Izpit

prof. dr. Barbara Novak

Moderatorji: a90bajnaJureZmaj

Odgovori
bisernica
Prispevkov: 4
Pridružen: 05. Okt 2008 11:57

Izpit

Odgovor Napisal/-a bisernica » 05. Okt 2008 12:07

Ima kdo stara izpitna vprašanja...? :oops:

mandy
Prispevkov: 73
Pridružen: 05. Okt 2008 09:39

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a mandy » 05. Okt 2008 14:32

1. Zaupnik otroka v postopku! Ali so to lahko starši, ko se odloča o vzgoji in varstvu?
2. Posebni zastopnik!
3. Starša ne živita več skupaj treba pa je določiti kdo bo otroka preživljal. Kdo, kako odloči o tem?

10.3.2006
1. Moz in zena imata hcerko, ki se je, malo po tem ko je dopolnila 18 let hudo poskodovala v prometni nesreci. postala je dusevno prizadeta. Ali lahko starsa podaljsata roditeljsko pravico in kaj jima lahko CSD svetuje.

2. Zakonca imata 2 otroka- sin je star 5 let, hci pa 19 let in je studentka. Ker je oče nasilen, je mati vlozila tozbo za razvezo, vendar pa sama ne more prezivljati sebe in otrok. Tako je oče zacel groziti, da bo sina odpeljal v tujino. Kaksne zahtevke lahko dajejo med postopkom?
-mati v svojem imenu:
-mati v sinovem imenu:
-mati v hcerinem imenu:
-sin v svojem imenu:
-hci v svojem imenu:

3. Konvencija o mednarodni posvojitvi:
do katere starosti otroka velja?_________________
zakaj pride do nje?______________________________
kaj je tukaj subsidiarnega?______________________
pogoj za njeno veljavnost je____________________.

4. Moz in zena se sporazumeta o skupnem varstvu in vzgoji. Hkrati s tem se morata nujno sporazumeti se o ___________________in __________________________.

5. Do katerega leta lahko otrok izpodbija očetovstvo?

________________________________________________.

Kako lahko mladoletni otrok ugotavlja ocetovstvo?
- ne more ga;
- do dopolnjenega 15 leta po kolizijskem zastopniku, po dopolnjenem 15 letu pa po zakonitem zastopniku;
- do dopolnjenega 15 leta po kolizijskem zastopniku, po dopolnjenem 15 letu pa v svojem imenu;
- do dopolnjenega 15 leta po zakonitem zastopniku-materi, po dopolnjenem 15 letu pa v svojem imenu.

6. Zuanzakonska partnerja ne zivita vec skupaj. sporazumela sta se o varstvu in vzgoji skunih otrok. kam se lahko obrneta, ce hoceta varstvo tudi glede prezivljanja?

7. sodisce lahko odvzame otroka starsem in ga da v varstvo in vzgojo tretji osebi. po kateri pravni institucuji to lahko stori?

11.03.2005
1. Obkroži! NE DRŽI
a) nepopolne posvojitve ni mogoče razvezati
b) ZZS ne ustvarja pravnih posledic v razmerju do otrok
c) Med trajanjem ZZ ni treba napraviti pogodbe o delitvi skupnega premoženja v obliki notarskega zapisa
d) Pravnomočna sodba o razvezi ZZ ne razdeli premoženja med zakoncema
e) Spregled zadržka o obstoju ZZ je možen, če ZZ v trenutku odločanja še vedno obstaja

2. Zakonca sta se odločila, da ne bosta več živela skupaj, ne moreta pa se sporazumeti o vzgoji in varstvu 2 mladoletnih hčerk ter o stikih niti ob pomoči CSDja. Kdo in v kakšnem postopku bo o tem odločal?

3. a) Kdo lahko poleg otroka toži na ugotovitev očetovstva in ob kakšnih pogojih?
b) Kdaj lahko otrok samostojno toži in kdo ga zastopa, ko tega še ni sposoben (časovno obdobje)?
c) Ali lahko toži na ugotovitev očetovstva tudi o smrti očeta?

4. a) Kdaj se lahko starša sporazumeta v vzgoji in varstvu otrok?
b) O čem se morata še nujno sporazumeti, če dosežeta sporazum o vzgoji in …?

