Izpitna vprašanja

akad. prof. dr. Marijan Pavčnik, doc. dr. Aleš Novak

Moderatorji: a90MinniereaTheLaw

Uporabniški avatar
andrej
abrveznik
Prispevkov: 526
Pridružen: 04. Okt 2008 22:30

Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a andrej » 05. Okt 2008 09:10

30.maj 2006
1. Kaj je državna suverenost & zorni koti
2. Primer pravnega pravila - napiši sestavine ter za kakšno pr pravilo gre (abstraktno, konkretno, splošno, posamično)
3. Avtentična razlaga normativnih pr aktov
4. Kako se razlikuje materialno in formalno pr... in glede na to razvrstit naštete pr panoge civilno procesno pravo, kazensko pravo, civilno pravo in kolizijsko pravo kot del mednarodnega prava, gospodarsko pravo

izpit
1.Definiraj demokratične in birokratične organe in navedi razliko(e?) med njimi.
2. "Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev."
Izlušči sestavine pravnega pravila! Povej ali je navedeno pravno pravilo splošno, abstraktno, posamično, konkretno in povej kaj je značilno za tako pravno pravilo.
3. Derogacijska klavzula - kaj razumeš pod tem pojmom in kateri dve vrsti poznamo?
4. Pojmovno opredeli sklepanje po podobnosti (v smislu analogije legis) ter argumentum a contrario. V čem je razlika med njima?

Junij 2005
1.V cem so temeljne znacilnosti pravnega pogleda na drzavo? BI se bilo mogoe izogniti temu,da je drzava prana oseba?
2. Opredelite pojem normativnega pravnega akta! Kateri sta poglavitni vrsti teh aktov? Za vskao od obeh vrst navedite tri primere!
3. Eden od razlagalnih argumentov je tudi argumentum a cohaerentia. Pojasnite nejgovo izhodisce in njegove tri nosilne argumente!
4. Hart opredeljuje pravo kot splet primarnih in sekundarnih pravnih pravil in ga oznacuje kot "srce" pravnega sistema. Ustavite te se, pri sekundarnih pravnih pravilih, jih na kratko pojasnite in povejte, v cem je njihov pomen!

izpit
1.značilnosti moderne države
2.običaj in običaji v formalnem pravnem viru
3.argumen koherentnosti
4.kogentna, dispozitivna dispozicija, striktna in elastična dispozicija
1.ZNAČILNOSTI MODERNE DRŽAVE:
ima organizirano in suvereno oblast, ki se raztteza nad določenim teritorijem ii prebivalstvom.Pomembne temeljne lastnosti moderne države so sekularnost, demokratičnost in organiziranost v pomenu p.države (ne vem če bi pr tem vpr.loh pisal mau kj o razvoju moderne države-če gdo kj ve naj pove)
3.ARGUMENT KOHERENOSTI:
je razlagalni argument, ki temelji na domnevi da je pravni sistem notranje usklajena celota in da zato v njem ne sme biti antimonij(za antimonijo gre,če so v p.sistemu pravila,ki so med seboj inkompatibilna)
Napotuje na merila, ki omogočajo da ta in tudi druga nasprotja oz. neusklajenost med p.pravili odpravimo.Znani so zlasti 3 argumenti te vrste:
-argumenti kronologije
-argumenti hiearhije
-arg.specialnosti
4.KONGENTNA,DISPOZITIVNA,STRIKTNA IN ELASTIČNA DISPOZICIJA
-striktna dispozicija:natančno in jasno je že iz njenega opisa razvidno,kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo. Striktno sporočilo vsebujejo matematični znaki,jezikovni znaki pa so že po svoji naravi pomensko porozni in jih spremlja ustrezen rob dvoma.
-dispozitivna dispozicija:to so dispozicije ki dopušča, da pravni subjekt dispozicijo pravnega pravila zamenja z novo(lastno)dispozicijo,ki mora biti oblikovana v mejah p.upravičenja.Če p.subjekt te možnosti ne izrabi,ga zavezuje dispozicija,ki je določena v zakonu ali drugem formalnem p.viru
-elastične dispozicije(js bi rekla da je tuki mislil na dispozicije z elastičnimi pojmi):dis. z elastičnim pojmi relativno nedoločeno opisujejo kako naj se vedemo in ravnamo.nedoločni(raztegljivi) pojmi so pojmi s spreminjajočo se vsebino.S tem da se njihova vsebina prilagaja raznolikim dejasnkim okoliščinam, je omogočeno, da je merilo ravnanja enako v okoliščinah, ki so si v bistvenem podobne, različno pa v okoliščinah ki se od prvih bistveno razločujejo.

