Izpiti

prof. dr. Franjo Štiblar, prof. dr. Katarina Zajc

Moderatorji: MinniereaTheLawa90

Odgovori
Uporabniški avatar
[email protected]
Prispevkov: 77
Pridružen: 05. Okt 2008 14:38
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=profile
Kraj: Lj

Izpiti

Odgovor Napisal/-a [email protected] »

V priponki imate par izpitov, ter rešene izpite iz repetitorija.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
Lp,
Aleksandra
Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a *bini* »

IZPIT 1.9.08
1. Naštejte lastniška upravičenja lastnine v pravnem smislu in jih ilustrirajte na primeru lastnika avtomobila.
2. Osnovni indikatorji učinkovitosti v gospodarstvu:
a) Imena in formule
b) Kdaj bi bili enake vrednosti?
3. Dani so podatki dvojnega monopolista:
količina: 1, 2, 3, 4, 5
cena nabave: 10, 14, 16, 17, 20
cena prodaje: 24, 21, 18, 17, 10
a) Izračunaj optimalno količino in ceni dvojnega monopolista
b) Kolikšni bi bili ravnotežna cena in količina v primeru popolne konkurence
c) Kolikšen je proizvodni in kolikšen redistribucijski učinek dvojnega monopola
4. Vrste produkcijskih in potrošnih funkcij: imena in formule.
5. Utemeljite, kdaj razlike v plačah pomenijo izkoriščanje delavca po delavcu, kdaj ne. (grafi)
6. Obrestna mera
a) razlogi za in proti njeni pozitivnosti
b) kje in kako vse deluje kot instrument ekonomske in monetarne politike (formule)
7. Definirajte kvantitativno teorijo denarja in Sayev zakon: na kateri enaki kritični predpostavki slonita oba?
8. Če je potencialni produkt 2-krat ravnotežni produkt, funkcija avtonomnega trošenja pa Tr=200+0.5P
a) Koliko in kako je potrebno spremeniti trošenje, da bi ravnotežni produkt dosegel potencialnega
b) Kako bi s povečanjem davkov dosegli enako kot pod a) pri proporcionalnem in kako pri progresivnem obdavčenju, če je nagnjenost bogatih k porabi polovica povprečne?
c) Zakaj deluje uravnoteženi proračun prociklično in kdaj ne bi?

21.11.2005
1.) - izracunaj imlicitni deflator/inflator in stopnjo rasti can,ce je realni proizvod 25% manjsi od nominalnega proizvoda
-izracunaj indeks cen,pri katerem bi bil realni proizvod 25% vecji od nominalnega proizvoda.
-pojasni pojem deflacioniranje in ga v primeru pod (a) zapisi z ustrezno enacbo.
2.) definiraj lastnino v ek. smislu in nastej in razlozi razlike med lastnino v ek. in pravnem smislu.
3.) monopolist ponuja svoje produkte na dveh trgih. Rad bi cenovno diskriminiral,pa ne ve kako .
-nastej pogoje,pod katerimi bi monopolist lahko diskriminiral
-ce diskriminira ,mu povej kaksno mora biti razmerje cen , da bo maksimiral svoj skupni dohodek
-po dolocenem casu vstopi na monopolistov trg se en ponudnik,katerega izdelki so bliznji substituti s produkti monopolista. Kaksna trzna situacija nastane?
4.)opisi in narisi , kako se razlikujeta lastna cenovna elasticnost povprasevanja in elasticnost stroskov glede na proizvod.
5.)doloci optimalne kombinacije in kolicine proizvodnih faktorjev dela in kapitala s pomocjo izokvante in izokost in razlozi 2. Gossenov zakon v produkciji.
6.)opisi in razlozi naravno stopnjo brezposelnosti.
7.)nastej in opisi vrste inflacije ter navedi vse druzbene stroske inflacije.
8.)pri avtonomnem trosenju 80 in mejni nagnjenosti k trosenju 0.6 ter investicijskem ucinku 0.8 se investicije enkratno povecajo za 50.
-izracunaj ravnotezni proizvod pred in po povecanju investicij.
-izracunaj spremembo dejanskega proizvoda v 3.obdobju in celotno spremembo dejanskega proizvoda.
-izracunaj stopnjo inflacije pred in po povecanju investicij , ce je potencialni proizvod pred spremembo investicij za 20 % manjsi od ravnoteznega proizvoda.
-pojasni pojem demografske investicije.

