Izpitna vprašanja

prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Franc Grad

Moderatorji: reaTheLawa90Minnie

Odgovori
Uporabniški avatar
andrej
abrveznik
Prispevkov: 526
Pridružen: 04. Okt 2008 22:30

Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a andrej » 05. Okt 2008 09:09

KOLOKVIJ

1. Zakonodajna referendumska inciativa
2. Ustavnorevizijska tehnika na splošno in v RS
3. Avtonomnost univerz in drugih visokih šol
4. Naknadni zakonodajni referendum v RS
5. Mladoletnik želi ustanoviti društvo proti mučenju živali. Na katero pravico se sklicuje in ali bo lahko ustanovil društvo?
6. Materia constitutionis
7. Pravica do sodnega varstva
8. Pogoji za vložitev pritožbe na evrop.sodišče za človekove pravice
9. Skrajšani zakonodajni postopek
10. katere človekove pravice in svoboščine so glede na naravo pravice posebno urejene?
11. zakaj se pri razlastninjenju stvar vzame? (Da bo v javnem interesu država z nepremičnino upravljala)
12. Omejitve svobode gibanja
13. Vacatio legis pri zakonih in pri ustavnih zakonih
14. Pobuda za pritožbo varuhu človekovih pravic
15. Kdo sprejema zakonske akte v EU? (kratko obrazloži)
16. Poslovniki in podzakonski akti kot vir ustavnega prava v Sloveniji.
17. Pravica do pravnega sredstva in sodnega varstva.
18. Posvetovalni referendum v Republiki Sloveniji
19. Razlika med primarno in sekundarno zakonodajo v EU
20. načelo subsidiarnosti prava EU
21. predlog za začetek postopka za spremembo ustave
22. svoboda dela
23. razvrstitev zakonodajnih referendumov
24. načelo subsidiarnosti prava EU
25. Načelo superiornosti ustave
26. Ustavne pravice sindikatov
27. Iniciativa za naknadni zakonodajni referendum
28. Slovenija je vstopila v EU. Ali je to v skladu z njeno ustavo? Pojasni zakaj (kako) ja ali ne.
29. vloga državnega sveta v zakonodajnem postopku
30. kdo predstvlja drugi dom parlamenta v EU
31. Suspenzivni veto državnega sveta
32. Pri kateri od naštetih metod ima EU parlament največjo zakonodajno moč
a) soglašanje
b) sodelovanje
c) soodločanje
33. Načini odločanja v DZ.
34. Volitve predsednika republike(RS)
35. Ustavopravna odprava pozakonskega akta(neki takega)
36. .Supremacija ustave EU
37.V katerih primerih oz. kdaj se upošteva preferenčni glas na volitvah v Občinski svet.
38. Način odločanja državnega zbora
39. Volitve predsednika republike v Sloveniji
40. Ustavnosodna odprava podzakonskih aktov
41. načela EU-ja (subsidiarnost, supremacija, sorazmernost....)
42. pravne akte EU-ja
43. kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se upošteva preferenčni glas pri volitvah v lokalne svete.
44. posamezni organi EU-ja (pristojnosti;
45. prepoved retroaktivnosti
46. pravica do stavke
47. sestava, mandat in pristojnosti ustavne komisije
48. razlika med izključnimi in deljenimi pristojnostmi
49. - preambula (splošno in od RS)
50. Razlastitev
51. Varuh (ukrepi in predlogi po opravljeni preiskavi)
52. Dejanska revizija ustave
53. Svoboda izrazanja