2.(za to vp.nism lih 100%da je prou amoak bom napisala kokr se men zdi da je prou)
OBIČAJ IN OBIČAJI V FORMALNEM P.AKTU
za običaj mislim da boste vsi znal kj napisat
običaj v formalnem pravu-a niso to ubistvu te t.i. uzanci-ki se uporabljajo za običaje ki so zapisani in prevzeti v posebno zbirko, ki se uporablja kot vir prava.te zbirke so označene kot spolšne uzance ali kot posebne uzance, če gre za uzance,ki naj se uporabljajo le na določenem ožjem področju gospodarstva

September 2006
1.pravne praznine v širšem pomenu besede in katera načelo
2. družinsko pravo. Ali je zasebno ali javno utemelji
3. poslovna in pravna sposobnost fizičnih in pravnih oseb
4. Neki glede nacije in države. Naj en drug napiše bolj točno.

izpit
1.Jellinekov pogled na drzavo
2. razlogi za prenehanje veljavnosti zakona
3. pojasni pojem pravnomocnosti in s katerima vrednotama se tesno povezuje
4. zakonski jezik in njegove plasti

izpit
1.razlika med konfederacijo in federacijo
2.razlika(formalna)med zakonom in uredbo
3.pojasni samozaščito in pojasni vsaj 2 tipa samozaščite
4.neki v zvezi z zgodovinsko razlago prava

Januar 06
abstraktna pravica, retroaktivnost, 4. vprašanje je bil primer na katerega je bil pravilen odgovor zgodovinska razlaga; prvo vprašanje pa je bilo pogodbena teorija o državi in platonovo dojemanje države-katero je bolj demokratično in razloži.


Nekaj vprašanj za UVP iz starih izpitov
1. Katera dva pogleda na državo ločimo in kakšne so razlike med nima? kateri izmed njiju bi lahko bil (ni pa nujno) podlaga za totalitarne režime?
2. Navedi oblikovne sestavine pravnega pravila
3. Embarassed v kakšnem odnosu je vsaka izmed njih z vsebino?
4. Razlike med avtentično in praktično razlago zakon!
5. Razlika med polpredsedniškim in predsedniškim sistemom ?
6. Razlika med moralo in pravom?
7. Razlika pravno načelo in pravno pravilom?
8. Razlika med javnim in zasebnim pravom?
9. Razlike in podobnosti med integralnim in totalitarnim pogledom na državo?
10. Naravnopravna šola
11. Značilnosti totalitarne države?
12. Pojasni državno organizacijo v ožjem in v širšem smislu. Zakaj je ta delitev pomembna?
13. Kaj pomeni pravnomočnost sodne odločbe? Katere obraze pravnomočnosti poznamo? Zakaj pravni red ne more obstati brez ustanove pravnomočnosti?
14. Javno pravo in temeljne lastnosti. Katere panoge spadajo sem?
15. Oblikovnost pravnega akta. Kako je pomembnost pravnega akta povezana z obliko?
16. Skupna stališča naravnopravnih teorij.
17. Kakšen je korporativističen pogled na državo in katere so skupne lastnostni z državnim ustrojem modernistične države?
18. Lastnosti subjektivistične in objektivistične zgodovinske razlage in katere so slabosti subjektivistične zgodovinske razlage
19. Strnjeno opiši zakonski pozitivizem
20. Pravna država
21. Obvezna sodna praksa in precedenčni sistem
22. Analogije v kazenskem materialnem pravu (katere se lahko in katere se ne smejo uporabljati)
23. Delitev prava na formalno in materialno
24. Platonova idealna država
25. Kaj so dispozicije s spreminjajočimi se pojmi
26. Argumentum a fortiori ima pomembno vlogo - zakaj; katere so njegove bistvene značilnosti?
27. Kaj je pravna panoga; katera so temeljna pravna področja in katero merilo razločevanja uporabljamo pri delitvi na javno in zasebno?
28. Dogmatična metoda!
29. Pravica, njeni temeljni sestavini, obrazloži
30. Kaj je sistematična razlaga, 2 osrednja zorna kota?
31. Zakonski pozitivizem!
32. Razlika med kogentnim in dispozitivnim pravom?
33. Zakaj je pravna oseba "umeten" pravni subjekt
34. Poglavitna razlika med pravno diskontinualiteto iz leta 1945/1946 in pravno kontinualiteto iz leta 1991
35. Temeljne značilnosti Randbruchovega pojmovanja prava
36. Temeljne značilnosti pravnega pogleda na državo
37. Normativni pravni akt, katere so 'osnovne oblike' in 3 primere pri vsaki
38. Argumentum cohaerentia, in 3 'podargumente'
39. Sekundarna pravna pravila kot jih je definiral hart
40. Kako vpliva pomembnost normativnih pravnih aktov na oblikovne sestavine?
41. Morala kot pravni vir in zakaj se ne obenese najbolj kot formalni pravni vir?
42. Integralna in pogodbena teorija. V čem je razlika, zakaj je to razlikovanje pomembno.
43. Kateri vrsti pravnih oseb poznamo. Kako lahko neka družbena tvorba sploh postane pravna oseba.
44. Pomembnost pravnomočnosti, predvsem formalna in materialna (opiši). Katero pravno načelo varuje in katerega lahko ogroža.
45. Zakonski pozitivizem in tvoje lastno mnenje o njem.
46. Pravnopolitični temelji za načelo delitve in načelo enotnosti oblasti.
47. Naštej temeljna upravičenja abstraktne pravice, kakšna je mešana interesno-voljna teorija pravice
48. Bistvene vsebinske in oblikovne spremembe med zakonom in uredbo
49. Primer: Predsednik določenega odbora lahko pred začetkom seje umakne iz dnevnega reda posamezne zadeve. Ali lahko torej umakne tudi več zadev? S katerim razlagalnim argumentom bi to razložili? S katerim argumentom bi prišli do drugačnega sklepanja?
50. Teorije o družbeni pogodbi (namen,cilj...)
51. V čem se razlikuje pravna sposobnost,poslovna sposobnost in deliktna sposobnost fizičnih oseb
52. Pravne praznine v ožjem pomenu te besede
53. Kaj je to pravna praznina v širšem smislu? Na podlagi katerih dveh načel jo razlagamo in utemelji zakaj?
54. Temeljna razlika med življenskim primerom in konkretnim dejanskim stanom
55. Razlike med pravnimi normami in tehnicnimi normami
56. Kako je omejena pravna osebnost pravnih oseb
57. Temeljni vidiki stopnjevitosti prava
58. Izslušči temeljni upravičenji abstraktne pravice iz spodnjega določila: Kdor drugemu povzroči telesno poškodbo ali prizadane njegovo zdravje, mora povrniti stroške ki so mu nastali z zdravljenjem in potrebne stroške ki so nastali v zvezi s tem, ter izgubljeni dobiček, zaradi nezmožnosti dela med zdravljenjem.
59. Izlušči primarno hipotezo in dispozicijo ter sekundarno hipotezo iz istega določila kot je napisan zgoraj, ter napiši za kaksno sankcijo glede na namen gre v tem primeru.
60. Kako vsebina normativnih pravnih aktov vpliva na oblikovne sestavine normativnih pravnih aktov
61. Opiši značilnosti sankcije. Katere sankcije poznamo glede na namen?
62. Razlika med poslovno in pravno sposobnostjo
63. Razlika med zakonom in uredbo
64. Razlika med korporacijami in ustanovami
65. Pojasnite razlike med temeljnima oblikama vladavine!
66. “Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel življenje ali telo, pobegne iz zavoda za prestajanje kazni ali pripora, se kaznuje z zaporom do treh let.”

