski posli
4. Usklajeno ravnanje
5. Omejitev prenosa imenskih delnic v d.d.
6. Odpoklic izvršnih direktorjev v d.d.
7. Pa še eno vprašanje v zvezi z koncentracijami, ki se ga trenutno ne spomnim.

JUNIJ 2007
1. Rule of reason
2. elementi šokantne reklame
3. prenos imenskih delnic v dd
4. metode za določanje upoštevnega stvarnega trga (glej SSNIP, brand loyality test...., na Grilčevih Powerpointih)
5. Vzajemno povezane družbe
6. statutarne omejitve zakonitega zastopanja v doo
7. razrešnica upravi in NS

MAJ 2007
1. delitev dobicka in izgube v dno.
2. iztisnitev manjsinskih delnicarjev v dd.
3. prepovedan polozaj, kaj je s tistim ce ima 40 % delez....
4. prenos poslovnega deleza v doo.
5. ureditev nelojalne konkurence v zakonu.
6. primerjalna reklama.
7. neki za obkrozevat o prokuri.

MAREC 2007
1 načela firmskega prava
2 temeljne značilnosti enoosebna d.o.o.
3 opredelitev in pravni učinki razrešnice
4 posredne omejitve konkurence
5 vloga upravnega odbora v d.d. in temeljne značilnosti ureditve v zgd-1
6 pojasni koncept cenovne diskriminacije ter ureditev v rs
7 temeljni elementi premijskega posla
8 razložite standard dobrih poslovnih običajev iz 13 čl. Zvk

JANUAR 2007
-5 vprašanj (od osmih) je blo iz konkurence!!!!!!!!!!!!! Nenavadno.
- statusno:
*vrste delnic po načinu prenosa, po omejitvi prenosa, po pravici do dividende
*tiha družba - zakaj imena tihega družbenika ni v firmi, kaj bi pomenilo, če bi bilo?

JUNIJ 2006
1.nekej o vsebinskih kriterijih presoje koncentracije (predpostavka da podjetje s koncentracijo dobi 45% delež) --> mislm, ze vprasanje je bil tko sformuliran, da sem ga 5x prebrala, da sm sploh dojela, kaj hoče od mene...
2.omejitve zakonitega zastopanja v d.o.o.
3.sodno imenovani član NS pri d.d.
4.vloga organov d.d. pri letnem poročilu
5.ureditev primerjalne reklame v slo zakonodaji
6.firma v ekonomskem pomenu
7.za obkroževat 2, ne vem točno več kaj
8.določanje relevantnega trga produktov

MAREC 2006
1.) zakonske rezerve
2.) menjalno razmerje
3.) sluznostno primerjanje..neki tazga-baje je z neko reklamo povezan
4.) omejitve prenosa delnic+katere prednostne pravice imajo?
Uporabniški avatar
Umagaan
Prispevkov: 20
Pridružen: 12. Nov 2008 09:19

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a Umagaan »

Izpitna vprašanja- 11.marec 2005
1. Primerjalna reklama (pojem, kako je urejena v SLO pravu)?
2. Kaducitetni postopek!
3. Odpoklic in imenovanje uprave!
4. Dejanski koncern!
5. Definiraj pojem tržni delež in tržna moč in kakšen pomen imata ta dva pojma v protimonopolnem pravu?
6. Poročilo o stvarnih vložkih v d.o.o.!
7. Pravica do informacij družbenika v d.o.o.!
8. Postopek definiranja relevantnega trga (al nekaj takega)!

Pa še eno vprašanje, sam se ga zdle ne spomnim.
Vsa so bila vredna 1 točko, razen 1. vprašanje - 2 točki. 6 točk za pozitivno, če si preveč pisal pa minus pike.

Sept.04
1. Kaj je cenovno predatorstvo?
2. Kaj je stvarni prevzem?
3. Kaj so posredne omejitve konkurence?
4. Sklepi podjetniskih zdruzenj in en primer takega sklepa.
5. Kaj je zacasnica?
6. Kaj je holding in kaksen je njegov pomen za poslovni svet.
7. Generalna klavzula pri nelojalni konkurenci. Zakonska opredelitev, teorije o GK, razlaga (neki takega)
8. Funkcije nadzornega sveta v d.d.
9. Clanske pravice druzbenika v d.o.o.

maj 04
1. premijski posli,
2. statusna problikovanja družb,
3. s kakšno večino se spreminja družbena pogodba,
4. deli delnice,
5. vertikalna omejevanja konk.,
6. rule of reason,
7. ultra vires pri nas,
8. za obkroževat- konkurenca,

nov. 04
1. Primerjalna reklama (pojem, kako je urejena v SLO pravu)?
2. Kaducitetni postopek!
3. Odpoklic in imenovanje uprave!
4. Dejanski koncern!
5. Definiraj pojem tržni delež in tržna moč in kakšen pomen imata ta dva pojma v protimonopolnem pravu?
6. Poročilo o stvarnih vložkih v d.o.o.!
7. Pravica do informacij družbenika v d.o.o.!
8. Postopek definiranja relevantnega trga (al nekaj takega)!