IZPIT
1.Ustavnorevizijska tehnika – splosna in v RS
2.Naknadni zakonodajni referendum
3.Volitve clanov drzavnega sveta
4.Odlocitev ustavnega sodisca v primeru neustavnosti ali nezakonitosti podzakonskega predpisa
5.Delitev mandatov po proporcionalnem sistemu volitev clanov obcinskega sveta
6.Postopek obtozbe predsednika republike pred ustavnim sodiscem
7.Inkompatibilnost funkcije poslanca drzavnega zbora
8.Oblikovanje volilnih enot za volitve poslancev DZ
9.Politicna odgovornost ministra v RS
10.Postopek preizkusa ustavne pritozbe
11.Pobuda za zacetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov
12.Nacini in viri financiranja drzave in lokalnih skupnosti
13.Imuniteta sodnikov rednih sodisc
14.Ljudska iniciativa v nasem pravnem sistemu
15.Volilni sistem enega prenosljivega glasu in sistem alternativnega glasovanja (splosno in v RS)
16.Razvoj funkcije sefa drzave v Sloveniji
17.Nacin odlocanja ustavnega sodisca
18.Polproporcionalni ali manjsinski volilni sistemi
19.Delitev mandatov za DZ na ravni celotne drzave (druga delitev)
20.Odprava pravnega akta pred ustavnim sodiscem
21.Drzavni proracun
22.Preventivna kontrola ustavnosti (splosno in v RS)
23.Pristojnosti predsednika republike na zakonodajnem podrocju
24.Sestava vlade v RS
25.Referendum o splosnem aktu obcinskega sveta
26.Kandidiranje na volitvah za predsednika republike
27.Sestava predstavniskega telesa po vseh dosedanjih slovenskih ustavah
28.Pristojnosti DZ na podrocju vodenja in nadzora obrambe drzave
29.Inkompatibilnost funkcije ustavnega sodnika
30.Razpust DZ
31.Odlocitev ustavnega sodisca po koncani obravnavi ustavne pritozbe
32.Zbor obcanov
33.Razmerje med DZ in predsednikom republike
34.Konkretna kontrola ustavnosti (splosni in v RS)
35.Nacini kandidiranja na volitvah obcinskega sveta
36.Interpelacija o delu vlade v RS
37.Sistem razdelitve mandatov za volitve poslancev DZ leta 2000
38.Procesna imuniteta poslancev DZ
39.Premozenje in financiranje obcine
40.Nacini odlocanja DZ
41.Temeljne razlike med prejsnjim in leta 2000 spremenjenim sistemom razdelitve mandatov na volitvah v DZ
42.Namen in predmet parlamentarne preiskave
43.Upravno sodstvo v Sloveniji
44.Sodniska imuniteta (sodnikov rednih sodisc)
45.Postopek pred Evropskim sodiscem za clovekove pravice
46.Nacini kandidiranja na volitvah v DZ
47.Razdelitev mandatov na volitvah obcinskih svetov
48.Razmerje med DZ in ustavnim sodiscem
49.Volilni sistem enega prenosljivega glasu
50.Delovna telesa in poslanske skupine DZ
51.Upravna sodisca
52.Vprasanje dvodomnosti slovenskega parlamenta
53.Pristojnosti predsednika republike v razmerju do DZ
54.Materialna imuniteta poslancev DZ
55.Odlocitve ustavnega sodisca po koncani obravnavi ustavne pritozbe
56.Nujni in skrajsani zakonodajni postopek
57.Naknade, ponovne in nadomestne volitve v DZ
58.Ustavnorevizijski referendum v Sloveniji
59.Suspenzivni veto (splosno in v RS)
60.Nezaupnica vladi
61.Zacetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti postopkov pred ustavnim sodiscem
62.Spori o pristojnosti pred ustavnim sodiscem
63.Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov
64.Nacini in viri financiranja drzave in lokalnih skupnosti
65.Postopek sprejemanja proracuna
66.Nujni zakonodajni postopek
67.Prenehanje funkcije vlade v RS
68.Vecinske volitve na lokalni ravni
69.Vodstvo DZ
70.Zaupnica vladi v RS
71.Sestava in organizacija racunskega sodisca
72.Predhodni zakonodajni referendum
73.Pridobitev in prenehanje poslanskega mandata v RS
74.Ugotavljanje odgovornosti predsednika republike pred ustavnim sodiscem
75.Vpliv DS na zakonodajni postopek
76.Kandidacijski postopek na volitvah v obcinski svet
77.Imuniteta drzavnih tozilcev, notarjev in odvetnikov
78.Volilni postopki pri volitvah clanov DS
79.Ljudska normodajna iniciativa na drzavni in lokalni ravni
80.Odprava in razveljavitev podzakonskih predpisov
81.Skrajsani zakonodajni postopek
82.Druga obravnava v rednem zakonodajnem postopku
83.Sodni svet
84.Ugotovitvene odlocbe ustavnega sodisca
85.Individualna odgovornost ministra
86.Presoja ustavnosti mednarodne pogodbe
87.Revizijski postopek pred racunskim sodiscem
88.Odlocanje ustavnega sodisca o sporih glede pristojnosti
89.Specializirana sodisca v RS
90.Vecinski sistem razdelitve mandatov v RS
91.Razveljavitvene odlocbe ustavnega sodisca
92.Varstvo lokalne samouprave
93.Mnenje ustavnega sodisca o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo
94.Ozji deli obcine
95.Pristojnosti Banke Slovenije
96.Ugotovitvene in interpretativne odlocbe ustavnega sodisca
97.Oblikovanje vlade v RS
98.Varstvo volilne pravice
99.Pravne posledice kontrole ustavnosti in zakonitosti prepisov v RS
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. - Malcom X