Iz pravnega pravila izluščite:
• primarno hipotezo
• sekundarno dispozicijo

Pojasnite ali je pravno pravilo:
• splošno ali posamično
• abstraktno ali konkretno

Pojasnite ali je pravno pravilo:
• dispozitivno ali
• kogentno

67. Pojasnite dejanski stan zlorabe pravice!
68. Napišite načine prenehanja zakona!
69. Opiši kaj so to primarna in sekundarna pravna pravila
70. Strnjeno opiši kaj so to normativni pravni akti
71. Opiši kaj je to dolznost ?
72. Kaj je bistvena razlika med dolžnostjo in dolžnostnim upravičenjem?
73. Kaj bistvenge se zgodi s predpisom potem ko je ta objavljen v uradnem glasilu?
74. Razlika med pravnim pravilom in pravnim nacelom.
75. Kdaj dobi fizična oseba poslovno sposobnost ter kdaj jo lahko izgubi?
76. Prenehanje veljavnosti splosnih pravnih aktov
77. Opiši pojem običaja.


IZPIT 31.5.2007
1. NAČELO PRAVNE ENAKOSTI- definicija, slabosti
2. PRAVNA IN POSLOVNA SPOSOBNOST- razlike, in kako se razlikuje pravna sposobnost pr. in fizičnih oseb
3. PODZAKONSKI AKTI. Primer Pravilnika.
4. ANALOGIJA INTRA LEGEM. Kaj ureja. Katere pravne praznine. Razlika med notranjo pravno praznino in klasično pravno praznino.