5. a) Zakonec ne more razpolagati _____________ na skupnem premoženju s pravnimi posli ______________ .
Takšen pravni posel je ________________

6. Kdaj lahko bivši zakonec zahteva preživnino s tožbo (pogoji)?

7. Primer (prednost preživljanja)
Mladoletni otrok – se redno šola, je poročen – zakonec ne more preživljat
Polnoletni otrok – redno študira, star je 27 let, poročen – oba brezposelna
Zakonski partner – neveljavna ZZ, ki ni bila izpodbijana, nezmožen za delo, nima sredstev
Mati – nima sredstev

21.5.2005
1.)Ne drži: (Naštete stvari glede notarskih zapisov sporazuma o delitvi premoženja med trajanjem zakonske zveze, sodna overovitev sporazuma o preživljanju ob prenehanju zunajzakonske skupnosti, da se da nepopolna posvojitev razveljavit...)

2.)EX NUNC, EX TUNC, kako kej velja:
-izpodbijanje očetovstva
-pripoznanje očetovstva

3.)Mož je vzel kredit za skupen avto in ga plačeval iz svojih dohodkov. Ob razvezi dokazal, da je prispeval 70% k skupnemu premoženju.
Kako se deli kredit?

4.)Zakonca imata 2 otroka- sin 5 let, hči 19 let, študentka. Oče nasilen, grozi, da bo odpeljal sina v tujino. Mama ne more preživljat sebe in otrok.

Kakšne zahtevke lahko dajejo med postopkom razveze na tožbo:

-mama v svojem imenu:

-mama v sinovem imenu:

-mama v hčerinem imenu:

-Sin v svojem imenu:

-hči v svojem imenu:

Kaj, če nihče ne uveljavlja zahtevkov?

Marec 1999
5.) ZZ nastane:
a.) z vpisom v poročno matično knjigo
b.) potem, ko so preverjeni pogoji za sklenitev ZZ
c.) s soglasjem obeh zakoncev - pravilno
d.) ko obema zakoncema pristojna oseba upravnega organa prebere pravice in dolžnosti
6.) Kateri pogoj je obvezen, da mora očim preživljati pastorko?
7.) Žena je osemenjena s heterologno inseminacijo. Mož za njeno osemenitev ni vedel. V kolikšnem roku sme spodbijati očetovstvo in kdaj začne teči rok?
22. člen OBMP

Maj 1999
1.) Tast in tašča sta svojemu zetu za rojstni dan kupila avto, predvsem zato, da se mu oddolžita za znatni delovni prispevek pri gradnji njunega vikenda. Ob čestitkam sta mu med drugim zaželela, da bi njuno hčerko vozil previdno in mu izročila ključ z dokumenti, v katerih je bilo vpisano njegovo ime. Ob razvezi je žena od moža zahtevala, da ji vrne avto. Ali bo z svojim zahtevkom uspela?
a.) da, ker gre za doto, ki je posebno premoženje žene
b.) da, ker se darila, ki presegajo običajno vrednost ob prenehanju ZZ vrnejo
c.) ne, ker za gre za plačilo za delo zeta in gre zato za skupno premoženje - pravilno
č.) ne, ker je bilo to darilo dano samo enemu od zakoncev

2.) Roditeljska pravica je po ZZZDR je pravica in dolžnost staršev, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih otrok.
a.) Proti komu je roditeljska pravica bolj dolžnost kot pravica?
b.) Proti komu je roditeljska pravica bolj pravica kot dolžnost?

3.) Kaj je konvalidacija ZZ?

4.) Otroci po slovenski ustavi, uživajo posebno varstvo in skrb. Naštejte glavne pravne institute, s katerimi ZZZDR uresničuje to ustavno določbo glede otroka brez staršev.

5.) Kakšna je razlika med relativno in absolutno neveljavno ZZ:
a.) relativno neveljavna ZZ je izpodbojna, absolutno neveljavna ZZ je neobstoječa
b.) v krogu oseb, ki so v sodnem postopku upravičene uveljavljati relativno oz. absolutno neveljavnost ZZ - pravilno
c.) relativna neveljavnost ZZ učinkuje ex tunc, absolutna neveljavnost ex nunc
d.) razlike med eno in drugo obliko neveljavnosti ZZ so predvsem v pravnih posledicah
e.) relativna neveljavnost ZZ ima pravne posledice samo na področju družinskega prava, absolutna neveljavnost pa tudi na drugih pravnih področjih
f.) v možnosti tožiti tudi po smrti enega zakonca – če ste obkrožili točko f navedite katera vrsta neveljavnosti (relativna ali absolutna) dopušča to možnost