JUNIJ 2006
Skupina ob 8h

1.
a) Zapišite shemo postavk proračuna (budžeta).
b) Katero načelo je uveljavljeno z izdatki proračuna.
2.
a)Definirajte s formulami 3 osnovne pokazatelje učinkovitosti gospodarjenja.
b) Kaj pomeni, če so vsi trije enaki, za cene, kaj za uporabo produkcijskih faktorjev?
3. Optimum (minimax) potrošnika pri nabavi dveh dobrin:
a) formule in graf
b) grafični prikaz podražitve ene dobrine ali podvojitve pohodka potrošnika.
4. Dana je lestvica mejnih stroškov podjetja: 0, 8, 4, 6, 12, 30
a) Izračunajte tabele vseh vrst stroškov, če so fiksni stroški 20.
b) Kakšna bo odločitev o proizvodnji in kakšen čisti dohodek ob prodajni ceni 12.
5. Podjetnik je povečal letni čisti dohodek podjetja iz 40 na 50, ob tržni meri 5.
a) Izračunaj ustanoviteljski dobiček.
b) Izvedite formulo za izračun fiktivnega kapitala.
6.
a) Zapišite formuli za realni tečaj in realno obrestno mero.
b) S katerim pogojem in kako je povezan učinek spremembe tečaja?
c) S katero pastjo in kako je povezana sprememba obrestne mere?
7.Izračunajte vpliv enkratnih investicij države za 20 na 3 vrste produktov na kratek (srednji) in na dolgi rok ob funkciji trošenja P=50+0.8xTrošenje ; in ob učinku investicij 0.5.
8.
a) Definirajte posredne cilje (targets) monetarne in fiskalne politike.
b) S katerimi instrumenti in kako kvatificiranimi bi bili ena in druga anticiklični.


Ob desetih.
1. Gospod Gradbenik je postavil most na reki v mestu, ki skrajša pot vsem prebivalcem, ki se v mesto vozijo z avtom, tako da se je v mestu zmanjšalo onesnaženje, hkrati pa se je ob določenih urah zgostil promet na cestah, kar povzroča večji hrup v mestu. Za most ni potrebno plačati cestnine - mostnine, ker se je tako odločil župan mesta, kljub temu, da je g. Gradbenik plačal celotno gradnjo in je most njegov, vsaj tako piše v zemljiški knjigi (14 točk).
a) Definiraj vse pozitivne in negativne eksternalije postavitve mostu! (3)
b) Definiraj družbeni proizvod gospoda Gradbenika! (3)
c) Ali bo prišlo do prekomerne uporabe mostu? (2)
č) Kakšne ukrepe predlagaš, da bi prišlo do optimalne uporabe mostu? (3)
d) Kdo je ekonomski in kdo pravni lastnik mostu? (3)
2. Kapitalni količnik pred investiranjem je 10. Izračunaj:
a) Kapitalni količnik in produktivnost kapitala po investiranju, če so investicije z učinkom 1/6 podvojile produkt. (6)
b) Mejni kapitalni količnik in mejno produktivnost kapitala. (2)
c) Relativno spremembno produktivnosti kapitala. (2)
č) Izračunaj indeks cen ter stopnjo inflacije, če se rentabilnost kapitala poveča za 12,5%. (2)
3. Predstavljaj si monopson na nabavnem in monopol na prodajnem trgu. Opiši in grafično predstavi situacijo s pogoji maksimiranja čistega dohodka. Razloži, kaj vse pomenijo krivulje, ki predstavljajo omenjeno situacijo. (14)
4. Vlada je za žvečilne gumije predpisala maksimirano ceno. Seveda se je pojavil črni trg. S pomočjo 2. Gossenovega zakona in grafa prikaži, kako se po odločitvi vlade odločajo subjekti pri nakupu žvečilnih gumije in bonbonov. (12)
5. Kaj vse nam povedo mejni stroški in pri katerih odločitvah jih uporabljajo subjekti na trgu ter s katerimi vrstami stroškov so povezani? (12)
6. Opiši in razloži razliko med naravno stopnjo brezposelnosti in ravnotežno stopnjo brezposelnosti. (12 točk)
7. Investicije v višini 30 imajo za posledico 50% povečanje začetnega ravnotežnega produkta, ki je 120.
a) Zapiši funkciji trošenja in prikaži situacijo z grafom. (6)
b) Koliko znaša inflacija, če je začetni ravnotežni produkt 80% potencialnega produkta? (2)
c) Izračunaj proporcionalne davke, ki bi povzročili enak učinek (inflacija). (2)
č) Kakšna izprememba mejne nagnjenosti k trošenju bi izničila inflacijo? (2)
8. Podrobno navedi vse kvantitativne ukrepe denarne politike in jih uporabi pri odpravljanju inflacijske vrzeli ter navedi gospodarsko rast in inflacijo Slovenije v zadnjih letih (grafi!). (12 točk)