September 2007
1.Pogodbene teorije o državi
2. Pravni subjekt ... nastanek
3. Običaji kot formalni pravni vir
4. Naravnopravna teorija (primer z pravnim pozitivizmom)

odlomek iz Širjatskega prava...konkretno osebna sodišča ki sodijo samo kadar sta v sporu stranki muslimana (oz. neki tazga)...
Kašna je ta pristojnost državnega organa?? Kašne pristojnosti še poznamo in na kratko opiši.

Kaj je Sankcija in katere vrste sankcij poznaš??

Kdaj normativni pravni akti prenehajo z veljavo, opiši.

Poslanci DZ so izvzeti iz kazenskega postopka oz. so kazensko neodgovorni za mnenje oz. glas podan na sejah DZ oz. njegovih delovnih telesih.

S kašnim pravnim argumentom bi zagovarjal trditev da poslanec poleg tega da ne odgovarja kazensko za podano mnenje oz. glas, ne odgovarja tudi civilno?? Kako pa bi zagovarjal trditev da poslanec odgovarja le kazensko??
izpit
1.Federativna drzava, kako so urejeni najvisji drzavni organi (predvsem zakonodajni) in kdo je nosilec drzavne suverenosti.
2. Kaj so tipska pravna pravila, katere vrednote zagotavljajo.
3. Podzakonsko urejanje + primer
4. Sistematicna razlaga

Oktober 07
1.Kaj je državljanstvo. Načini pridobitve.
2.Kaj je zloraba pravice. Temeljna razlika med subjektivistično in objektivistično teorijo zlorabe pravice.
3.Odlomek iz odločbe US kjer določen predpis razlagajo da spada v poglavje to in to in da to pomeni.... Kakšna razlaga je to, značilnosti.
4.Klasične pravne panoge. Katere spadajo v javno, katere v zasebno, značilnosti teh 2 temeljnih skupin.


september 2008
1. kaj pomeni decentralizacija, centralizacija in ali je dekoncetracija primer decentralizacije
2. eno rpavno pravilo je blo napisano pa si mogu izpisat sestavine pravnega pravila pa napisat in razlozit ali je abstraktno/ konkretno, posamično/ splošno
3. neki u zvezi z EU pa unim načelom supremacije
4. argumentum simile ad simile - razlozi kaj pomeni in nastej in razlozi vse podargumente

oktober 2008
1. razlika med aksiološko in dogmatično metodo
2. bil je nek odlomk iz enga zakona v kerm je pisal da lahko oseba pridobi državljanstvo tudi z naturilizacijo ...
vprašnja so bla
a. ) na katere načine se še da dobit državljanstvo ?
b. ) kaj pomeni diskrecijska pravica
c. ) v katero pravno panoga bi uvrstil pravico do državljanstva ( al neki u tem stilu no )
3. kaksne ucinke ima objava zakona v uradnem listu ? katere pravne akte poleg zakona se objavljamo v UL ?
4. kaj pomeni pravnomočnost pravne odločbe ? katere obraze pravnomočnosti poznamo ? katere pravne vrednote varuje ustanova pravnomočnosti ?

Junij 2008
1. Kaj pomeni da je država suverena. Opiši kaj pomeni zunanja in notranja suverenost države.
2. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista dogovorili drugače ( to je bil člen iz varstva potrošnika)
-Za katero vrsto relativno določljive dispozicije gre v tem primeru
-Pojasnite, za katero pravno panogo je značilna ta vrsta pravnih pravil, ter katere so najpomembnejše značilnosti te pravne panoge
3. Pomembna sekundarna (izvedena) pravna vira Evropske unije sta tudi uredba in direktiva. Na kratko ju opredelite in povejte, v čem je temeljna razlika med njima! Kateri od teh dveh aktov zagotavlja enotno unificirano pravno urejanje?
4.Za razlago posamičnih pravnih aktov veljajo nekatere posebnosti. Katere posebnosti so tipične pri razlagi zasebnih posamičnih aktov (pri razlagi pogode ali oporoke)

1. državna organizacija v ožjem in širšem pomenu in zakaj je to razločevanje pomembno?
2. neki v smislu kaj je vsebinska razlika med zakonikom in zakon, pač neki s tem zvezi (:
3. neka obrazložitev in temeljne značilnosti (to ne vem točno)
4. kaj je temeljno izhodišče naravnega prava in kaj pizitivnega, pa značilnosti i think .. pol je blo pa pravno pravilo od radbrucha ( ... vsak nepravičen zakon še ni zakonsko nepravo) - in vprašanje če gre za naravno al pozitivno pravo
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. - Malcom X

Uporabniški avatar
andrej
abrveznik
Prispevkov: 526
Pridružen: 04. Okt 2008 22:30

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a andrej » 06. Okt 2008 15:14