6.) Zakoncema sta se v zakonu rodili dve hčerki. Obe sta še mladoletni.Eden od zakoncev se je pred mesecem dni izselil iz skupnega stanovanja. Zakonca ki se ne razvežeta se ne moreta sporazumeti pri kom bodo sedaj otroci.
Kateri organ bo na predlog enega izmed zakoncev odločal o vprašanju pri kom bodo otroci v vzgoji in varstvu
Kateri organ bo na predlog enega izmed zakoncev odločal o osebnih stikih?

7.) Na sorodstvo me starši in otrokom ZZZDR veže vrsto pravic in dolžnosti, od katerih jih največ izvira iz roditeljska pravica, nekaj pa tudi posredno iz njihovega sorodstvenega razmerja. Taki pravici oz. dolžnosti ki izvirata iz sorodstvenega razmerja med starši in otrokom sta npr. še:
a.) pravica do stikov
b.) preživljanje

8.) CSD je prejel sodno odločbo, s katero je bila osebi A odvzeta poslovna sposobnost.
Sodna odločba je že pravnomočna. Kaj bo storil CSD v konkretnem primeru, da bo zavaroval pravice in koristi osebe A?

Maj 1997
1.) ZZZDR ureja:
a.) zakonsko zvezo - pravilno
b.) istospolne skupnosti
c.) nepopolno posvojitev
č.) rejništvo
d.) skrbništvo za osebe, ki je odvzeta poslovna sposobnost

2.) Kdo lahko razveljavitev ZZ, ki jo je eden od zakoncev sklenil v stanju težje duševne prizadetosti, ki v času, ko se zahteva razveljavitev ne obstaja več?
a.) drugi zakonec
b.) državni tožilec
c.) zakonec, ki je bil duševno prizadet
č.) vsakdo, ki ima neposredno pravno korist od razveljavitve ZZ

4.) Mladoletnik, ki živi v zunajzakonski skupnosti:
a.) pridi popolno poslovno sposobnost tako kot s sklenitvijo ZZ
b.) ne pridobi popolne poslovne sposobnosti
c.) pridobi popolno poslovno sposobnost, če CSD spregleda zadržek mladoletnosti
č.) pridobi popolno poslovno sposobnost z odločbo sodišča, če postane roditelj

5.) Kaj je premoženjski režim med zakoncema in kaj se z njim ureja?

6.) V skupno premoženje zakoncev sodi:
a.) premoženje, ki ga pridobi en zakonec z dedovanje
b.) avtorski honorar enega od zakoncev
c.) darilo, ki je bilo dano skupaj obema zakoncema
č.) prihranki od osebnega dohodka enega od zakoncev - pravilno
d.) darilo, ki ga je dobil eden od zakoncev od drugega zakonca ob sklenitvi ZZ

7.) Ob katerih pogojih ima zakonec pravico do preživljanja od drugega zakonca med trajanjem zakonske zveze?

8.) Če mati ni več živa ali je neznanega prebivališča, da izjavo, da se strinja z pripoznanjem očetovstva:
a.) materin skrbnik
b.) rejnik otroka
c.) CSD
č.) skrbnik otroka
d.) otrokovi stari straši oz. najbližji sorodnik

9.) Mladoletnik, ki dopolni 15 let:
a.) lahko sam sklepa pravne posle
b.) lahko sam sklepa vse pravne posle, razen pomembnih pravnih poslov - pravilno
c.) je pravdno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna sposobnost - pravilno
č.) ni pravdno sposoben
d.) lahko pripozna očetovstvo, če je razsoden

10.) Kaj pomeni klavzula »rebus sic stantibus« pri preživljanju?