12.6.06
1.) Bogastvo drzave se je pri kosmatem proizvodu 1000 in porabi 750 v obdobju povecalo za 200. Ce je nabavna vrednost delovnih priprav 400 in je obnova polovica amortizacije, izracunaj:
a.) Obnovo, amortizacijo, amortizacijsko dobo in amort. stopnjo
b.) Razsiritvene in cist investicije
c.) porabljivi in cisti proizvod
d.) Za koliko bi se spremenilo bogastvo drzave, ce ne bi bilo tehnicnega napredka
2.) Definiraj
a. ekonomsko nacelo
b. ucinek in sredstvo (uporabljeno pri definiciji eko. nacela)
c. razliko med produktivnostjo in rentabilnostjo
3.) G.Monopolist ponuja svoje produkte na dveh trgih. Radi bi cenovno diskriminiral, pa ne ve kako.
a. Nastej pogoje pod katerimi bi lahko cenovno diskriminiral
b. Ce diskriminira, mu povej kasno je razmerje med cenama (s formulo) na obeh trgih
c. zakaj se mu splaca diskriminirati
4.) podana je naslednja lestvica skupne koristnosti
k 1 2 3 4 5 6
U 8 14 18 20 20 18
a. Izracunaj lestvico mejne koristnosti ter zapici enacbo povprasevanja
b. izracunaj nabavljeno kolicino in potrosniski dobicek pri ceni 4 ter prikazi situacijo z grafom
c. izracunaj tockovno elasticno povprasevanja pri kolicini in ceni pod b.
5.) Elasticnost stroskov glede na produkt je enaka 1.2
a. Kako se gibljejo stroski glede na kolicino pri tej elasticnosti
b. koliko mora biti elasticnost stroskov glede na produkt, da bi lahko dolocili zacetko tocko ponudbe na dolgi rok
c. s formulo (ni podatkov za izracun) in grafom prikazi situacijo, ko so mejni stroski manjski kot povprecni skupni stroski
6.) Opisi in narisi normalne in monopolne dohodke dela in kapitala (graf in predpostavke natancno navedi)
7.)
a. definiraj razmerje med optimalno rastjo produkta in investicijami v gospodarstvu in pogoje zanjo
b. kaksna je razlika v odgovoru pod a) ce imamo zaprto oziroma odprto gospodarstvo
c. nastej vse dejavnike ki omejujejo rast
8.) Opisi in podaj ocene za Slovenijo in tujino, ce obstajajo:
a. Okunova zakonitost
b. Philipsova krivulja
c. Indeks zrtvovanja

28.08.2006
1. ) Naštej in opiši vse možne načine računanja družbenega proizvoda tako posamezne gospodarske enote, kot celotnega gospodarstva. Kolikšen je bil BDP Slovenije v letu 2005? (14)
2.) Podjetje je v obdobju z nespremenjeno zaposlenostjo in povečanjem kapitala za 20% (investicijami) povečalo dohodek za 50%. Če so se cene v obdobju povečale za 25%, izračunaj:
a) Relativno spremembo rentabilnosti dela in kapitala. (2)
b) Relativno spremembo produktivnosti dela in kapitala. (2)
c) Za koliko % se je spremenil kapitalni količnik in kolikšen je investicijski učinek. (4)
d) Pojasni ekonomsko načelo. (4)
3.) Dani sta krivulji ponudbe KS = C-2 in krivulja povpraševanja KD = 10-2c. Izračunaj:
a) Ravnotežno količino. (2)
b) Presežno ponudbo oz. povpraševanje pri 25% višji ceni od ravnotežne cene. (2)
c) Točkovno elastičnost ponudbe in povpraševanja pri ravnotežni ceni in količini. (4)
d) Za kakšno vrsto Cobweb teorema gre (utemelji z grafom ali računsko).
4.) Zakaj ekonomisti uporabljamo 2. Gossenov zakon? Kaj nam pove in katere so predpostavke, na katerih temelji? (14)
5.) Opiši in nariši situacijo, ko je elastičnost stroškov manjša od 1. (12)
6.) Opiši razliko med vrednostjo dela in vrednostjo delovne sile ter pojasni, ali bi lahko bili vrednosti enaki? (12)
7.) Pojasni likvidnostno past? Katera ekonomska politika je v takšni situaciji pomembna? (12)
8.) Opiši pod kakšnimi pogoji bi se fiskalna politika odločila, da poveča svoje trošenje z najemanjem kreditov (doma) in ne s povečanjem davkov? (12)