Nekaj vprašanj za UVP iz starih izpitov

1. Katera dva pogleda na državo ločimo in kakšne so razlike med nima? kateri izmed njiju bi lahko bil (ni pa nujno) podlaga za totalitarne režime?
2. Navedi oblikovne sestavine pravnega pravila
3. Embarassed v kakšnem odnosu je vsaka izmed njih z vsebino?
4. Razlike med avtentično in praktično razlago zakon!
5. Razlika med polpredsedniškim in predsedniškim sistemom ?
6. Razlika med moralo in pravom?
7. Razlika pravno načelo in pravno pravilom?
8. Razlika med javnim in zasebnim pravom?
9. Razlike in podobnosti med integralnim in totalitarnim pogledom na državo?
10. Naravnopravna šola
11. Značilnosti totalitarne države?
12. Pojasni državno organizacijo v ožjem in v širšem smislu. Zakaj je ta delitev pomembna?
13. Kaj pomeni pravnomočnost sodne odločbe? Katere obraze pravnomočnosti poznamo? Zakaj pravni red ne more obstati brez ustanove pravnomočnosti?
14. Javno pravo in temeljne lastnosti. Katere panoge spadajo sem?
15. Oblikovnost pravnega akta. Kako je pomembnost pravnega akta povezana z obliko?
16. Skupna stališča naravnopravnih teorij.
17. Kakšen je korporativističen pogled na državo in katere so skupne lastnostni z državnim ustrojem modernistične države?
18. Lastnosti subjektivistične in objektivistične zgodovinske razlage in katere so slabosti subjektivistične zgodovinske razlage
19. Strnjeno opiši zakonski pozitivizem
20. Pravna država
21. Obvezna sodna praksa in precedenčni sistem
22. Analogije v kazenskem materialnem pravu (katere se lahko in katere se ne smejo uporabljati)
23. Delitev prava na formalno in materialno
24. Platonova idealna država
25. Kaj so dispozicije s spreminjajočimi se pojmi
26. Argumentum a fortiori ima pomembno vlogo - zakaj; katere so njegove bistvene značilnosti?
27. Kaj je pravna panoga; katera so temeljna pravna področja in katero merilo razločevanja uporabljamo pri delitvi na javno in zasebno?
28. Dogmatična metoda!
29. Pravica, njeni temeljni sestavini, obrazloži
30. Kaj je sistematična razlaga, 2 osrednja zorna kota?
31. Zakonski pozitivizem!
32. Razlika med kogentnim in dispozitivnim pravom?
33. Zakaj je pravna oseba "umeten" pravni subjekt
34. Poglavitna razlika med pravno diskontinualiteto iz leta 1945/1946 in pravno kontinualiteto iz leta 1991
35. Temeljne značilnosti Randbruchovega pojmovanja prava
36. Temeljne značilnosti pravnega pogleda na državo
37. Normativni pravni akt, katere so 'osnovne oblike' in 3 primere pri vsaki
38. Argumentum cohaerentia, in 3 'podargumente'
39. Sekundarna pravna pravila kot jih je definiral hart
40. Kako vpliva pomembnost normativnih pravnih aktov na oblikovne sestavine?
41. Morala kot pravni vir in zakaj se ne obenese najbolj kot formalni pravni vir?
42. Integralna in pogodbena teorija. V čem je razlika, zakaj je to razlikovanje pomembno.
43. Kateri vrsti pravnih oseb poznamo. Kako lahko neka družbena tvorba sploh postane pravna oseba.
44. Pomembnost pravnomočnosti, predvsem formalna in materialna (opiši). Katero pravno načelo varuje in katerega lahko ogroža.
45. Zakonski pozitivizem in tvoje lastno mnenje o njem.
46. Pravnopolitični temelji za načelo delitve in načelo enotnosti oblasti.
47. Naštej temeljna upravičenja abstraktne pravice, kakšna je mešana interesno-voljna teorija pravice
48. Bistvene vsebinske in oblikovne spremembe med zakonom in uredbo
49. Primer: Predsednik določenega odbora lahko pred začetkom seje umakne iz dnevnega reda posamezne zadeve. Ali lahko torej umakne tudi več zadev? S katerim razlagalnim argumentom bi to razložili? S katerim argumentom bi prišli do drugačnega sklepanja?
50. Teorije o družbeni pogodbi (namen,cilj...)
51. V čem se razlikuje pravna sposobnost,poslovna sposobnost in deliktna sposobnost fizičnih oseb
52. Pravne praznine v ožjem pomenu te besede
53. Kaj je to pravna praznina v širšem smislu? Na podlagi katerih dveh načel jo razlagamo in utemelji zakaj?
54. Temeljna razlika med življenskim primerom in konkretnim dejanskim stanom
55. Razlike med pravnimi normami in tehnicnimi normami
56. Kako je omejena pravna osebnost pravnih oseb
57. Temeljni vidiki stopnjevitosti prava
58. Izslušči temeljni upravičenji abstraktne pravice iz spodnjega določila: Kdor drugemu povzroči telesno poškodbo ali prizadane njegovo zdravje, mora povrniti stroške ki so mu nastali z zdravljenjem in potrebne stroške ki so nastali v zvezi s tem, ter izgubljeni dobiček, zaradi nezmožnosti dela med zdravljenjem.
59. Izlušči primarno hipotezo in dispozicijo ter sekundarno hipotezo iz istega določila kot je napisan zgoraj, ter napiši za kaksno sankcijo glede na namen gre v tem primeru.
60. Kako vsebina normativnih pravnih aktov vpliva na oblikovne sestavine normativnih pravnih aktov
61. Opiši značilnosti sankcije. Katere sankcije poznamo glede na namen?
62. Razlika med poslovno in pravno sposobnostjo
63. Razlika med zakonom in uredbo
64. Razlika med korporacijami in ustanovami
65. Pojasnite razlike med temeljnima oblikama vladavine!
66. “Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel življenje ali telo, pobegne iz zavoda za prestajanje kazni ali pripora, se kaznuje z zaporom do treh let.”
Iz pravnega pravila izluščite:
• primarno hipotezo
• sekundarno dispozicijo