1.) Katerih institutov in razmerij naše družinsko pravo ne ureja?
a.) pozakonitve
b.) nepopolne posvojitve
c.) zaroke
d.) dote
e.) preživljanja med osebami, ki so svaštvu

2.) Razmerje svaštva obstaja:
a.) Med ženo in bratom njenega moža
b.) med ženinim bratom in moževo sestro
c.) med ženo in očetom njenega moža
d.) med zunajzakonsko ženo in bratom njenega zunajzakonskega moža
e.) med otrokom in ženo njegovega očeta, ki pa ni njegova mati

3.) Ob razvezi ZZ je bila ženi prisojena preživnina v breme njenega moža. Žena kasneje zasuje zunajzakonsko skupnost z drugim moškim. Skupnost traja 3 leta. Kdo je to ženo po prenehanju skupnosti prvenstveno dolžan preživljati, če je še vedno nepreskrbljena?
a.) razvezani mož
b.) zunajzakonski partner
c.) njeni odrasli otroci

4.) Darila dana obema zakoncema so:
a.) njuno skupno premoženje
b.) posebno premoženje enega ali drugega zakonca
c.) dota kot pomoč za preživljanje družine

5.) Zakonec je vzel posojilo za nakup večje količine kurilnega olja za ogrevanje stanovanja, v katerem živi z družino. Upnik lahko terja povračilo tega dolga:
a.) samo od zakonca, ki ga je napravil
b.) samo od obeh zakoncev skupaj
c.) od enega ali od drugega zakonca

6.) Kateri so pogoji za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti (samo naštejte)?

7.) Zunajzakonska skupnost ima enake posledice kot ZZ:
a.) glede poslovne sposobnosti mladoletnega partnerja/partnerke
b.) glede pravice in dolžnosti medsebojne pomoči partnerjev
c.) glede njunih medsebojnih premoženjskih razmerij
d.) glede njune odgovornosti tretji osebi za skupni dolg
e.) glede varstva, vzgoje in preživljanja otroka, rojenega v njuni zunajzakonski skupnosti

8.) Kaj je exeptio plurium concubentum in kako jo obravnava naše sodišče?

9.) Na ugotovitev očetovstva lahko toži:
a.) otrok
b.) otrokova mati v lastnem imenu
c.) CSD

10.) Po našem pravu je mogoče posvojiti:
a.) samo otroka, ki še ni dopolnil 5 let starosti
b.) tudi starejšo mladoletno osebo
c.) tudi polnoletno osebo
d.) samo otroka, kateremu so straši umrli ali pa jim je bila odvzeta roditeljska pravica

11.) Otroka lahko posvoji(ta):
a.) posamezna oseba
b.) zakonca skupaj
c.) eden od zakoncev drugi pa ne
d.) skupaj osebi, ki živita v zunajzakonski skupnosti

12.) Otrok je bil spočet s heterologno umetno osemenitvijo poročene ženske s soglasjem njenega moža. Očetovstvo materinega moža lahko izpodbijajo:
a.) materin mož
b.) otrokova mati
c.) otrok - pravilno
d.) dajalec semena
e.) moški, ki misli da je oče otroka, ni pa dajalec semena za umetno osemenitev

13.) Študentka, ki nima sredstev za življenje in jo preživljajo starši, je proti volji staršev sklenila ZZ s študentom brez staršev, ki mu borna štipendija komaj zadostuje za lastno preživljanje. Kdo je dolžan preživljati študentko, ki sicer v redu študira?
a.) njen mož
b.) njeni starši
c.) sama si je dolžna pridobiti sredstva za življenje

11.) O podaljšanju roditeljske pravice odloča:
a.) CSD v upravnem postopku
b.) sodišče v pravdnem postopku
c.) sodišče v nepravdnem postopku
č.) CSD v nepravdnem postopku
d.) sodišče v upravnem postopku

7.) Kaj je razveza ZZ?

8.) ZS ima enake posledice kot ZZ:
a.) glede pravice in dolžnosti medsebojne pomoči partnerjev
b.) glede njunih medsebojnih premoženjskih razmerij
c.) glede njune odgovornosti tretji osebi za skupni dolg
č.) glede varstva, vzgoje, preživljanja otroka, rojenega v njuni ZS
d.) glede možnosti partnerjev, da skupaj posvojita otroka

11.) Po našem pravu je mogoče posvojiti:
a.) samo otroka, ki še ni dopolnil % let starosti
b.) tudi starejšo mladoletno osebo
c.) tudi polnoletno osebo
č.) brata ali sestro