16. januar 2007
1. Prikažite številčno in grafično postopek izračuna velikosti družbenega produkta po uporabi samo za primer, ko je poraba razbdobja večja od proizvodnje razdobja.
2. a) koliko znašata produktvinost kapitala in kapitalnikoličnik podjetja, če sta enaka?
b) Koliko znaša investicijski učinek, če se produktivnost kapitala z investiranjem ne spremeni?
3. Pri ceni dobrine 5 in dohodku 100 nabavi povpraševalec 4 enote dobrine. Nabavljena količina se ne spremeni, če se podvoji ali cena ali dohodek. Izračunajte ustrezni elastičnosti in ugotovite, ju imenujte in utemeljite, za kakšno dobrino gre.
4 optimalni obseg proizvodnje z dvema produkcijskima faktorjema - graf in matematična izpeljava.
5. Kaj pomeni kapitalizacija monopolnih dohodkov ponudnika? Matematična izpeljava in vsebinska tazlaga.
6. S katerimi ukrepi bi zmanjšali obe vrsti povpraševanja po denarju? Kdaj ne bi bili učinkoviti?
7. Potrošna funkcija je C=20+0,5xDoh. Investicije so 30, državna poraba je 50, dohodek prebivalstva je 60, izvozno-uvozna bilanca je izravnana.
a) izračunaj funkcijo trošenja in ravnotežni produkt.
b) Kako vpliva uvedba proporcionalnega trošenja z 20% davčo stopnjo na ravnotežni produkt ob izravnanem proračunu če je enkratna ali če je trajna?
8. Definirajte Okunovo zakonitost, Phillipsovo krivuljo in koeficient žrtvovanja. V kakšni povezavi so?

MAJ 2007
v rdeči smo meli tako:
1. Naštej in na kratko opiši oblike merjenja družbenega proizvoda v SLO od brutissimo domačega proizvoda do razpoložljivega osebnega dohodka.
2. Kdaj je omogočena največja učinkovitost in s tem največji družbeni produkt v gospodarstvu v pogojih, ko se pojavljajo negativni in pozitivni zasebni produkti? Naštej splošno načelo in načine doseganja največje učinkovitosti.
3. Dani sta funkciji skupnega povpraševanja: Kd=18-2c in ponudbe Ks=3c-2.
Izračunaj:
a) Točkovni elastičnosti povpraševanja in ponudbe pri ravnotežni količini in ceni
b) Presežno povpraševanje/ponudbo pri ceni 5 (graf)
c) Potrošniški dobiček, če je individualno povpraševanje po nedeljivi dobrini podano z naslednjo enačbo: Kd= 6-0.5c graf)
d) Za katero vrsto Cob-web teorema gre? obrazloži!
4. Naštej pogoje za diskriminacijo cen ter razloge za diskriminacijo ter formulo, ki razloži razmerje med cenami enakih dobrin na trgih, kjer pride do diskriminacije.
5.) Razloži optimalno kombinacijo proizvodnih faktorjev ter razloži (graf in formula), kako se situacija spremeni, če se cena uporabe enega faktorja zmanjša, cena uporabe drugega faktorja pa ostane nespremenjena.
6.) Razloži: vrednost dela, vrednosti delovne sile (kako je določena), produkcijska cena, specifična produkcijska cena
7.) Katera vrsta denarja se avtomatično prilagaja spremembam v gospodarstvu? Opiši mehanizem prilagajanja ter enačbo
8.) Potrošnja je podana z enačbo C=20+0.5P, investicije so 30, javna poraba 50, potencialni produkt je 300 in je za 20%večji od ravnotežnega produkta.
a) Izračunaj izvozno-uvozno bilanco oz.neto izvoz ter avtonomno trošenje!
b) Kolikšna bi bila stopnja inflacije, če bi se izvoz trajno povečal za 40?
c) Kolikšni proporcionalni in progresivni davki, bi imeli za posledico enak učinek?
d) Opiši indeks žrtvovanja in navedi empirične podatke o indeksu žrtvovanja za Slovenijo ter tujino?