Pojasnite ali je pravno pravilo:
• splošno ali posamično
• abstraktno ali konkretno

Pojasnite ali je pravno pravilo:
• dispozitivno ali
• kogentno
67. Pojasnite dejanski stan zlorabe pravice!
68. Napišite načine prenehanja zakona!
69. Opiši kaj so to primarna in sekundarna pravna pravila
70. Strnjeno opiši kaj so to normativni pravni akti
71. Opiši kaj je to dolznost ?
72. Kaj je bistvena razlika med dolžnostjo in dolžnostnim upravičenjem?
73. Kaj bistvenge se zgodi s predpisom potem ko je ta objavljen v uradnem glasilu?
74. Razlika med pravnim pravilom in pravnim nacelom.
75. Kdaj dobi fizična oseba poslovno sposobnost ter kdaj jo lahko izgubi?
76. Prenehanje veljavnosti splosnih pravnih aktov
77. Opiši pojem običaja.
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. - Malcom X

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a flafi » 07. Okt 2008 20:51

Mene je Cerar učeri na ustnem vprašal:

1. Argument koherence
2. Spoznavni pravni viri
3. Pravne praznine v širšem pomenu
4. Razlika med uredbo in zakonom
5. Razlika med zunanjo in notranjo suverenostjo
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 07. Okt 2008 21:58

o pol si bla ena izmed unih srečnih 13 k so nardil :P

jst pa s5 nism, ah ja.... here we go again januarja...

bordyka
Prispevkov: 267
Pridružen: 18. Okt 2008 22:23

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a bordyka » 09. Jan 2009 15:53

januar, 2008 (sam zarad preglednosti sm kopiram iz druge teme)

1. Naštej prvine pravne države pa se neki glede moderne drzave je blo
2. en primer je bil u tem stilu da A toži B-ja za znesek 0,80 eur. Pri tem A nima nobenega dobrega razloga za tožbo, to dela samo iz objesnosti in ker hoče nagajt B-ju. Kaksno pravno krsitev je storil A ? napiše sestavine dejanskega stanu te pravne krsitve.
( primer je sam prblizno tak, cist natancno se ga ne spomnm )
3. Kako je sestavljena sodba - naštej in na kratko opiši. Kdaj sodba postane pravnomočna ? Kaksna je razliak med formalno in materialno pravnomočnostjo ?
4. sistematična razlaga splošnih pravnih aktov

kenzooki
Prispevkov: 53
Pridružen: 12. Nov 2008 22:12

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a kenzooki » 03. Mar 2009 17:19

iz kje naj se učim za ta izpit? A je res dovolj samo skripta država???

Uporabniški avatar
Fleurette
Prispevkov: 951
Pridružen: 05. Dec 2008 14:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Fleurette » 03. Mar 2009 17:22

kenzooki napisal/-a:iz kje naj se učim za ta izpit? A je res dovolj samo skripta država???
nism sicr še delala izpita ampk č mene uprašaš NI. na kolokviju se je pojaulo uprašanje k ga u tej skripti ni, u eni drugi je pa biu :?

Uporabniški avatar
lilly
Prispevkov: 56
Pridružen: 17. Feb 2009 16:06

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lilly » 06. Mar 2009 13:50

mi lahko kdo prosim pove, kakšen je korporativističen pogled na državo in katere so skupne lastnosti z državnim ustrojem moderne države?