Junij 1996
Konvencija o otrokovih pravicah
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic
Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 17. Okt 2008 17:15

nič novejšega? ;)
jaz sem mali psihopat

bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a bordyka » 18. Okt 2008 22:24

baby še zmišlvala se boš :D

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 19. Okt 2008 11:24

jaa :mrgreen:
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
Umagaan
Prispevkov: 20
Pridružen: 12. Nov 2008 09:19

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a Umagaan » 12. Nov 2008 09:23

Sept. 04
1.ali so starši dolžni preživljati polnoletnega otroka, ki sklene zakonsko zvezo?
2. zakonec je brez dovoljenja drugega zakonca sklenil pogodbo glede posamične stvari, ki pa spada v skupno premoženje. kaj je z pogodbo? - približno tako vprašanje, mogel si dopolniti besede
3. en primer - sem pozabla, če se ga spomnem, ga kasneje napišem
4. zakonca sta vložila predlog za sporazumno razvezo, dogovorila sta se da mladoletna hčerka ostane pri očetu, dogovorila sta se tudi glede skupnega premoženja... ali lahko sodnik takoj razveže zakonsko zvezo ali še ima kakšne dolžnosti?
5. katere začasne odredbe izda sodnik med postopkom za razvezo samo na predlog? za obkroževat je bilo
6. zakonca se odločita za ločeno življenje. ne moreta pa se sporazumeti, o varstvu otrok, tudi s pomočjo CSD ne. kam se lahko nato obrneta in po kakšnem postopku se odloča?

Maj 04
1. za obkroževat - vse teme,
2. 2 primera - stiki, preživljanje,
3. mednarodna posvojitev,
4. ugotavljanje očetovstva,
5. pravni posli med skrbnikom in varovancem


marec 02
1. A je neploden, zato da soglasje za OBMP svoje zunajzakonske partnerke. B je zanosila, 3 mesece po opravljenem OBMP pa je A izvedel, da postopek OBMP ni uspel in da je B zanosila z ljubimcem. Kakšne možnosti daje A-ju pravo, da se reši očetovstva? Če, obrazloži!
2. Po ZPP se postavi otroku posebnega zastopnika v ------------------
------------------
3. Dopolni. Otroku, ki je ------------------ in ----------------------, je potrebno omogočiti udeležbo……………….
4. Po noveli ZZZDR Center za SD lahko :
a) odloča o preživnini med postopkom razveze
b) odloča o omejitvi stikov med prenehanjem zunajzakonske skupnosti
5. Kako poteka posvojitev pri zunajzakonskih partnerjih?
6. Blanko posvojitev je? Ali je pri nas dovoljena?
7. Kako se dosodi preživljanje; za nepreskrbljenega zakonca; za otroka?
8. Na kaj mora paziti CSD pri izvajanju ukrepov po splošnem pooblastilu?


Maj 01
3. Obkrožite! Ne velja: (točke prinaša le odgovor, ki je popolnoma pravilen!) (3t)
e) Sodišče lahko odloča le o odvzemu pravice staršev do stikov z otroki. Omejitev stikov spada v pristojnost Centra za socialno delo.
f) Mačeha in pastorek sta si v svaštvu v prvem kolenu ravne črte
g) Starši otroka, ki je v rejništvu, nimajo pravice odločati o pomembnih vprašanjih glede otroka.
h) Domneva očetovstva ne velja v zakonski zvezi, ki je bila razveljavljena zaradi bigamije.
i) ??
j) ??

4. Kadar sodišče po ZPP odloča o varstvu in vzgoji otroka, ki je star ________ let in je _______________________, mora sodišče obvestiti o ______________ in ______________ ter ga povabi na ________________. Na razgovoru je lahko prisoten ________________. Otroku, ki je ________________, sodišče _________________.

e) Delavec centra za socialno delo je sodišču podal naslednje poročilo glede otroka, ki je bil oddan v rejništvo: Staršem, ki so odvisni od mamil, je bil otrok zaradi zanemarjanja odvzet in oddan v rejništvo. Večkrat sta se poskusila odvaditi, vendar brez uspeha. Na predzadnjem poskusu zdravljenja v ustanovi (tik pred odvzemom otroka), sta celo prešla od uživanja mehkih drog na trde. Izvrševanje roditeljske pravice je sicer zadovoljivo. Otroka sta pri rejnikih večkrat obiskala (otrok se je obiska sicer zelo razveselil) in mu povedala, da ga imata še vedno rada. Otrok ostaja v rejništvu, čeprav obstajajo ustreznejši ukrepi. Kakšne ukrepe je imel v mislih delavec centra za socialno delo?