Uporabniški avatar
andrej
abrveznik
Prispevkov: 526
Pridružen: 04. Okt 2008 22:30

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a andrej » 06. Okt 2008 15:19

Vprašanja na kolokviju (1.12.2006):

2. Svoboda vesti
3. Referendum o splošnem aktu občinskega sveta.
4. Državni svet predlaga spremembo ustave. Državni zbor te spremembo zavrne, jo ne uvrsti v dnevni red in o njej ne razpravlja. Ali so delovali v skladju z ustavo?

Vprašanja na izpitu (12.1.2007):

1. Načini odločanja v DZ.
2. Volitve predsednika republike (RS)
3. Ustavopravna odprava pozakonskega akta
4. Supremacija ustave EU
5. V katerih primerih oziroma kdaj se upošteva preferenčni glas na volitvah v Občinski svet.
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. - Malcom X

Uporabniški avatar
[email protected]
Prispevkov: 77
Pridružen: 05. Okt 2008 14:38
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=profile
Kraj: Lj

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a [email protected] » 07. Okt 2008 15:38

VPRAŠANJA 25.5.2006 skupina A
1. Delovna in socialna sodišča v Sloveniji
2. Nadzor državnih organov nad organi lokalne samouprave
3. Suspenzivni veto državnega sveta
4. Pri kateri od naštetih metod ima EU parlament največjo zakonodajno moč
a) soglašanje
b) sodelovanje
c) soodločanje
5. Kaj je povratno poročilo pri Računskem sodišču?


VPRAŠANJA 25.5.2006 skupina B
1. pristojnosti predsednika republike na zakonodajnem področju
2. prenehanje funkcije sodnika
3. pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
4. kdo predstvlja drugi dom parlamenta v EU
a) Svet Evropske Unije
b) Evropski Svet
c) Evropski parlament
5. pogoji preferenčnega glasovanja na lokalnih volitvah v občinski svet- veljavnih glasov bilo 1000.

VPRAŠANJA 3.3.2006
1. Vloga državnega sveta v zakonodajnem postopku
2. Sistem enega prenosljivega in enega neprenosljivega glasu
3. Pristojnosti župana
4. Ali lahko ustavni sodnik glasuje za odločitev in nato poda še svoje ločeno mnenje?
5. Kdo in s kakšno večino lahko odstavlja ministre? (DZ z absolutno navadno večino!)

VPRAŠANJA 6.1.2006
1. Skrajšani zakonodajni postopek
2. Upravno sodstvo v RS
3. Obtožba predsednika RS pred ustavnim sodiščem
4. Poslanec Janez v intervjuju udriha čez drugega poslanca. Ga materialna imuniteta ščiti?
5. V kakšnem primeru lahko računsko sodišče pregleda poslovanje zasebnega podjetja?

VPRAŠANJA 10.3.2005
1. Pristojnosti predsednika republike na zakonodajnem področju.
2. Postopek za ustanovitev občine.
3. Procesna imuniteta poslanca DZ.
4. Kdo in s kakšno večino lahko razreši ministra?
5. Ali lahko vlada zahteva oceno o ustavnosti uredbe?


VPRAŠANJA 26.5.2005
1. Zaupnica vladi v RS
2. Sodni svet.
3. Razdelitev mandatov po večinskem sistemu v RS
4. Načelo instančnosti.
5. Pogoji za ustanovitev mestne občine.

VPRAŠANJA 26.5.2005
1. Individualna odgovornost ministra v RS.
2. Ustavnosodna odprava podzakonskega akta.
3. Referendum o splošnem aktu občinskega sveta.
4. Kaj je to prohibitivna klavzula?
5. Navedi pogoje za opravljanje sodniške funkcije.

VPRAŠANJA 26.5.2003
1. Predmet in namen parlamentarne preiskave.
2. Ugotovitvene odločbe ustavnega sodišča.
3. Prenehanje funkcije vladi.
4. Župan ni hotel izvrševati predpisa, ki ga je izdal občinski svet, ker je sumil, da je protiustaven, zato ga je predal pristojnemu ministrstvu. Kaj lahko stori ministrstvo, če gre za izvirno pristojnost občinskega sveta?