Lanaynn
Prispevkov: 1
Pridružen: 15. Feb 2009 10:09

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Lanaynn » 06. Mar 2009 15:49

Neokorporativistični pogled: izvor je fašistična država, ki so jo sestavljale 3 vrste interesnih združenj: delavci, delodajalci, negospodarski poklici. Država je neposredno nadzirala njihovo delovanje. Neokorporativistične teorije prevzemajo pozitivne značilnosti te ureditve. Ločijo:
družbeni korporativizem- avtonomne organizacije se po lastni presoji vključujejo v državo
državni korporativizem- organizacije ustanovi država, jih nadzira in posega v njihovo delovanje.
V korporativizmu je država upravna institucija korporativnega telesa- naroda. Izvaja skupne interese. Ni ločena od ljudi in jim ni nadrejena-je organizirano ljudstvo. Na konsenzu državljanov si prizadeva zmanjšati spore in nasilje. Ideologija enotnosti oblikuje harmonijo med ljudmi. Država je avtonomna in nedovisna od ekonomskih interesov, nad njihovimi nosilci izvaja korporativni nadzor. Vnaprej pristaja, da ne more vedno uveljavljati svojih ciljev- korporativizem je pogajalski.
Sodobni pogledi na državo so posledica mišljenskih sprememb zaradi modernega razvoja družbe, prcesov globalizacije, pospešenega ekonomskega, tehnološkega in komunikacijskega napredka ter demokracije.

To maš napisano v skripti država, drugače si pa lahko pogledaš v knjigi Uvod v pravoznanstvo str. 169.

Uporabniški avatar
lilly
Prispevkov: 56
Pridružen: 17. Feb 2009 16:06

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lilly » 06. Mar 2009 17:07

hvala :D

Lan
Prispevkov: 67
Pridružen: 03. Dec 2008 23:34

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Lan » 06. Mar 2009 19:09

vprašanje če se učiš po skripti k ma 76 strani oz država kaj bi blo dobr si pogledat še v knjigi, pa še nekej. Vprašanj je dost na forumu, kaj pa odgovori?


Hvala za vnaprej ;)

tey
Prispevkov: 57
Pridružen: 03. Jan 2009 12:34

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tey » 11. Mar 2009 13:56

A bi lahko kdo povedal kaj ste imeli danes na izpitu.

LP

lunca_
Prispevkov: 94
Pridružen: 23. Dec 2008 16:07

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lunca_ » 11. Mar 2009 15:21

1. Opiši pojem oblike vladavine, naštej temeljni dve obliki in razlike med njima.

2.Bil je nek primer približn takole: Varuh ne obravnava zadev ki so v sodnih postopkih ......, razen če gre za zlorabo pravice. (še nekaj umes sam se ne spomnem več točno kako) . Pa je bilo vprašanje ali gre za posamično spošno konretno abstraktno pravno pravilo, opiši zakaj. Pa katere vrednote se varujejo s tem?

3. Opiši moralo kot vir prava

4.Je bil pa še en primer nekaj da če partner ki je v zakonski zvezi sklene novo zakonsko zvezo, je zagrožena denarna kazen ali zapor.
Ali bi lahko isto rekli tudi za nekoga ki je v izvenzakonski zvezi in sklene novo izvenzakonsko zvezo?Na kateri argument bi se oprl pri svoji trditvi,ter kateri dejavniki so še mogoče vplivali na tvojo odločitev.


Zdej pa če lahko kdo v sosednjo diskusijo odgovore napiše,kaj ste kaj pisali :) ?

aTc
Prispevkov: 160
Pridružen: 18. Maj 2009 13:58

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aTc » 28. Maj 2009 10:21

če se naučiš ta vprašanja pa prebereš skripto je dost ? :?:
Don't hate me because i'm beautiful... Hate me because your boyfriend think so.. (:

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 28. Maj 2009 13:49

Na prejšnjem forumu je ena napisala, da je med drugim na ustnem pri Novaku dobila sledeča vprašanja: sistem zavor in ravnovesij v polpredsedniškem sistemu (primer Francija) in razlika med uredbami v našem sistemu in v Franciji! :o :o
Od kje je to??? :shock:
Menda ni iz knjige Uvod v velike sodobne pravne sisteme? :| :?
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

Katya
Prispevkov: 134
Pridružen: 11. Nov 2008 17:14

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Katya » 28. Maj 2009 14:05

Dexter napisal/-a:Na prejšnjem forumu je ena napisala, da je med drugim na ustnem pri Novaku dobila sledeča vprašanja: sistem zavor in ravnovesij v polpredsedniškem sistemu (primer Francija) in razlika med uredbami v našem sistemu in v Franciji! :o :o
Od kje je to??? :shock:
Menda ni iz knjige Uvod v velike sodobne pravne sisteme? :| :?
AAAAAaaaa V teoriji prava pa u Uvodu v pravoznanstvo ziher ni tega. Hja možn da je u Uvodu v velike sodobne pravne sisteme glede na to da je tudi navedena v obvezni literaturi :S

Hja jst mam občutek da mi še teh dveh knig ne bo uspel predelat kokr bi rada, pa si nej si delam delu še z uno. Lahko pa jutr Novaka na pripravah za test vprašem, glede teh dveh vprašanj.