7. Ali lahko center za socialno delo odloči, da ima otrok osebne stike tudi s kakšno osebo, ki ni roditelj in na podlagi katere določbe bi to lahko naredilo?

8. Konvencija ZN o otrokovic pravicah določa, da je otroka proti volji staršev mogoče odvzeti samo, ce sodišče ugotovi ________________________ in v naslednjih primerih (če velja 1. pogoj): ...

9. Ob razvezi zkonske zveze sta imela zakonca nasledje premoženje:
Mož je od tete podedoval 2 dragoceni sliki. Žena je od očeta ob sklenitvi zakonske zveze dobila poročno darilo 1 000 000 sit. Oba zakonca sta od prijatelja za poročno darilo dobila sesalnik za prah. Imela sta tudi drag motor, ki sta ga kupila s prodajo avtomobila, ki sta ga kupila s skupnimi sredstvi, registriran pa je bil samo na moževo ime. Stvari imajo premoženjsko naravo:
Sliki: _______________
1 000 000 sit ___________________
Sesalnik za prah _____________________
Motor _________________

7. Pravni posel, ki ga sklene samo eden izmed zakoncev brez privolitve drugega, je ________________________, če je bil sklenjen v ___________________________.Pa še nekaj nasvetov glede literature s starega foruma:
morš res mal z rezervo vzet ampak zato maš pa zzzdr zraven, predpise pa sm načeloma kupila pa jih nism nč pol prebrala.

najboljša varianta zakoni... ZZZDR+ostale zadeve (konvencije približno vedt, ZPP, Zakon o rejništvu,...)

Pri družini moraš vse dobro znat, saj Novakova rada niža ocene (pasja je)

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 18. Nov 2008 19:01

V fotokopirnici sploh ni nbenih starih izpitov :?
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 10. Dec 2008 19:09

a je pri trojčku pametno met zakone zravn al ne pomagajo kej dosti?
pa ne mislim useh zdej.. ZZZDR, OZ in ZGD samo. ;)
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a flafi » 10. Dec 2008 20:46

A maš sploh loh zraven zakone? :o A ni tko da ne smeš? Al sm spet kej narobe slišala... :roll:
A greš pisat januarja? :mrgreen:
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a bordyka » 10. Dec 2008 20:49

kokr js vem maš zakone lahko zravn samo pr materialu...

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a flafi » 10. Dec 2008 20:57

Kaj pa pr procesu? :shock: Jst sm misnla, da maš tm tut loh :shock:
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 10. Dec 2008 21:04

hah :D no sej ne vem, ugibam.. sklepala sm po tem, da usi tolk poudarjajo kolk se je nesmiselno učit zakone, da jih mamo lahko povsod :D

pa niiič :P

ma ja, januarja grem najbrz druzinsko pa civilno pacat.. :)
mislna sm celga trojcka, ma sm nekako lena.. ija, nic novga :D
jaz sem mali psihopat

bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a bordyka » 10. Dec 2008 21:22

ma dj za po noumu letu je 2 izpita čiz dost :D pa če boš šla še kriminalistiko....

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 10. Dec 2008 21:28

ja ej, lih dans sm ugotovila da mam pol 23. kriminalistiko..
sam to je itak vse tko optimistično gledano :D

še dobr da so počitnice tam januarja enkrt.. aaahhh. Brez predavanj. Lepota. :D
jaz sem mali psihopat

bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a bordyka » 10. Dec 2008 22:01

se strinjam :D ka ste pa dns na družini delal (js je tok ne morm prebavlat :roll: )

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 10. Dec 2008 22:05

mene že dolgo ni blo tam.. ker ne morm poslušat takih predavanj :D
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 13. Dec 2008 18:46

A mi lahko kdo odgovori na tole -

Zakonca imata 2 otroka- sin je star 5 let, hci pa 19 let in je studentka. Ker je oče nasilen, je mati vlozila tozbo za razvezo, vendar pa sama ne more prezivljati sebe in otrok. Tako je oče zacel groziti, da bo sina odpeljal v tujino. Kaksne zahtevke lahko dajejo med postopkom?
-mati v svojem imenu:
-mati v sinovem imenu:
-mati v hcerinem imenu:
-sin v svojem imenu:
-hci v svojem imenu:
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 14. Dec 2008 17:51

A mi lahko kdo pojasni kaj je mišljeno pod novi druž. zakonik?
Kolkr vem je bla reforma 2004 in to je to? V skripti pa omenja vedno kaj bo novi zakonik uvedel.. kdaj pa bo to? Nič jasno.. :D

Pa še neki .. v zapiskih piše, da CSD v pravdnem postopku odloča, kdaj bo otroka dal v rejništvo? A ni tko, da CSD vedno odloča v upravnem postopku? Al je to glede rejništva izjema? :?