VPRAŠANJA 5.9.2001
1. Delitev mandatov v državni zbor, na ravni države.
2. Odprava pravnega akta na ustavnem sodišču.
3. Državni proračun.
4. Ustavno sodišče v senatu treh sodnikov ni sprejelo zahteve za presojo kršitve človekovih pravic, ker je bilo očitno, da ne gre za kršitev človekovih pravic. Ali je odločba dokončna?
5. Državni zbor je zavrnil zakonski predlog 8000 volilcev. Kaj sledi?
A. referendum
B. postopek je končan
C. državni zbor ne sme zavrniti predloga tolikšnega števila volilcev
D. mnenje mora izreči državni svet

VPRAŠANJA 6.2.2001
1. Naknadni zakonodajni referendum v Slo.
2. Volitve članov državnega sveta
3. Ustavno sodišče ugotovi protiustavnost in nezakonitost podzakonskega predpisa(ukrepi)
4. Katere liste kandidatov se pri delitvi mandatov ne upoštevajo na ravni države
5. Ustavno sodišče odloča na podlagi pobude oz.zahteve o ustavnosti zakona x.Ali lahko odloča tudi o zakonu y če zanj ni bilo pobude oz. ZahteveVPRAŠANJA 8.6.2001
1. Kandidiranje za predsednika republike!
2. Sestava predstavniškega telesa v dosedanjih slovenskih ustavah!!! (zgodovina!)
3. Kakšno pravico je mogoče dobiti na javnem dobru?
4. Postopek obtožbe ministra pred ustavnim sodiščem.
5. Ustavno sodišče na predlog vlade odloči o strankarskem programu in ugotovi, da je protiustaven. Pravne posledice?

VPRAŠANJA 12.3.2001
1. Opiši temeljne razlike med sistemoma razdelitve mandatov v prejšnjem in leta 2000 spremenjenem sistemu.
2. Predmet in namen parlamentarne preiskave.
3. Pobuda za začetek postopka ocene ustavnosti in zakonitosti predpisov.
4. Na pobudo trinajstih poslancev parlament z absolutno večino ni izglasoval novega predsednika vlade.Kaj sledi?
5. Trije sodniki ustavnega sodišča so zavrnili predlog za začetek postopka o varstvu človekovih pravic.Ali je odločba dokončna? (to vprašanje ni napisano dobesedno, ampak se vidi bistvo)

VPRAŠANJA 17.5.2001
1. Delitev mandatov po proporcionalnem sistemu volitev članov občinskega sveta.
2. Razmerje med državnim zborom in predsednikom republike.
3. Konkretna kontrola ustavnosti (na splošno in pri nas)!
4. Sprememba 80.člena (5. odstavek) ustave; 3 postavke te spremembe!
5. Ustavno sodišče je razveljavilo določen člen nekega zakona, vendar je člen pustilo v veljavi, ker bi drugače nastale velike, škodljive posledice. Koliko časa lahko ta člen še ostane v veljavi?

VPRAŠANJA, MAJ 2002
1. Delitev mandatov v občinski svet
2. Pristojnosti Banke Slovenije
3. Ugotovitvena in interpretativna odločba Ustavnega sodišča
4. Slovenec brez državljanstva ima.
5. enake pravice kot državljan
6. enake pravice kot tujec
7. posebne pravice
8. Ali Ustavno sodišče vzame v obravnavo pritožbo kljub temu, da niso bila uporabljena vsa pravna sredstva.


OSTALA VPRAŠANJA
1. Učinki ustavnega običaja in njegove regulativne vloge.
2. Najpomembnejši pogoji za zagotovitev ustavnosti(4 POGOJI).
3. S katerim aktom se razveljavi zakon.
4. Opiši temeljne razlike med sistemoma razdelitve mandatov v prejšnjem in leta 2000 spremenjenem sistemu.
5. Ustavno sodišče v senatu treh sodnikov ni sprejelo zahteve za presojo kršitve človekovih pravic, ker je bilo očitno, da ne gre za kršitev človekovih pravic. Ali je odločba dokončna?
6. Državni zbor je zavrnil zakonski predlog 8000 volilcev. Kaj sledi?
a. referendum
b. postopek je končan
c. državni zbor ne sme zavrniti predloga tolikšnega števila volilcev
d. mnenje mora izreči državni svet
7. Nujni zakonodajni postopek
8. Pravno varstvo zoper akte uprave.
9. Prenehanje funkcije ministra v RS.
10. Namen in predmet parlamentarne preiskave.
11. Inkompatibilnost fukncije sodnika.
12. Odločitev ustavnega sodišča po obravnavi ustavne pritožbe.
13. Kaj sledi če proračun za tekoče leto ni sprejet v roku?
14. Razmerje med DZ in ustavnim sodiščem
15. Volilne enote splošno in v RS.
16. Temeljna ustavna listina.
17. Kaj pomen negativni izid zakonodajne referendumske odločitve za D