Marec 02
1. Prevladujoč položaj?
2. Rule of reason?
3. Superlativna reklama, razlogi za njeno (ne)dopustnost?
4. Kriteriji za ugotavljanje koncentracij?
5. Sklic skupščine d.d.?
6. Pravni položaj komanditista?
7. Razlika v pravnem položaju uprave in poslovodje?
8. D.d. --- d.o.o. razlike (ustanovni akt, minimalni kapital, min. število ustanoviteljev, pravna osebnost………..)
9. Prenos deleža v d.o.o. (oblikovni in vsebinski pogoji)
10. Zakaj GIZ ni gospodarska družba?
11. Načelo paritete in izjeme od načela?
12. Načelo publicitete?
13. Nameravana firma?
Maj 01
1. Načelo Ultra Vires v našem pravu
2. Premijski pravni posli
3. Napiši, kdo so zastopniki posameznih vrst gospodarskih družb
4. Primer dvojne firme
5. Pomen škode nelojalne konkurence
6. Izraba prevladujočega gospodarskega položaja
7. Problem lastništva delnic
8. Posebnost d.o.o. z enim družbenikom
9. Angleški izraz (rule of reason)
10. Angleški izraz (?????)
11. V d.d. se odloča z:
Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a baby™ »

Od GP tudi ni nbenih starih izpitov v fotokopirnici :?

Dobr da mamo vas! :D
jaz sem mali psihopat
manyca
Prispevkov: 76
Pridružen: 05. Jan 2009 16:53

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a manyca »

bi lahko prosim nekdo napisal vprasanja z januarskega roka, lp
heineken
Prispevkov: 11
Pridružen: 06. Jan 2009 18:10

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a heineken »

ne spomnsm se vseh sam bols neki k nc=)
definiraj dobre poslovne običaje in poslovne običaje!
odškodninska odgovornost uprave!
kaj je preddružba?
pravna oseba in sposobnost kaj to pomeni in kdaj jo pridobi?
podelitev prokure in njene omejitve-to je blo za obkrozvat
horizontalni in vertikalni sporazumi
pa glede ponudbe na zacetku neki

upam da sm kej pomagu!
Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a baby™ »

heineken napisal/-a:definiraj dobre poslovne običaje in poslovne običaje!
to je blo tud pri civilu :shock:
jaz sem mali psihopat
heineken
Prispevkov: 11
Pridružen: 06. Jan 2009 18:10

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a heineken »

sj ne vem tocn mozno da sm se zmotu, ze na izpitu zamesas vse tri predmete, kaj
sele pol k se hocs spomnt vprasanja.
Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a Jemc »

V priponki je moja zbirka starih izpitov za gospodarsko pravo.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a Jemc »

Glede učenja za izpit pa jst predlagm zapiske s predavanj. Je not vse kar pride v poštev na izpitu, pa še 3x hitrej prideš skoz, kt pa če bi se učiv po skriptah. Zravn tega pa Podobnik sprašuje na ustnih to, kar je sam spredavu -tk da zapiski s predavanj pr temu predmetu res zmagajo.

Ker se vprašanja na ustnih pr temu predmetu dost ponavljajo, mate tuki še neki vprašanj za pokušino-shranena še iz Psilona.
USTNI

sprašuje npr. :
- sklepi podjetniških združenj
- razrešnica
- pravica do informacije v d.o.o.
- cenovno predatorstvo
- vrste delnic
- izvršni direktorji

pa šokantno reklamo ma rad (sam glede na to da je blo v testu verjetno ne;) ) pa všeč sta mu tut komanditist pa komandatar, predvsem v zvezi s tem, kdo je kej v tej komanditni družbi.