V sivi pa:
1.) Kdaj je finalni produkt manjši od:
a) kosmatega produkta
b)in kdaj od dokončanega produkta
2.) Dokažite korak po koraku, da je prosta konkurenca v tresnici čista konkurenca na trgu PF!
3.) Preko katere spremenljivke in kako sta povezani uveljavitev ekonomskega načela istega posameznika najprej v proizvodnji dopoldne, zatem v potrošnji popoldne (formule, grafa)
4.)Z grafom in formulami opišite:
a) s kakšno tečajno politiko lahko država odpravi izvozno-uvozni primanklajaj in
b) ob katerem dodatnem pogoju ne bi bila uspešna
5.) a) Izpeljite formulo dinamične vrednosti podjetja (fiktivni kapital) in postopek vsebinsko utemeljite.
b) Ali ima smisel kupiti podjetje za ceno, ki je višja od njegove sedanje dinamične vrednosti?
6.)a) Kaj pomeni trditev, da uspešen podjetnik kupuje PF po podravnotežnih cenah?
b) Ali s tem izkorišča lastnike teh PF?
7.) a) Definirajte Fisherjevo enačbo in menjalno enačbo!
b) Katera spremenljivka jima je skupna in navedite njene vrste
c) Če ne želimo inflacije in verjamemo v kvantitativno teorijo denarja, za koliko sme porasti količina denarja v obtoku, če produkt stagnira? In za koliko, če produkt raste?
8.) Če je multiplikator (m) progresivnega obdavčenja točno 2x večji od m proporcionalnega obdavčenja,
a) Koliko znašata?
b) Kolikšen je delta v enačbi m progresivnega obdavčenja, če je mejna nagnjenost k trošenju 0,6?
c) Koliko najmanj mora biti ali največ sme biti mejna nagnjenost k trošenju, da bi s prehodom iz proporcionalnega na progresivno obdavčenje mogli vsaj podvojiti davčni multiplikator?


1. Naštej in opiši vse možne načine računanja druž. proizvoda tako posamezne gospodarske enote kot celotnega gospodarstva
2. Natančno opiši razliko med pravo in ekonomsko lastnino!
3. G.Monopolist ponuja svoje produkte na dveh trgih. Rad bi cenovno diskriminiral, pa ne ve kako.
a) Naštej pogoje, pod katerimi bi lahko cenovno diskriminiral
b) če diskriminira, mu povej kakšno je razmerje med cenama (s formulo) na obeh trgih
c) zakaj se mu splača diskriminirati
4. Primerjajte obnašanje potrošnika in proizvajalca
a) Definirajte omejeni maksimum (formule) za vsakega in povezavo med njima
b) Grafično prikažite optimalni položaj vsakega posebej
c) Kateri koeficient opredeljuje odnos med dobrinami v potrošnji oz. med faktorji v proizvodnji?
d) Kako vpliva indivizibilnost na analizo tržnega položaja potrošnika in producenta?
5.Podana je lestvica celotnih stroškov podjetja
k 1 2 3 4 5 6
CS 15 20 25 30 35 40
a) Zapiši enačbo stroškov in vse vrste povprečnih stroškov in mejne stroške pri količini 3
b) Izračunaj elastičnost celotnih stroškov pri količini 4 in prikaži situacijo z grafom
c) Kdaj oz. pri kateri količini bi bila elastičnost celotnih stroškov in elastičnost variabilnih stroškov 0,5
6.) Opiši in nariši normalne in monopolne dohodke dela in kapital (graf in predpostavke natančno navedi)
7.) a) definiraj razmerje med optimalno rastjo produkta in investicijami v gospodarstvu in pogoje zanjo
b) Kakšna je razlika v odgovoru pod točko a) če imamo zaprto oz.odprto gospodarstvo
c)Naštej vse dejavnike, ki omejujejo rast
8.) a) Zapiši in definiraj menjalno enačbo in posamezne spremenljivke v njej
b) Izračunaj relativno spremembo nom. proizvoda, če se ob nespremenjeni količini denarja v obtoku in zmanjšanju realnega proizvoda za 10% hitrost kroženja denarja poveča za 12,5%. Koliko znašata implicitni deflator in indeks cen?
c) Kako bi s politiko določanja stopnje obveznih rezerv v konkretnem primeru odpravili inflacijo? Kakšna bi bila v tem primeru relativna sprememba količine denarja v obtoku?
Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a *bini* »

če ma pa kdo mogoče od pondelka izpit, naj ga pa prosm objav :)
nusa
Prispevkov: 422
Pridružen: 07. Okt 2008 15:08

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a nusa »

teh 40 rešenih izpitov?? kaj to so pravilne rešitve? in komu zahvala da je to nardil?:)
Uporabniški avatar
[email protected]
Prispevkov: 77
Pridružen: 05. Okt 2008 14:38
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=profile
Kraj: Lj

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a [email protected] »