Žiga
Prispevkov: 32
Pridružen: 03. Maj 2009 18:54

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Žiga » 28. Maj 2009 16:24

Pa to so spet ene buče, kako naj pa odgovorimo na tako vprašanje?? To je verjetno en drug predmet, verjetno Uvod v primerjalno pravo v nevem katerem letniku.

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 28. Maj 2009 16:33

Žiga napisal/-a:Pa to so spet ene buče, kako naj pa odgovorimo na tako vprašanje?? To je verjetno en drug predmet, verjetno Uvod v primerjalno pravo v nevem katerem letniku.
Evo, ti celotno sporočilo kopiram, datum je okoli junija 2007:
Pri Novaku sm dobila: sistem zavor in razvnovesij v polpredsedniškem sistemu (na primeru Francije), zloraba pravice, uredbe v Franciji (avtonomne uredbe), zgodovinska pravna šola, argument pravnih načel - iz te teme sva potem prešla na Kelsnovo čisto teorijo prava, pa razlika med uredbami v našem sistemu pa v Franciji (kjer pač majo te avtonomne uredbe) in moje mnenje o tej temi :PJa sm bla kr lep čas notr :P
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

aTc
Prispevkov: 160
Pridružen: 18. Maj 2009 13:58

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aTc » 28. Maj 2009 18:14

državna suverenost in zorni koti? državna suverenost mi je jasna...kaj točno je pa mišljeno s temi zornimi koti?
Don't hate me because i'm beautiful... Hate me because your boyfriend think so.. (:

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 28. Maj 2009 18:23

aTc napisal/-a:državna suverenost in zorni koti? državna suverenost mi je jasna...kaj točno je pa mišljeno s temi zornimi koti?
Jaz bi rekel, da zunanja in notranja suverenost.
Zunanja pomeni neodvisnost države napram drugim državam, notranja pa vrhovnost državne oblasti, ki se razteza na prebivalstvo oziroma subjekte, ki se nahajajo na državnem ozemlju.
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

keki
Prispevkov: 148
Pridružen: 14. Mar 2009 14:33

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a keki » 28. Maj 2009 18:24

S temi zornimi koti so mišljene zunanja in notranja suverenost

aTc
Prispevkov: 160
Pridružen: 18. Maj 2009 13:58

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aTc » 28. Maj 2009 18:44

hvala za odgovore! sm pomislila da niso to slučajno kaki različni pogledi na suverenost :lol: it's cool :D
Don't hate me because i'm beautiful... Hate me because your boyfriend think so.. (:

aTc
Prispevkov: 160
Pridružen: 18. Maj 2009 13:58

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aTc » 28. Maj 2009 19:13

kam spada gospodarsko in kam kolizijsko pravo? v materialno al formalno?
Don't hate me because i'm beautiful... Hate me because your boyfriend think so.. (:

Žiga
Prispevkov: 32
Pridružen: 03. Maj 2009 18:54

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Žiga » 28. Maj 2009 19:47

Evo, ti celotno sporočilo kopiram, datum je okoli junija 2007:
Pri Novaku sm dobila: sistem zavor in razvnovesij v polpredsedniškem sistemu (na primeru Francije), zloraba pravice, uredbe v Franciji (avtonomne uredbe), zgodovinska pravna šola, argument pravnih načel - iz te teme sva potem prešla na Kelsnovo čisto teorijo prava, pa razlika med uredbami v našem sistemu pa v Franciji (kjer pač majo te avtonomne uredbe) in moje mnenje o tej temi :PJa sm bla kr lep čas notr :P
[/quote]

Ja... ampak kako? Saj nismo delali uredb v Franciji? Kaj ima to zvezo s pravoznanstvom... zares čudno.

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 28. Maj 2009 19:55

Žiga napisal/-a:Ja... ampak kako? Saj nismo delali uredb v Franciji? Kaj ima to zvezo s pravoznanstvom... zares čudno.
Saj to tudi mene zanima od kje je lahko dobila takšno vprašanje na ustnem. :?
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

Odgovori

Vrni se na