Mene je Podobnik spraševal primere zlorabe (cenovno predatorstvo, diskriminacija... ), potem kakšna je sklepčnost pri skupščini d.d. in tretje vprašanje je blo kaj je dvojna družba. Men osebno je bil ZELO prijazen, veliko bolj kot Žnidaršičeva in mi je iz 7 zvišal na 9.

cenovno predatorstvo - podjetje najprej ful spusti cene, celo toliko, da gre v izgubo (vendar ker je zelo močno, mu ta izguba ne povzroči velike šode), s tem uniči konkurenco, nato pa dvigne cene

cenovna diskriminacija - npr. distributer daje različe cene različnim podjetjem ob enakih pogojih

Mene je recimo vprašal:
- dvojna komanditna družba
- sklepčnost
- vrste zlorabe prevladujočega položaja
Razrešnica
superlativno reklamo
izvršne direktorje pa suženjsko posnemanje
razliko med imenskimi pa prinosniskimi delnicami
presoja koncentracij
-stvarni vložek
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see
pravnik1
Prispevkov: 22
Pridružen: 22. Jan 2009 08:10

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a pravnik1 »

sam glde na to da je na izpitu možnih 10 točk... kaj pol ocenjuje na 0,25 natančno al na 0,5????

kakšen pa je kriterij???
Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a baby™ »

pravnik, ponovem mislim da je 20 pik možnih in ne več 10.

mene pa neki zanima.. sej, če greš marca pisat trojčka, maš not ubistvu snov po zakonih, ki so jih uporabljali uni, ki so pisali lani, kaj ne? :?
jaz sem mali psihopat
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

Ok. Mam vprašanje, če kdo ve :oops:

Razlika v pravnem položaju komandista in komplementarja je v tem, da:
a) komandist odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, komplementar pa ne
b) je komandist razviden iz firme, komplementar pa ne
c) je za komandista predpisan minimalni kapitalski vložek, za komplementarja pa ne
d) je komplementar vpisan v sodni register, komandist pa ne
e) je komandist naveden v objavi vpisa, komplementar pa ne
f) komplementar odgovarja za obveznosti družbe, komandist pa ne

Torej, problem je v tem, da se ne morem odločit med d in f. Ampak se nagibam bolj h d, ker a ni tko, da komandist odgovarja za obveznosti družbe do višine svojega vložka... Pol ni res da sploh ne odgovarja, ne? A je pol pravilen odgovor d? :oops:


Pa še tole, če bi mi znal kdo razložit LEPO PROSIM, ker mi sploh ni jasno kako to deluje :( :cry: :cry:
V pogodbi o ustanovitvi d.o.o. je določeno, da družbenik A vloži denar v znesku 800.000sit, družbenik B denar v znesku 600.000sit in stvarni vložek v vrednosti 400.000sit, družbenik C pa stvarni vložek v višini 500.000sit. Navedite katere in kolikšne vložke morajo minimalno posamezni družbeniki dejansko vložiti pred objavo za vpis v sodni register (mogočih je več kombinacij). :cry:

V starem zakonu je pisalo, da more bit pred vpisom v register vplačanih najmanj 750.000sit in da mora bit najmanj 1/3 osnovnega kapitala zagotovljena v denarju. V novem zakonu pa tega ni več - a mogoče kdo ve kako se take naloge pol po novem zakonu reši? :?
Po starem zakonu sem neki gruntala in prišla do tega (nimam pojma če je prou):
Osnovni kapital znaša 2.300.000 sit. Družbenik A bi moral plačat 200.000sit (1/4 od 800.000sit). Družbenik B bi moral plačat 150.000sit, in dat stvarni vložek za 400.000sit. Družbenik C bi pa tut dal stvarni vložek za 500.000sit. Družbenik A in B morta plačat še vsak po 200.000sit več, da se doseže tistih 750.000sit, tko da lahko družbenik A 400.000sit plača kasnej, B pa 250.000sit.
Sam pol pa tut piše, da naj bi pred vpisom v register vsak družbenik plačal najmanj 1/4 osnovnega vložka... Osnovni vložek je v tem primeru potem 1.650.000sit, 1/4 od tega pa 412.500sit, česar pa družbenik A ne doseže :? :? :? :roll:

Help, anyone? :cry: :cry: :cry: :geek:
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
MIA
Prispevkov: 38
Pridružen: 12. Maj 2009 22:18

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a MIA »

Oj. Pomoje je pri prvem odgovor D, ker komanditist res ni vpisan v register, vpiše se le število komanditistov, ne? Samo F pa bi mogoče tudi lahko blo, ker komanditist ni osebno odgovoren (z vsem svojim premoženjem), ampak krije izgubo samo do višine svojega kapitalskega deleža. Mogoče pa sta možna 2 pravilna odgovora. :)

Pri drugem bi pa jaz rekla čist simple, da mora A vplačati vsaj četrtino svojega denarnega vložka, torej vsaj 200.000 SIT, B mora vplačati vsaj četrtino od 600.000 + celoten stvarni vložek (ker ti morajo biti v celoti zagotovljeni pred vpisom), C pa tudi celotni stvarni vložek. Nevem če je prav, no...