Ne vem, če sploh kdo ve.. večinoma se še ne učite, tko da naj kdo 'starejši' poveee! :D

Tenkju
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a flafi » 14. Dec 2008 17:54

Na zgornje vprašanje (še :twisted: ) ti ne znam odgovorit :D
Pri spodnjem pa, kokr se spomnem iz predavanj, je pravilno pravdni postopek. Ker mislm, da je Novakova rekla, da se vedno odloča v pravdnem in samo v določenih primerih v nepravdnem. Upravnega pa nismo nič sploh omenjal (kokr jst vem), tko da pomoje je pravilno pravdni :)
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 14. Dec 2008 17:58

Ma pri meni pa piše tko, da sodišče vedno odloča v pravdnem al nepravdnem, CSD pa v upravnem postopku .. :?
ijao :D
jaz sem mali psihopat

omb
Prispevkov: 5
Pridružen: 16. Dec 2008 12:32

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a omb » 18. Dec 2008 13:14

a mi lahk plis kdo pomaga:)

1.Kaj pomeni klavzula »rebus sic stantibus« pri preživljanju?
2.glede stanovanjskega varstva ----
k velja zdei
1.ce je en lastnik+se odloc da proda stanovanje,...kai lahk nardi drug zakonc?kako pravno varstvo ma?

po novem zakoniku? 1.varuje da brez soglasje ne more prodt?pa a je vazn kaka lastnina je?
2.pr nasilju je wseen od koga je?
3.ob locitvi,....ce nima km it,...a je tut vazn kaka lastnina?
tnx:)))))papa

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 18. Dec 2008 19:13

Bom probala neki spacat, kolkr se mi zdi da bi moglo bit :)

1. rebus sic stantibus je klavzula o spremenjenih razmerah, kar pomeni da lahko upravicenec ali zavezanec pri prezivljanju zahteva zmanjsanje ali povecanje prezivnine, glede na to kako so se mu spremenile razmere - torej mozno je da se zavezancu zmanjsa premozenje in ni vec zmozen placevat tolk kot prej in zahteva zmanjsanje prezivnine. - ali - se upravicencu povecajo zahteve, rabi vec dnarja .. zahteva povecanje prezivnine s klavzulo rebus SS. :)

2. ce je en lastnik pa proda stanovanje, ma drugi odskodninski zahtevek, to je pa mislm da tudi vse. (?)

ostalo pa raje ne odgovarjam, kr nism tolk zihr... mogoce kak drug junak 8-)
usaj ta dva uprasanja mislm da sm zadela :D
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
sasho
Prispevkov: 97
Pridružen: 05. Okt 2008 15:22
Kraj: blue zone

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a sasho » 22. Dec 2008 19:43

hej,
pri trojčku ne moreš imeti zakonov na izpitu, samo pri KMP imaš lahko KZ-1 (pri procesu ne moreš imeti ZKPja)..
lp,s.

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a baby™ » 02. Jan 2009 13:39

8.) ZS ima enake posledice kot ZZ:
a.) glede pravice in dolžnosti medsebojne pomoči partnerjev
b.) glede njunih medsebojnih premoženjskih razmerij
c.) glede njune odgovornosti tretji osebi za skupni dolg
č.) glede varstva, vzgoje, preživljanja otroka, rojenega v njuni ZS
d.) glede možnosti partnerjev, da skupaj posvojita otroka

a in d .. ali še kej? :?
jaz sem mali psihopat

omb
Prispevkov: 5
Pridružen: 16. Dec 2008 12:32

Re: izpit

Odgovor Napisal/-a omb » 02. Jan 2009 14:13

a mi se kdo lah tole pomaga:

exceptio plurium concubentium?tnx:)

Odgovori

Vrni se na