Ne vem, če so pravilne in ne vem čigave so. Rekli so mi, da je najboljše, da greš po teh rešitev in potem sam/a rešiš iste izpite. :D
Lp,
Aleksandra
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a flafi »

O, uau, že do sem so pršli moji rešeni izpiti :D
No, večina jih je pomoje pravilnih (zihr itak nikol ne morš bit čist :mrgreen: ). Na začetku so kakšni odgovori mal čudni, ker sm jih delala še z enimi drugimi čudnimi rešitvami. Sam drugi pa mislm, da so kr uredu ;) Aja, pa da se ne boste sprašval, zakaj na koncu niso vsa vprašanja zajeta - sem spuščala tiste, ki se ponavljajo ;)

Men je najbolj koristl to, da sem te izpite rešila, no. Nisem pol na koncu niti dobr prebrala vsega, pa sem si vseen dost sproti zapomnla, da sem 7 pisala :)
Pr računskih nalogah se pa nujno naučte računat potrošno funkcijo ;)
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
nusa
Prispevkov: 422
Pridružen: 07. Okt 2008 15:08

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a nusa »

flafi kako dolgo si se pa učila? :)
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a flafi »

Ene 14 dni sem se res učila.
Mal več sem rabla sicer prej, da sem čez knjigo pršla, ampak mi je itak bolj malo ostalo :?
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
polchy
Prispevkov: 14
Pridružen: 16. Nov 2008 22:58

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a polchy »

po čem se je najbolš ucit pek?
po knjigi pa vajah al so tuki kasni zapiski dobri, ker knjiga je res 'speh'?
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a flafi »

Ne vem sicer če so kakšni dobri zapiski pa to, ker sem se po knjigi učila. Morm pa sam povedat, da je knjiga ful fajn napisana in da niti ni tok grozna kokr zgleda :) No, usaj men ni bla.
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
polchy
Prispevkov: 14
Pridružen: 16. Nov 2008 22:58

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a polchy »

mnja...a ma mogoče kdo napisan kerih točk pa strani nam ni treba znat po knjigi, kar je stiblar omenju na predavanjih?
Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a *bini* »

LITERATURA ZA IZPIT IZ POLITIČNE EKONOMIJE

Pri izpitu iz Politične ekonomije pride v poštev naslednja literatura:

1.) Bajt A., Štiblar F., 2004, Ekonomija, ekonomska analiza in politika, z naslednjimi izjemami, ki so navedene po točkah iz posameznih delov:

I. del:
V poštev ne pridejo točke: 33, 34, 35. Dodatek k 35. točki pride v poštev.

II. del:
V poštev ne pridejo točke: 3, 4, 5, 16, 17, 18.

III. del:
V poštev ne pride točka: 17.

IV. del:
V poštev ne pridejo:
- točke: 6, 10, 12,
- pri točkah 13, 14, 15 ne pridejo v poštev grafi in formule.

V. del:
Pride v poštev v celoti, razen:
- pri točki 4 tabela V.1 in slika V.2,
- točka 5.

VI. del:
Ne pride v poštev:
- točka 6,
- pri 29. točki je potrebno znati le prvi graf in njegovo razlago (v knjigi, izdani leta 2002, je to 30. točka),
- pri 32. točki (v knjigi, izdani leta 2002, je to 33. točka) je potrebno poznati funkcije posameznih akterjev v gospodarstvu.

VII. del:
V poštev pridejo točke: 1, 2, 3, 4, 5 in dodatek o Sloveniji. Ostale točke v tem delu odpadejo.

2.) Zajc K., Nanut M., 2004, Repetitorij, Ekonomija, ekonomska analiza in politika.
polchy
Prispevkov: 14
Pridružen: 16. Nov 2008 22:58

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a polchy »

ej tnx za tole:) ;) da se ne bomo kj prevec ucil..hehe
Uporabniški avatar
Fleurette
Prispevkov: 951
Pridružen: 05. Dec 2008 14:17

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Fleurette »

lahko kdo pove do kje ste pršli pr predavanjih u torek 23.decembra?

hvala
Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Dexter »

Fleurette napisal/-a:lahko kdo pove do kje ste pršli pr predavanjih u torek 23.decembra?

hvala
V torek smo imeli namesto predavanj vaje.
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.
Uporabniški avatar
Fleurette
Prispevkov: 951
Pridružen: 05. Dec 2008 14:17

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Fleurette »

Dexter napisal/-a:
Fleurette napisal/-a:lahko kdo pove do kje ste pršli pr predavanjih u torek 23.decembra?

hvala
V torek smo imeli namesto predavanj vaje.
2 uri??