Pa še mojih par vprašanjc:

- premijski pravni posli?
- načelo paritete in izjeme od tega načela?
- BLOCK EXEMPTIONS???
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

Ooo, hvala :D :D

Premijski posli - to so tisti posli, pri katerih gre za pridobivanje kupcev z obljubljanjem nagrad, ki pa po vrednosti zelo presegajo vrednost blaga, s katerim naj bi kupec dobil možnost nagrade. Pomembno je, da lahko do nagrade prideš le tako, da kupiš določeno stvar. Taki posli psihološko vplivajo na kupca, prepričajo ga, da uživa posebno ugodnost, v resnici gre pa le za povečanje prodaje in ne za premoženjsko korist kupca.
Pomoje je to tko v stilu, kupite 5 litrov soka in zadenite nov avto :D

Načelo paritete pa je, da je položaj vseh upnikov v stečajnem postopku enak - nobeden nima prednosti. Če dolžnik kakšnemu od upnikov pred začetkom stečajnega postopka nakloni kakšno ugodnost, gre za kršitev paritetnega načela, in lahko to stečajni upravitelj ali ostali upniki izpodbijajo, če je bila ugodnost naklonjena največ eno leto pred začetkom stečajnega postopka in je upnik vedel, da je podjetje v slabem stanju.
Izjeme od paritetnega načela pa so terjatve delavcev (najprej je treba delavcem izplačati plače in odškodnino) in terjatve iz stroškov stečajnega postopka (stroški se morajo v celoti pokriti - če dolžnikovo premoženje ne zadošča za to, se stečajni postopek sploh ne izvede).

Block exemptions oziroma skupinske izjeme pa so skupine sporazumov, ki so dopustni, čeprav omejujejo konkurenco. To pa zato, ker vsebujejo pozitivne pogoje (prispeva k izboljšanju proizvodnje in razdelitve dobrin, pospešuje tehnični in gospodarski razvoj, uporabnikom zagotavlja pravičen delež doseženih koristi) in ne vsebujejo negativnih pogojev (nalagajo udeleženim podjetjem omejitve, ki niso nujne za doseganje navedenih ciljev in pa dajejo udeleženim podjetjem možnost, da izključijo pomemben del konkurence glede predmetov pogodbe).
Skupinske izjeme določi vlada z uredbo.
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

A mi zna kdo povedat kej o šokantni reklami mogoče?
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
MIA
Prispevkov: 38
Pridružen: 12. Maj 2009 22:18

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a MIA »

To pa zato, ker vsebujejo pozitivne pogoje (prispeva k izboljšanju proizvodnje in razdelitve dobrin, pospešuje tehnični in gospodarski razvoj, uporabnikom zagotavlja pravičen delež doseženih koristi) in ne vsebujejo negativnih pogojev (nalagajo udeleženim podjetjem omejitve, ki niso nujne za doseganje navedenih ciljev in pa dajejo udeleženim podjetjem možnost, da izključijo pomemben del konkurence glede predmetov pogodbe)
flafi, a ni to pravilo utemeljenosti (RULE OF REASON?) pol je block exemptions = rule of reason? Al je razlika ravno v tem, da b.e. določi vlada z uredbo? Krneki...
MIA
Prispevkov: 38
Pridružen: 12. Maj 2009 22:18

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a MIA »

drugače pa tnx za odgovore. pa še to: A je plenilske cene, predatorske cene in uničujoče cene ena in ista stvar? :)
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

Definicijo od rule of reason mam jst tako, da je to splošno pravilo, ki dovoljuje nekatere omejitve konkurence, če so te omejitve razumne, utemeljene in potrebne, zato ker varujejo nekatere dobrine, ki so v konkretnem primeru pomembnejše kot svobodna konkurenca.