VPRAŠANJA NA USTNEM DELU IZPITA
1. Razlastitev.
2. Načelo enakosti, razloži na primeru Jugoslavije.
3. 16.člen ustave (omejitev pravic)
4. Evropsko sodišče za človekove pravice, kaj če sprejme pritožbo, kdo jo lahko vloži ,..
5. Prepovedi revizije ustave v Sloveniji.
6. Ali je predsednik republike politično odgovoren?
7. Ali ustava zagotavlja pravico do dela?
8. Ali evropsko sodišče vpliva na suverenost nase države in kako?
9. Večina za vse referendume, ki jih imamo (navadna, absolutna,..naštej in povej kako pri katerem ref.)
10. Kaksna je naša ustava iz leta 91; nova ali prva in zakaj?
11. Pojem pravne drzave v povezavi z funkcionalno ustavnostjo
12. Naštej in povej letnice vseh bivsih Jugoslovanskih ustav.
13. Naštej vse slovenske ustave
14. S katerih zborov je bila sestavljena skupščina ( razlozi kako so se spreminjali zbori skozi razlicne ustave)
15. V katero generacijo sodijo ekonomske in socialne pravice.(odgovor je drugo)
16. Kaj je konstituanta (=ustavodajna skupščina)?
17. Katere ČPIS so glede na naravo pravice posebno urejane?
18. Nastej vse neposredne volitve v Sloveniji.
19. Ustavni spor, primer.
20. Zakaj pri razlastninjenu vzamejo stvar?
21. Na katerih področjih, kje vse se da sodelovat z evropskim sodiščem
22. Kaj je panaširanje?
23. Temeljna ustavna listina
24. Kandidiranje na lokalnih volitvah
25. Konkretna kontrola ustavnosti
26. Naknadne, ponovne, nadomestne volitve
Lp,
Aleksandra

Uporabniški avatar
[email protected]
Prispevkov: 77
Pridružen: 05. Okt 2008 14:38
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id= ... ef=profile
Kraj: Lj

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a [email protected] » 07. Okt 2008 15:43

Izpitna vprašanja - zraven so še odgovori
Priponke
vprasanja z Ustavo.doc
(89.5 KiB) Prenešeno 1982 krat
Lp,
Aleksandra

amandyca89
Prispevkov: 8
Pridružen: 04. Feb 2009 16:40

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a amandyca89 » 04. Feb 2009 22:39

A to je use za izpit??

Perry Mason
Prispevkov: 65
Pridružen: 16. Maj 2009 22:25

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Perry Mason » 19. Jun 2009 18:48

bi bil kdo tako prijazen, da bi odgovoril še na kakšno vprašanje :D

12345
Prispevkov: 127
Pridružen: 07. Jan 2011 11:03

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a 12345 » 20. Avg 2011 15:21

Zanima me, koliko je za izpit treba vedeti o volilnih sistemih. Pri vajah smo za vsak sistem pogledali primer in nekateri so bili zares zapleteni. je treba vedeti samo kakšno glavno značilnost ali tudi postopek seštevanja glasov?

12345
Prispevkov: 127
Pridružen: 07. Jan 2011 11:03

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a 12345 » 20. Avg 2011 15:23

Pa še nekaj... Kakšen je sistem spraševanja na ustnem delu? je groza? kakšni tipi vprašanj so?

seal

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a seal » 20. Avg 2011 15:56

12345 napisal/-a:Zanima me, koliko je za izpit treba vedeti o volilnih sistemih. Pri vajah smo za vsak sistem pogledali primer in nekateri so bili zares zapleteni. je treba vedeti samo kakšno glavno značilnost ali tudi postopek seštevanja glasov?
Zelo podrobno sprašujejo volilne sisteme. Jaz sem moral g. Kaučiču povedati celo več, kot je pisalo v knjigi, ker je en sistem zelo kratek. Pa še na primeru sem mu moral razložiti, po teoriji.

Odgovori

Vrni se na