k je lahko kdo še tko prjazn da bi u teh dneh prepisou tist k je neki narekvou kot primer testa?
Uporabniški avatar
SaraJa
Prispevkov: 8
Pridružen: 05. Jan 2009 17:33

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a SaraJa »

A ima mogoče kdo rešene izpite z leta 2006, 2007? bi zelo lepo prosila, ker rabim za v ponedeljek za izpit... ful hvala že vnaprej :)
bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a bordyka »

Januar 09

1.nominalni in realni produkt v primeru deflacije
a)kaj je inflacioniranje-tudi formule
b)kako izračunamo implicitni deflator-tudi formula
c)kateri produkt je v tem primeru večji, zakaj?

2.a)definirajte investicijski učinek in mejni kapitalni količnik
b)če je prvi štirikrat večji od njemu ustreznega drugega, koliko znašata?
c)kako izračunamo neto investicijski učinek?

3.a)izpeljite in napišite formulo za mejne izdatke posameznega povpraševalca
b)koliko znašajo v primeru čiste konkurence in koliko v primeru monopsona?

4. obtimalna kombinacija produkcijskih faktorjev pri proizvodnji določene količine produkta-graf, formule

5. a)povezava med trgom kapitala in trgom vrednostnih papirjev-graf
zakaj pride dopadca cene vrednostnih papirjev kljub sedanjemu znižanju obrestne mere?

6. a)načini ex ante izenačitve rasti trošenja z rastjo produkta
b)s katerimi instrumenti ekonomske politike in kako bi v sedanji krizi preko rasti posameznih oblik trošenja povečali produkt?

7. če se glasi potrošna funkcija c=20 + 0.6xP in državni izdatki 10,
a)koliko znašajo v zaprtem gospodarstvu avtonomne investicije, če je ravnotežni produkt 100?
b)koliko znaša inflacija, če je potencialni produkt 80?
c)definirajte še druge poznane vrste potrošnih funkcij?-formule

8.a)s katerimi kvantitativnimi ukrepi in kako lahko v sedanji situaciji evropska centralna banka poveča količino denarja v obtoku?
b)s pomočjo menjalne enačbe utemeljite, zakaj se kljub njenim ukrepom inflacija zmanjšuje?
Inessa
Prispevkov: 16
Pridružen: 24. Jan 2009 17:28

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Inessa »

jojjj ej kr neki vsa ta vprašanja :x
Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Jemc »

POLITIČNA EKONOMIJA-IZPITNA VPRAŠANJA

IZPIT-junij 05
1. Nastej in oppisi vse oblike merjenja velikosti druzbenega produkta v teoriji nacionalnih racunov in v praksi SLovenije ter navedi lansko gospodarsko rast v Sloveniji (12)
2. Bogastvo drzave A na zacetku obdobja je 200. V obdobju (leto) se poveca za 25%. Poraba v tem obdobju je 130, nabavna vrednost delovnih priprav je 150, stopnja amortizacije 20%, amortizacija pa je 50% vecja od obnove
a) Izracunaj amortizacijsko dobo, amortizacijo in obnovo (4)
b) Izracunaj razsiritvene, kosmate ter ciste investicije (4)
c) izracunaj kosmati,cisti in porabljivi produkt (3)
d) Za koliko % bi se povecalo bogastvo drzave A, ce pri kosmatem produktu pod c) ne bi bilo tehnicnega napredka, koliko v tem primeru znasale razsiritvene investicije in koliko porabljivi produkt? (5)
3. Definiraj in opisi diskriminacijo cen! (12)
4. Komentiraj: tehnicni napredek in dolgorocni tredni cen! (12)
5. Natancno opisi krivuljo ponudbe dane proizvodne enote! (12)
6. Letni dobicek podjetja je 40, njegova profitna stopnja je 10%, trzna obrestna mera je 5%:
a) Izracunaj nabavno ceno podjetja in izracunaj stopnjo podjetniskega dobicka (4)
b) definiraj fiktivni kapital in ustanoviteljski dobicek ter ju izracunaj v konkretnem primeru (4)
c) Povej ali se bo nakup podjetja splacal ali ne in pojansi zakaj (2)
d) Pojasni kako bo sprememba obresten mere vpliva na odlocitev o nakupu podjetja (2)
7. Ste guvrner centralne banke. V gospodrastvu je inflacijska vrzel (razzmik, gap). Nastej koncne in posredne cilje ekonomske politike ter insturmente, ki so na voljo. Opisi tudi mehanizme delovanja teh instrumentov.
8. Definiraj Phillipsovo krivuljo, indek zrtvovanja in okunovo zakonitost ter navedite okvirne ocene za Slovenijo (12)
PEK-mešana stara izpitna vprašanja

zelo bi bila vesela, če bi se kšni prijazni dušci dalo tole mal pogledat in kej odgovort:
1. Kapitalni količnik pred investiranjem je 10. Investicije z učinkom 1/6 podvojijo produkt. Izracunaj indeks cen ter stopnjo inflacije,če se rentabilnost kapitala poveca za 12,5%.