Pomoje je fora v tem, da je rule od reason splošno pravilo, block exemptions pa njegova konkretizacija? No... Mislm, ne glih konkretizacija... Ampak tko :D Da je rule of reason nadrejen skupinskim izjemam :D Pomoje no.


Za te cene pa nisem zihr... Pomoje je to isto :) Sam nikjer, v nobeni skripti al pa zakonu, ne najdem kaj bi sploh ble predatorske cene :? A je to tisto, k nekdo tok zniža cene, da s tem uniči vse konkurente, potem jih pa spet ful dvigne, ker je itak edini na trgu? :?
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a baby™ »

MIA napisal/-a:A je plenilske cene, predatorske cene in uničujoče cene ena in ista stvar? :)
flafi napisal/-a:A je to tisto, k nekdo tok zniža cene, da s tem uniči vse konkurente, potem jih pa spet ful dvigne, ker je itak edini na trgu?
jap, to je vse to ;)
jaz sem mali psihopat
MIA
Prispevkov: 38
Pridružen: 12. Maj 2009 22:18

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a MIA »

flafi, šokantna reklama:
Reklama, ki s svojo vsebino učinkuje na naslovnike tako, da jih pretrese in jim povzroči duševno nelagodje, sočutje, odpor. Taka reklama ponavadi ni resnična (stvarna) in nima zveze s predmetom reklamiranja. Zato nasprotuje dobrim poslovnim običajem (je nelojalna). Kupce priteguje z netržnimi, negospodarskimi motivi. V spomin se vtisne zaradi pretresljive vsebine, namen pa je komercialni uspeh. Vsebuje motive, ki globoko vdirajo v človekovo duševnost in spodkopavajo duševni mir. Zato je treba vzdrževati dovolj stroga merila za reklamo, saj bi strpen odnos pripeljal do čedalje močnejših in hujših primerov, s tem pa tudi do ravnodušnosti ljudi do prikazov zla, krivic, trpljenja... To so npr. one reklame od Benettona (na slajdih od Mežnarjeve).

Pa še jaz: :)

1. Metode pri določanju relevantnega (upoštevnega) trga?

2. Statutarne omejitve zakonitega zastopanja v DOO?

3. Razlika me splošno in posebno konkurenčno prepovedjo?
Uporabniški avatar
legally blond
Prispevkov: 252
Pridružen: 17. Nov 2008 18:23

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a legally blond »

Jst mislim da je pri tistem vprašanju o komplementarju in komanditistu možnih več odgovorov.

Predatorske cene so (def. kot je napisana na Grilčevih slajdih): cene, ki jih ponudnik ponudi le izranemu partnerju (stranki) in so občutno nižje od siceršnjih cen, njihov namen pa je izrinjanje konkurentov.

Za MIO:
1. Metode za določanje relevantnega trga....jst mislim da gre tle za tist SSNIP test.
2. Statutarne omejitve zakonitega zastopnika v doo....zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretjim osebam.
Pravo EU zahteva, da imajo vsi zastopniki neomejena pooblastila pri poslovanju s tretjimi osebami. Kakršnekoli omejitve pri zastopanju nimajo učinka do tretjih oseb, čeprav so tretjim osebam razkrite. Gre za načelo učinkovitega pravnega prometa med gospodarskimi družbami. Tko da, lahko rečemo, da statutarnih omejitev ni. Lahko da je edino to pomembno, da ne sme odsvajati nepremičnin družbe brez soglasja.

3. nimam pojma

Mene pa tole zanima:
Definiraj pojem tržni delež in tržna moč in kakšen pomen imata ta dva pojma v protimonopolnem pravu?
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

Jst na ta vajina vprašanje ne znam odgovort, ker so tut ena izmed unih, k men niso bla jasna... :?

Me pa zanima, če mi zna kdo razložit cenovno diskriminacijo... Jst jo podzavestno vztrajno povezujem z dumpingom pa ne vem zakaj :roll:
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a flafi »

Aha, sm že najdla - Cenovna diskriminacija pomeni, da prodajalci za popolnoma enako blago ali storitve, prodane v popolnoma
enakih okoliščinah, različnim skupinam kupcev zaračunajo različne cene.
A je to dost, al je tle še kej pomembno?
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
MIA
Prispevkov: 38
Pridružen: 12. Maj 2009 22:18

Re: izpit- gospodarsko pravo

Odgovor Napisal/-a MIA »

To je to, flafi, pomoje je dovolj.
Kaj pa to - Ureditev dobrih poslovnih običajev v ZVK?
Odgovori

Vrni se na