2.Investicije v visini 30 imajo za posledico 50% povecanje zacetnega ravnoteznega produkta, ki je 120. Zacetni ravnotezni produkt je 80% potencialnega. Izracunaj proporcialne davke,ki bi povzrocili inflacijo.

3. Katero načelo je uveljavljeno z izdatki proračuna.

4. Podjetnik je povečal letni čisti dohodek podjetja iz 40 na 50, ob tržni meri 5.
a) Izračunaj ustanoviteljski dobiček.
b) Izvedite formulo za izračun fiktivnega kapitala.

5. a) Zapišite formuli za realni tečaj in realno obrestno mero.
b) S katerim pogojem in kako je povezan učinek spremembe tečaja?

6. podana je naslednja lestvica skupne koristnosti
k 1 2 3 4 5 6
U 8 14 18 20 20 18
b. izracunaj nabavljeno kolicino in potrosniski dobicek pri ceni 4 ter prikazi situacijo z grafom (to znam)
c. izracunaj tockovno elasticno povprasevanja pri kolicini in ceni pod b. (tega pa ne)

7. Elasticnost stroskov glede na produkt je enaka 1.2 koliko mora biti elasticnost stroskov glede na produkt, da bi lahko dolocili zacetko tocko ponudbe na dolgi rok

8. Podjetje je v obdobju z nespremenjeno zaposlenostjo in povečanjem kapitala za 20% (investicijami) povečalo dohodek za 50%. Če so se cene v obdobju povečale za 25%, izračunaj:
a) Relativno spremembo rentabilnosti dela in kapitala. (2)
b) Relativno spremembo produktivnosti dela in kapitala. (2)
c) Za koliko % se je spremenil kapitalni količnik in kolikšen je investicijski učinek

9. Zakaj ekonomisti uporabljamo 2. Gossenov zakon?

10. Opiši pod kakšnimi pogoji bi se fiskalna politika odločila, da poveča svoje trošenje z najemanjem kreditov (doma) in ne s povečanjem davkov?

12. Z ukrepi ekonomske politike želimo na kratek rok povečati proizvodnjo. Naštej razloge, zaradi katerih (in opiši) lahko pri tem ne bi bila uspešna: monetarna oz. fiskalna politika?

13. kako povečati produkt s pomočjo: monetarne,fiskalne in dohodkovne politike?

14. S katerimi ukrepi dohodkovne in izdatkovne strani proračuna bi zmanjšali cikle v gospodarski aktivnosti in kako?

15. Pojasni, v čem in zakaj se davčni multiplikator pri progresivnem obdavčenju razlikuje od davčnega multiplikatorja pri proporcionalnem obdavčenju.

16. Ob katerih predpostavkah lahko gospodarstvo začasno in trajno poveča produkt s povečanim trošenjem? navedi tudi relevantne formule. Katere kategorije trošenja lahko pridejo v poštev?
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see
Uporabniški avatar
densy
Prispevkov: 332
Pridružen: 22. Dec 2008 16:47

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a densy »

A je res 9.4 izpit??
tey
Prispevkov: 57
Pridružen: 03. Jan 2009 12:34

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a tey »

Ja, izpit je 9.4., to je marčevski rok.

LP
Uporabniški avatar
densy
Prispevkov: 332
Pridružen: 22. Dec 2008 16:47

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a densy »

do takrat bo pa sigurno kolokvij že popravljen ane?
Uporabniški avatar
Tecka
Prispevkov: 306
Pridružen: 06. Okt 2008 11:40

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a Tecka »

Katera so se vam zdela najpomemnejsa poglavja za izpit? Pa a je kaksna razlika kdo sestavlja, ce je kaksna... primer ker je od Zajceve, kater od Stiblarja.
Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpiti

Odgovor Napisal/-a flafi »

Če Štiblar sestavlja izpit (za Zajčevo ne vem, ker je mi nismo mel), sm opazla, da je VEDNO potrošna funkcija v izpitu za računat. Lani je bla na vseh treh rokih, kokr se spomnm :)
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!
Odgovori

Vrni se na